Högskolor friar sig själva
När varumärket hotas: advokaterna som ”friar” ifrågasatta högskolor i strid med grundlagen.
Högskolor friar sig själva
Publicerades 2016-01-24 © Edaen

Vad göra när högskolan ifrågasätts och ett oönskat mediedrev hotar? Svar: uppdra åt en advokat att göra en ”oberoende utredning” som friar högskolan från alla misstankar. Men objektiviteten är skenbar då advokaten utrett sin egen uppdragsgivare.

Academic Rights Watch (ARW) publicerar här åtta fall där allmänheten vilseletts av i grunden partiska advokatutredningar. I sju av fallen har allmänheten fått betala advokatarvodet via skattsedeln och blivit dubbelt blåst. Flera ärenden hade istället kunnat skickas till Statens ansvarsnämnd för opartisk bedömning.

I ett tidigare ärende som rörde anklagelser mot Högskolan Dalarna för kränkande särbehandling konstaterade vi att advokatutredningen som ”friade” högskolan var en ”oetisk partsinlaga”. Det allmänna problem vi pekade på var att en advokat rimligen inte bör få utreda en statlig högskola på högskolans eget uppdrag.

Anledning är att ”en advokats främsta plikt är att visa trohet och lojalitet mot klienten” (Advokatsamfundets etiska regler). Här är det den uppdragsgivande högskolan som är klient. En statlig utredning ska emellertid enligt grundlagen vara opartisk (1 kap 9 § regeringsformen), vilket tycks utesluta den typ av lojalitet som advokatsrollen kräver.

För anta att bevisningen talar emot lärosätet? Hur görs i så fall avvägningen mellan lojalitetet och opartiskhet? Det faktum att sådana frågor uppstår är enligt grundlagen tillräckligt för att utredningens objektivitet ska rubbas.

I samma stund som advokaten antar uppdraget är loppet kört och skadan redan skedd. Utredningen kan sedan svårligen ”räddas” av att advokaten faktiskt gör ett bra jobb.

Samma sak gäller om det inte är högskolan själv som ifrågasatts utan en av dess höga chefer, t.ex. rektor. Advokaten främsta plikt är återigen att vara lojal mot högskolan som klient och uppdragsgivare, inte att göra en opartisk undersökning.

Problemet är generellt men har kraftigt förvärrats i och med införandet av New Public Management (NPM) som styrmodell inom utbildningsväsendet. Högskolan ska enligt NPM konkurrera med andra högskolor om studenter och resurser på en statlig pseudomarknad vilket gör att varumärket hamnar i centrum.

ARW har i ett tidigare inlägg visat hur högskolorna vårdar varumärket genom selektiv och förskönande nyhetsrapportering. Lojalitet med högskolan förstås med andra ord allt oftare som lojalitet med varumärket.

NPM skapar på så sätt en potentiell marknad för en grupp advokater som specialiserar sig på att rentvå högskolorna och deras högre chefer i skenet av att en objektiv process ägt rum. Högskolornas varumärke förblir obefläckat och advokaterna får sitt arvode – en win-win-situation. Förloraren är en vilseledd allmänhet som dessutom får betala advokatarvodet skattevägen.

Genom att anta uppdraget att utreda högskolan, uppdragsgivaren, hjälper advokaten denna att bryta mot grundlagen och främjar alltså, i strid med advokatsamfundets etiska regler, orätt. Att ingå ett symbiotiskt förhållande med landets högskoleledningar har trots allt sitt pris. En samvetsgrann advokat antar därför inte denna typ av uppdrag till att börja med.

Hur vanligt är det då att högskolor anlitar advokater för att utreda sig själva eller sina egna höga chefer? Academic Rights Watch har utan större ansträngning hittat åtta sådana fall samt begärt in utredningar och fakturor från de berörda högskolorna.

Dessa utredningar var sökbara via Google därför att de har uppmärksammats i media. Hur stort mörkertalet är låter vi vara osagt. Advokatarvodena nedan inkluderar moms.

