Kultur: J. S. Bachs Matteuspassion
Passionsmusiken var ursprungligen en textläsning, som sjöngs liturgiskt. Med tiden kompletterades den med betraktelser i arior och psalmverser. I Bachs mästerverk markeras påskens teologi i både uppbyggnad, text och musik.
Kultur: J. S. Bachs Matteuspassion
Publicerades 2016-03-24 © Wikimedia Commons

När Johann Sebastian Bach (1685-1750) i maj 1723 blivit Thomaskantor och musikdirektör i Leipzig skrev han för sin första påsk året därpå Johannespassionen. Denna moderna typ av passion – med inskott av fri poesi sjungna i arior – var vid Bachs tid något ganska nytt och hade förekommit i Leipzig bara sedan 1721, kort före hans tillträde. Den nya typen fick bara framföras under eftermiddagsgudstjänsten, som behöll namnet vesper. Vid högmässan framfördes fortfarande den enkla Matteuspassion, som Martin Luthers medhjälpare Johann Walter tonsatt vid reformationen. Varje långfredag framfördes nu alltstå två passioner. Men vespergudstjänstens moderna typ var helt inordnad i liturgin och inte någon konsert: kören sjöng andra, korta, verk, församlingen sjöng koraler (psalmer), prästen läste böner och höll en lång predikan mellan passionernas två delar. Egentligen är ju passionen en lång textläsning, vilken sedan 1600-talet utökats med betraktelser i form av poesi och psalmverser.

Som kantor (för S:t Thomas latinskola) var Bach ålagd att förse de båda huvudkyrkorna omväxlande med en passion varje år. Men han behövde inte komponera den själv utan det var en slags uppvisning av hans kompetens. Vid sin andra påsk framförde han en andra version av Johannespassionen. Nästa år gav han dock en Markuspassion av en annan kompositör, Brauns. Det var först det fjärde året, 1727, som den största av dem alla, Matteuspassionen, kom. Den är ovanligt lång, nästan tre timmar – omkring en timme och 15 minuter före predikan och en och 40 efter. Dess 68 satser kan jämföras med Johannespassionens 40.

Bach gjorde även en Markuspassion 1731 (BWV 246, 46 satser). Musiken har tyvärr förlorats, men texten är bevarad eftersom författaren lät trycka den. Skickliga forskare upptäckte redan på 1800-talet att textens versmått överensstämmer med sorgemusiken till drottningen, Trauer-Ode (BWV 198), från 1727. Man har därför i stort kunnat rekonstruera den med tillägg av andra arior samt koraler av Bach själv. Bachs dödsruna anger dock att han skrev fem passioner.

För texten samarbetade Bach i Matteuspassionen - liksom i många av sina verk i Leipzig - med poeten Picander, pseudonym för tjänstemannen Christian Friedrich Henrici. Texten kontrollerades teologiskt av förstepastorn, tillika superintendent (motsvarande biskop).

Matteuspassionen framfördes sedan igen 1729 och i reviderad form 1736 och antagligen -42, alltså sammanlagt fyra gånger. Den senare versionen (1736) är bevarad i Bachs egen handstil och är den som brukar spelas. Den första är bevarad endast i en avskrift gjord av Bachs elev och sedermera svärson, Johann Christoph Altnickol. och torde ha tillkommit under dennes studieår i Leipzig, 1744-48. Det är märkligt att han då valde att kopiera den första versionen, när den andra funnits sedan 1736. Satserna är dock desamma, utom körkoralen i slutet av del ett. Bach gav i övrigt fram till sin död 1750 versioner av sin Johannes eller andra kompositörers verk, bland annat en anonym Lukaspassion, som felaktigt tillskrivits honom (”BWV 247”).

Uppbyggnaden: textläsning, förklaring och tillämpning
I Bachs Matteuspassion finns flera sorters texter och typ av musik:
1. Bibeltexten sjungs dels av ”evangelisten” (berättaren) i recitativ (talliknande sång). Ända sedan den ursprungliga gregorianska typen sjungs den av en tenor. Recitativet är ”enkelt”, ackompanjerat enbart med enstaka ackord. Även enskilda personer i allmänhet sjungs i den formen. När Jesus sjunger är det som alltid en bas, men hans ord följs (i Matteus) symboliskt av två violiner som en ”gloria” – dock är detta en tradition sedan 1600-talet och inte unik för Bach. Sångsättet är här mer sjungande, arioso. Grupper görs i form av så kallade turba-körer, en ofta häftig flerstämmighet, som dock inte utvecklas till en regelrätt körsats. (I latinsk bibeltext kallas ”folkhop” turba, egentligen ”rörelse”; jfr 'turbulens'.)
I evangelisk-luthersk predikolära kallas läsning av ett bibelord dictum.

2. Ett dictum får därefter en ”förklaring”, explicatio. I Matteuspassionen består den av en kommentar med ny poesi i ett ”ackompanjerat recitativ” med flera instrument och arioso, aria-liknande, sångsätt.

3. Sedan följer predikans ”tillämpning”, applicatio. I kyrkomusiken görs den med en aria, ren sång med nyskriven poesi och med instrumentella refränger (ritorneller) som en bön eller personlig betraktelse. (I operan användes arian till att framställa rent personliga känslor som besvikelse, ilska, kärlek till en person, osv.)

Dessa tre typer av satser och sångsätt bildar utifrån luthersk predikan ett tretal: dels bibeltexten själv i enkelt recitativ; dels ny poesi som förklaring i ackompanjerat recitativ; och som tillämpning en betraktelse eller bön i den inlevelsefulla arian.

Man kan jämföra med Martin Luthers uttalanden: Musiken är en "Guds gåva", som han sätter näst efter teologin. Musiken har en karaktär av omedelbar närvaro som "blåser liv" i textens dolda mening, och "noterna gör texten levande" (Thyssen, Bachs Matteuspassion, s. 37).

Förutom dessa tre typer av text och musik skjuts psalmverser (koraler) in på tretton ställen i verket, av dess 68 satser. Därtill ingår i inledningskören den gamla passionspsalmen "Guds rena Lamm, oskyldig" (Sv.ps. 143). Denna var välbekant som folkspråkets "O Guds Lamm" (Agnus Dei) vid nattvarden – Jesu offer – i liturgin. Även sats 19 har en inskjuten koral i det fria ackompanjerade recitativet. Huvudkoralen är "O huvud, blodigt, sårat" (Sv.ps. 144) som liksom en signatur förekommer på fyra ställen (fem strofer).

Teologi och komposition
I Matteuspassionen betonas redan i den stora inledningskören offret, Jesus "som ett lamm". Ett sådant blev slaktat i den judiska påskmåltiden i åminnelse av uttåget ur Egypten, då blodet frälste från fördärvaren, så att han "gick förbi", hebreiska pesach, svenskans påsk. Liksom i Uppenbarelseboken är bilden förenad med en annan, ”brudgummen”. I Upp. 19:7 står det: "Lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo", och i 21:2: "Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud, som är smyckad för sin brudgum".

Verket följer strängt bibeltexten i Luthers översättning. Vid den här tiden hade man redan börjat gå ifrån att använda den ordagranna bibeltexten i passioner. För att få en sångmässigt skön vers gjorde man parafras, alltså en poetisk omskrivning. Dock var själva staden Leipzig en konservativ företrädare för den lutherska ortodoxin, så det nog inte bara på grund av Bach själv som man höll fast vid det oförändrade Ordet. Bach hade vuxit upp i det lutherska kärnlandet. (Luther gick t.ex. som tonåring i samma latinskola i Eisenach, Bachs födelsestad, som denne i sin tur gick i upp till tioårsåldern.)

Man har upptäckt att de kommenterande nya texterna i Matteuspassionen nära följer nio passionspredikningar från 1669 av teologen Heinrich Müller i en bok, som Bach hade i sitt bibliotek. Detta bibliotek innehöll för övrigt vid hans död 52 titlar i 81 band, allt teologi inom luthersk ortodoxi, varav två utgåvor av Luthers samlade skrifter.