Utredning av Högskolan Dalarna efter anklagelser om kränkande särbehandling

Ärendet gällde en kvinnlig anställd som ansåg sig utsatt för kränkande särbehandling av flera chefer. Vi har tagit upp det i ett tidigare inlägg där vi visade att utredningen är en provkarta på olika välkända utredningsfel, samtliga till högskolans fördel. Advokatens slutsats: ingen kränkande särbehandling har förekommit. Nota till skattebetalarna: 58 410 kr.

Utredning av akademichef vid Högskolan Dalarna efter anklagelser om sexuella trakasserier

Förutom ovan nämnda utredning om kränkande särbehandling har samma advokat utrett en kvinnlig akademichef för påstådda sexuella trakasserier av en manlig professor. Som ARW rapporterat hade rektor något år tidigare med stöd av en internutredning funnit att en manlig professor, som skickat ett kärleksmejl till en kvinnlig student, därigenom gjort sig skyldig till sexuella trakasserier.

Den akademichef som nu stod anklagad hade skickat flera liknande kärleksmeddelanden via e-post och SMS. I konsekvensens namn borde hon nu befunnits skyldig. Advokatens slutsats: inga sexuella trakasserier har förekommit. Nota till skattebetalarna: 44 945 kr.

Utredning av Högskolan i Gävle efter anklagelser om korruption

En advokat utredde på högskolans uppdrag bl.a. korruptionsanklagelser mot högskolan själv efter att kinesiska studenter antagits under ifrågasatta omständigheter. Detta efter att Arbetarbladet granskat hanteringen i en rad artiklar. Frågan gällde framför allt om det förekommit studie- och/eller antagningsavgifter som kan anses strida mot dåvarande svensk rätt. Advokatens slutsats: ingen korruption har förekommit. Nota till skattebetalarna: 78 636 kr.

Utredning av rektor vid Högskolan i Gävle efter anklagelser om sexuella trakasserier

Fallet rörde anklagelser riktade mot högskolans kvinnliga rektor om sexuella trakasserier av en manlig chef. I ett styrelseprotokoll (§ 29) står att utredningen genomförts av ”oberoende advokat”. Advokatens slutsats: inga sexuella trakasserier har förekommit. Nota till skattebetalarna: 53 294 kr.

Utredning av Konstfacks ansvar efter ett ifrågasatt studentarbete

Det här i medierna uppmärksammade fallet rörde en student, som hamnade på psykakuten efter att ha spelat sjuk som en del av sitt specialarbete, varpå landstinget krävde högskolan på skadestånd. Advokaten skulle på högskolans uppdrag utreda huruvida högskolan hade ett juridiskt ansvar.

Han fick senare en mindre framträdande roll som medlem av en i övrigt intern kommittee som utredde såväl juridiskt som etiskt ansvar. Slutsats: frågan om högskolans juridiska ansvar lämnas öppen. Nota till skattebetalarna: 200 000 kr. Detta inbegriper flera andra mindre utredningar gjorda av samma advokatbyrå, bl.a. ett diskrimineringsärende som också är relevant i detta sammanhang och där en av advokaterna framställer sig som ”opartisk granskare”.

Utredning av Högskolan i Borås efter ifrågasatt lektorstillsättning

I det här fallet kallades advokaten in för att utreda anklagelser om att högskolan hade gjort fel när den tillsatt en lektor med uppgiven doktorsexamen från Kensington University. Problemet var att dåvarande Högskoleverket på högskolans förfrågan hade klassat detta som ett bluffuniversitet. Advokaten lyckas i utredningen inte ens klargöra huruvida det rent fysiskt existerat ett avhandlingsarbete. Advokatens slutsats: högskolan har inte begått något fel. Nota till skattebetalarna: 93 750 kr.

Utredning av tidigare rektor vid Lunds universitet efter anklagelser om oegentligheter i samband med hans befordan till professor

Ärendet gäller en befordran till professor vid Lunds universitet 2007. Kort därefter blev den nyblivne professorn vald till rektor vid universitet. Under 2010 förekom uppgifter i media, främst Sydsvenska Dagbladet, att befordran inte skulle ha gått rätt till, varpå en advokat fick i uppdrag att göra en utredning.

Anklagelsen gällde, närmare bestämt, att den sökande kryddat sin CV när det gäller såväl handledda doktorander som patent, vilket var potentiellt allvarligt då den sökandes forskningsmeriter var oansenliga. Advokatens slutsats: de fel som begåtts var ”försumbara och ursäktliga”. Nota till skattebetalarna: 127 253 kr.

Utredning av Handelshögskolan efter anklagelser om diskriminering

Här handlade det om en kvinna som, efter att ha sökt och fått en tjänst vid högskolan, omedelbart blev uppsagt. Istället anställdes en manlig sökande. Fallet skiljer sig från övriga i det att högskolan inte är statlig. Likväl har advokaten utrett sin uppdragsgivare varför allmänheten vilseletts ifråga om utredningens objektivitet. Problemen är här till sin natur etiska snarare än juridiska. Advokatens slutsats: ingen diskriminering har förekommit.

Avslutande observationer

Vid jämförelse av ärendena ovan framkommer att tre advokater varit aktiva i denna något speciella bransch, varav en är avliden. De kommer ursprungligen från samma advokatbyrå men de kvarvarande verkar nu på skilda håll. Den äldre av de båda har själv en bakgrund som rektor och myndighetschef (Blekinge tekniska högskola).

Våra studier av medias reaktioner indikerar att journalister rutinmässigt accepterar advokaternas slutsatser, varefter mediedrevet avblåses. Om journalister klagar är det ofta på detaljer; man når sällan pudelns kärna.

Arbetarbladets reaktion på den friande utredningen i Kinafallet ovan är ovanligt frän. Vi känner bara till ett fall där den grundläggande partiskhet som ligger i själva situationen klarsynt identifierats i medierna. I en intervju i DN angående fallet på Handelshögskolan gör en ansvarig på Antidiskrimineringsbyrån nämligen följande insiktsfulla kommentar: ”- De [högskolan] betalade en juristfirma för att utreda sig själva. Det blir ett visst utfall då”.

Hur ska då denna typ av ärenden utredas? Svaret är att nästan alla lösningar är bättre än den som faktiskt används. Man kan t.ex. låta jurister vid ett annat lärosäte utreda saken. Lärosäten kunde få utreda varandra istället för att i grunden utreda sig själva.

Flera av ärendena – de som gäller ifrågasatta ”högre befattningshavare” – kunde också ha skickats till statens ansvarsnämnd för extern bedömning. Statens ansvarsnämnen, som sedan något år tillbaka ligger under Civildepartementent, är att döma av verksamhetsberättelserna på nätet knappast överbelastad utan utreder bara ett 10-tal ärenden per år.

Men såvitt vi kan se har det aldrig hänt att en högskola anmält en högre chef till ansvarsnämnden. När högskolorna anmält någon till nämnden har det gällt professorer som ledningen velat bli av med.

Problemet är att det är högskolan själv som avgör om ett ärende ska skickas till ansvarsnämnden, dvs. samma institution som mot bakgrund av NPM har ett högst begränsat intresse av objektiva utredningar av sina chefer. Istället låter man advokatens partsinlagor ligga till grund för beslutet att inte gå vidare till ansvarsnämnden. Häri ligger ett systemfel av betydande omfattning som borde åtgärdas och det omgående.

Academic Rights Watch

 

Viss korrekturläsning har förekommit och en del små stavningsmisstag har rättats

Roger M. Klang


                           
Annons:


”Barnmoderska!”- ett livgivande yrke
Gullan Malmquist reflekterar över barnmorskeyrket

Kristna Värdepartiet
Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen
Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen
Strandhälls EU är ett steg mot Europas förenta stater


En krönika av Adam Salomonsson
1 maj 2019
1 maj 2019
Manifestationen som tappat sitt syfte

Target Africa
Människorättskämpen Obianuju Ekeocha gör upp med modern kolonialism i boken Target Africa.


Kristna Värdepartiet
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter Lukas Berggrens artikel


Partiet som tar kvinnornas parti
Kristna Värdepartiet är ett parti som står upp för kvinnors rättigheter, skriver en grupp kvinnliga partimedlemmar.

Kristna Värdepartiet
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter de tre pingstprofilernas debattartikel om varför de anser att man bör rösta på KD.
Kristna Värdepartiet
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Kristna Värdepartiets Lars Borgström ifrågasätter Liberalernas kollektivbestraffning av religiösa friskolor.