Passionen är uppdelad i 15 betraktelser, som var och en mynnar ut i en aria, därtill inlednings- och avslutningskörerna, och de flesta är baserade på Müllers äldre predikningar. Allt tyder på att det var Bach själv, som visade poeten Picander dessa, och att Bach på så sätt formade texten, men vi har inga andra belägg. Språket i Müllers och Picanders texter är ofta närmast identiskt och de teologiska poängerna följer varandra.

Bachs musikaliska teologi
Bach gör även ett stort arbete musikaliskt. Han beskriver känslor och situationer med det största personliga engagemang, baserat på personlig biblisk tro. När de falska vittnena träder fram mot Jesus låter de helt falska och opålitliga, som om de bara försöker hitta på något. När Jesus piskas hörs obönhörliga slag i stråkarna.

Till Matteuspassionens höjdpunkter hör de dramatiska avsnitten, där folket kräver Jesu korsfästelse. Bach kontrasterar detta mot den sprödaste av ariorna, "Av kärlek vill min frälsare dö" (nr 49), som anses vara verkets symmetriska mittpunkt. Arian är en programförklaring till Jesu försoningsdöd - pga sin kärlek till oss väljer han att dö för våra synder.
Satsen omramas av ursinniga s k turba-körer, där folket kräver hans korsfästelse. Att musiken är den samma på ömse sidor visar att de omramar en mittpunkt.
I arian använder Bach inget bas-ackompanjemang – helt mot barockmusikens praxis –, vilket beskriver den rent himmelska, gudomliga kärlek som Jesus visar, som avbildas musikaliskt. Endast höga instrument och röst används.

Den dramatiska höjdpunkten kommer dock (enligt undertecknad) mot slutet med den uppbragta turba-kören (sats 58d) med folkets svåra anklagelse: ”Han har sagt: Jag är Guds son!” (Matt 27:43) – just det han var! kommen i köttet enbart för våra synders skull. Jämför officerens och vakternas bekännelse att Jesus verkligen var Guds son i sats 63b (Matt 27:54).
”Mache dich, mein Herze, rein”, är den sista arian i Matteuspassionen (sats 65 av 68). Den kommer mitt i bibeltexten om Jesu begravning, efter dessa ord:
”När det hade blivit kväll, kom en rik man från Arimatea som hette Josef och som hade blivit en Jesu lärjunge. Han gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Pilatus befallde då att han skulle få den” (Matt 27:57-58).

Bachs poetiska text (av Picander) i arian lyder sedan:
A-del: Gör dig, mitt hjärta, rent; / jag vill Jesus själv begrava.
B-del: För han ska från och med nu i mig /
ständigt och jämt / sin söta ro ha. /
Värld, gå ut; släpp Jesus in!
A-del da capo (repris)
- Detta syftar säkert på den troende i allmänhet, som ska ta emot Jesus i sitt hjärta.

Matteuspassionen låter oss också lära känna Bach, åtminstone som kompositör: Han såg sitt arbete som en kallelse; med sin musik ärade han Gud och tjänade nästan. Hans arbete var inte ett självändamål eller en rent konstnärlig utmaning. Trots att Bach uppenbarligen behärskade formerna komponerade han aldrig någon opera, utan använde dem i stället till att predika Jesus Kristus.

Stefan Pehrson 

                           
Annons:


”Barnmoderska!”- ett livgivande yrke
Gullan Malmquist reflekterar över barnmorskeyrket

Kristna Värdepartiet
Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen
Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen
Strandhälls EU är ett steg mot Europas förenta stater


En krönika av Adam Salomonsson
1 maj 2019
1 maj 2019
Manifestationen som tappat sitt syfte

Target Africa
Människorättskämpen Obianuju Ekeocha gör upp med modern kolonialism i boken Target Africa.


Kristna Värdepartiet
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter Lukas Berggrens artikel


Partiet som tar kvinnornas parti
Kristna Värdepartiet är ett parti som står upp för kvinnors rättigheter, skriver en grupp kvinnliga partimedlemmar.

Kristna Värdepartiet
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter de tre pingstprofilernas debattartikel om varför de anser att man bör rösta på KD.
Kristna Värdepartiet
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Kristna Värdepartiets Lars Borgström ifrågasätter Liberalernas kollektivbestraffning av religiösa friskolor.