Om Pride och människovärdet
Människovärdesprincipen gäller för alla. Men människans förutsättningar gäller också för alla. När ”HBTQ”-rörelsen vänder sig mot dessa motverkar den människovärdet.


Livets marsch i Linköping
På nationaldagen marscherade ett femtiotal personer för livet.

Israel firades på Öckerö
Med anledning av staten Israels 70-årsfirande hölls en samling på Öckerö den 21 april


Det enda partiet som står upp för de ofödda
Kristna Värdepartiet är det enda partiet som verkligen står upp för de ofödda, menar Annette Westöö.

Kulturens tystnad
Om den svenska kulturen och dess relation till kommunismen.


Skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag krävs mot våldet i skolan. En trygg skolmiljö är grundläggande för barnens psykiska välbefinnande, skriver Lars Borgström och Annette Westöö, talespersoner för Kristna Värdepartiet.
Kristna Värdepartiet
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Debattartikel av Mats Selander, ordförande för Kristna Värdepartiet

Inrikes
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Bechir Rabani, känd från organisationen Megafonerna, avled plötsligt tidigt på fredagsmorgonen under mystiska omständigheter.


Inrikes
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Robert Aschberg med ett tydligt kommunistiskt förflutet har hyllats i medier som “trolljägare” och flitig “antirasist”. Men vilka motiv och krafter ligger egentligen bakom hans arbete?

Inrikes - Intervju
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Intervju med aktören för en av Sveriges mest aktiva alternativmediasajter.


Nyheter - Norden
Islamistiska regler i danska skolor
Islamistiska regler i danska skolor
Två före detta lärare vid skolan Nord-Vest beskrev hur barnen på skolan talade om danskar i termer som "de och vi". I en poesitävling komponerade flera barn dikter som beskrev deras önskan att klå upp och bryta benen och händerna på de "danska svinen".

Hälsa och hållbar utveckling
Lars Bern redogör för vad han anser vara de verkliga miljöproblemen till skillnad från klimathysterin.


Ledare
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Jämställdhetsdebatten i Sverige väljer selektivt ut fakta som ger en falsk bild av att ojämnställdhet bara är till männens fördel.

Utrikes - Mellanöstern
Tel Aviv – vegan capital of the world
Tel Aviv – vegan capital of the world
Med 400 veganska och vegetariska restauranger gör Tel Aviv namn för sig som “vegan capital of the world”.


Analys - Ekonomi - Per Bylund
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Per Bylund analyserar påståendet om Kinas fantastiska tillväxt.

Åsikt -Insändare
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Inte en enda kommentar har lagts ut på någon av de 31 inläggen av Josef Svenberg (mp) på Ekot, men ändå lämnade jag en kommentar. Märk väl en rumsren fast kritisk kommentar.


Utrikes
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Azerbajdzjan, Georgien och Turkiet lägger en 826 km lång järnvägsförbindelse på sina territorier. Frågan är hur kineserna ska lösa frågan med hur de ska komma över eller under den 300 km långa sträckningen över Kaspiska havet.

Ryska revolutionen 100 år
7 november 1917 inträffade ryska revolutionen, en händelse som mer än någon annan fullföljde konsekvenserna av människans förkastande av Gud, då den i stället överlämnade makten till egenmäktiga människor. Vi ser dess mönster och inflytande tydligt hos oss än idag.


Reformationen och musiken - inte bara församlingen
Idag är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser, vilket inledde reformationen. Ofta har församlingens nyvunna roll tolkats som något av ett lekmannaideal eller ett slags likställande av roller. Luther vill dock samtidigt behålla expertis på olika områden; ett av dem var musikens.

Intervju: Peter Ahlman från The Last Reformation Sweden
I Kristna kretsar så är de både älskade och hatade. Vissa kristna anser att de är den rörelse som är mest bibeltrogna, medans andra anser att de håller på med villolärar. Vi har intervjuat personen bakom The Last Reformation Sweden.


Krönika - Lars Bern
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Lars Bern kommenterar de senaste skandalerna inom vänstern och media.

odtülüler dershanesi ankara kız yurdu yurt kızılay dershaneler