Om Pride och människovärdet
Människovärdesprincipen gäller för alla. Men människans förutsättningar gäller också för alla. När ”HBTQ”-rörelsen vänder sig mot dessa motverkar den människovärdet.


Livets marsch i Linköping
På nationaldagen marscherade ett femtiotal personer för livet.

Israel firades på Öckerö
Med anledning av staten Israels 70-årsfirande hölls en samling på Öckerö den 21 april


Det enda partiet som står upp för de ofödda
Kristna Värdepartiet är det enda partiet som verkligen står upp för de ofödda, menar Annette Westöö.

Kulturens tystnad
Om den svenska kulturen och dess relation till kommunismen.


Skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag krävs mot våldet i skolan. En trygg skolmiljö är grundläggande för barnens psykiska välbefinnande, skriver Lars Borgström och Annette Westöö, talespersoner för Kristna Värdepartiet.
Kristna Värdepartiet
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Debattartikel av Mats Selander, ordförande för Kristna Värdepartiet

Inrikes
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Bechir Rabani, känd från organisationen Megafonerna, avled plötsligt tidigt på fredagsmorgonen under mystiska omständigheter.


Inrikes
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Robert Aschberg med ett tydligt kommunistiskt förflutet har hyllats i medier som “trolljägare” och flitig “antirasist”. Men vilka motiv och krafter ligger egentligen bakom hans arbete?

Inrikes - Intervju
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Intervju med aktören för en av Sveriges mest aktiva alternativmediasajter.


Nyheter - Norden
Islamistiska regler i danska skolor
Islamistiska regler i danska skolor
Två före detta lärare vid skolan Nord-Vest beskrev hur barnen på skolan talade om danskar i termer som "de och vi". I en poesitävling komponerade flera barn dikter som beskrev deras önskan att klå upp och bryta benen och händerna på de "danska svinen".

Hälsa och hållbar utveckling
Lars Bern redogör för vad han anser vara de verkliga miljöproblemen till skillnad från klimathysterin.


Ledare
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Jämställdhetsdebatten i Sverige väljer selektivt ut fakta som ger en falsk bild av att ojämnställdhet bara är till männens fördel.

Utrikes - Mellanöstern
Tel Aviv – vegan capital of the world
Tel Aviv – vegan capital of the world
Med 400 veganska och vegetariska restauranger gör Tel Aviv namn för sig som “vegan capital of the world”.


Analys - Ekonomi - Per Bylund
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Per Bylund analyserar påståendet om Kinas fantastiska tillväxt.

Åsikt -Insändare
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Inte en enda kommentar har lagts ut på någon av de 31 inläggen av Josef Svenberg (mp) på Ekot, men ändå lämnade jag en kommentar. Märk väl en rumsren fast kritisk kommentar.


Utrikes
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Azerbajdzjan, Georgien och Turkiet lägger en 826 km lång järnvägsförbindelse på sina territorier. Frågan är hur kineserna ska lösa frågan med hur de ska komma över eller under den 300 km långa sträckningen över Kaspiska havet.

Ryska revolutionen 100 år
7 november 1917 inträffade ryska revolutionen, en händelse som mer än någon annan fullföljde konsekvenserna av människans förkastande av Gud, då den i stället överlämnade makten till egenmäktiga människor. Vi ser dess mönster och inflytande tydligt hos oss än idag.


Reformationen och musiken - inte bara församlingen
Idag är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser, vilket inledde reformationen. Ofta har församlingens nyvunna roll tolkats som något av ett lekmannaideal eller ett slags likställande av roller. Luther vill dock samtidigt behålla expertis på olika områden; ett av dem var musikens.

Intervju: Peter Ahlman från The Last Reformation Sweden
I Kristna kretsar så är de både älskade och hatade. Vissa kristna anser att de är den rörelse som är mest bibeltrogna, medans andra anser att de håller på med villolärar. Vi har intervjuat personen bakom The Last Reformation Sweden.


Krönika - Lars Bern
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Lars Bern kommenterar de senaste skandalerna inom vänstern och media.

odtülüler dershanesi ankara kız yurdu yurt kızılay dershaneler