Historia: Hur kristendomen skapade det fria samhället
Historisk forskning bekräftar att kristendomen varit avgörande för den frihet som trots allt finns i västerlandet.
Historia: Hur kristendomen skapade det fria samhället
Publicerades 2016-10-10

Medan många kristna har begränsat mänsklig frihet visar en ny bok, en essäsamling, hur mycket av vår nutida frihet som vi har kristendomen att tacka för, det vill säga den kristna kyrkan, kristna tänkare och kristendom i praktiken, snarare än liberaler och liberalismen.

I många böcker som försöker spåra den västerländska civilisationens utveckling kopplas frihetens födelse till upplysningstiden. Visst bidrog upplysningen till en viss mänsklig frihet som kristna inte skulle vilja vara utan, och som ingen mindre än Joseph Ratzinger en gång konstaterade.

Men trots allt är det en myt att påstå att verkligt frihetsfrämjande och uppskattning av moral och fria institutioner på något sätt skulle ha varit slumrande fram till slutet av sextonhundratalet.

 Kristendom och frihet: Historiskt perspektiv

 En ny essäsamling redigerad av Timothy Samuel Shah och Allen D Hertzke analyserar hur kristen tro och kristna institutioner på ett avgörande sätt bidragit till den frihet som idag uppskattas av både kristna och icke kristna. I det första av två band sammanförs teologer, postristiska forskare, filosofer, lagteoretiker, medievalister och klassicister med olika religiös bakgrund. På olika sätt visar var och en hur kristendomen påverkat begrepp som begränsad statsmakt, privat ägande, grundlag och religiös frihet.

 Som Shah konstaterar i introduktionen, denna berättelse Rawlins teori om consensus. Enligt detta synsätt var kristendomen problemet som liberalismen hade en lösning på. När man ser närmare på vad John Rawls själv kallade ”fakta från historisk erfarenhet” visar det sig att detta helt enkelt inte är sant.

 Kristna som befriare, kristna som förföljare

 Varenda diskussion om frihet och kristendom brukar snabbt komma in på de gånger då kristendomen har hindrat mänsklig frihet. De olika inkvisitionerna dras upp, puritanernas häxprocesser, tvångsomvändelser och annan intolerans.

En särskild styrka hos den här essäsamlingen är att ingen av författarna förnekar nämnda överträdelser av kristna och kristna institutioner. Tillsammans med detta ärliga erkännande framgår det också att det oftast var kristendomen som bidrog med de moraliska, teologiska och kulturella principer som kristna och andra har använt till att fördöma orättfärdigt tvång.

Med andra ord har folk medvetet eller omedvetet litat på kristna resurser för att upptäcka och rätta till övergrepp mot frihet, inklusive de som begåtts i kristendomens namn. Detta stöder tanken på att liberalism i sig själv inte kunde – och kanske aldrig kan – skapa de verktyg som behövs för den här typen av kritik.

 Enligt denna tankegång påpekar flera författare att argumenten mot religiös förföljelse inte kommer från personer som Locke, utan går mycket längre tillbaka. Före upplysningen, reformationen och medeltiden hade romerska kyrkofäder som Tertullianus,och Lactanius redan uttalat sig starkt för religiös tolerans.

Det är viktigt att lägga märke till att dessa ideal skulle införas i ett sammanhang där det inte fanns några argument för religiös frihet som kunde tas för givet.

Ett vanligt påstående är att intresset för att införa religiös frihet var att kristna förföljdes. Man menar att så snart kristna fick makt var det bekvämt att glömma att stå för religiös frihet för villolärare, avgudadyrkare och judar. Det är sant att efter Konstantin accepterade många kristna regenter och tänkare ett visst accepterande av religiöst tvång mot villolärare och icke kristna.

Men kapitel av Shah, Robert Louis Wilken, Elizabeth De Palma Digeser och Kyle Harper visar att argument för allas religiösa frihet var djupt rotade i den kristna synen på människans natur, dess förståelse av frälsningen och dess betoning av den fria viljan. På liknande sätt visar Elizabeth H Prodromous översikt över den östortodoxa behandlingen av frihet hur dess grundläggande undervisning ger människans frihet och eget ansvar för sitt liv en hedersplats.

Ett påstående av den framstående augustinske vetenskapsmannen John Rist är av särskilt intresse: Att Augustinus skulle ha godkänt våld som medel för att ta itu med villfarelse stämmer inte med en del av hans viktigaste teologiska och filosofiska argument om frihetens natur.

 Medeltida och andliga moderna

En viss brist i den här boken är att endast ett kapitel behandlar de medeltida teologernas och kanonisternas bidrag till frihetens utveckling. Lyckligtvis innehåller detta enda kapitel en grundlig behandling av ämnet. Utan att försöka ursäkta den medeltida kristendomens misslyckande visar Ian Christofer Levy att enligt den tidens synsätt ansåg man att statens ansvar för allas bästa var att skydda folket från villfarelse, eftersom det handlar om människornas själar.

Levy visar också att den medeltida världen var vida mer tolerant än de flesta inser, förutsatt att man, enligt Levy försöker ”förstå det samhället på dess egna villkor.” Poängen här är något att observera för de som vill göra religion till en privatsak: Att på medeltiden försöka överföra tvåtusentalets starkt sekulariserade tänkande om tolerans är ett högst otidsenligt försök.

Levy undersöker hur den kanoniska lagen fungerade juridiskt, liksom inkvisitionen och rättegångsförfarandet. Han menar att dessa processer i hög grad innebar en rättsprocess med skydd för de anklagades rättssäkerhet. Levy säger att ”detta var ett samhälle som konsekvent höll fast vid religiös frihet, enligt både gudomlig och naturlig lag.”

Naturligtvis var den här religiösa friheten inte obegränsad. Samma begränsning gäller idag i alla samhällen som betraktar religionsfrihet som en rättighet. Och om religiös frihet kan härledas från naturlig lag, så ger samma naturliga lag denna frihet med sina mått och gränser.

En orsak till den relativa friheten i medeltidens Europa var den kristna undervisningen att tro skall väljas fritt. En annan var medeltidens särskilda betoning på kunskap om sanningen, inklusive religiös sanning och dess övertygelse att sanning kan fastställas genom rationell bevisning.

En förutsättning för detta är en stor frihet till att ställa frågor. Detta resulterade i att världens första universitet uppstod i medeltidens Europa, det innebar också gränser för vad som kan bli framtvingat. För vad som stod på spel var först och främst sanningen, snarare än yttrandefrihet för dess egen skull.

Denna kristna tillit till den naturliga lagen angående människans frihet och ansvar i förhållande till sanningen försvann inte i och med reformationen. Den tog sig över Atlanten till amerikanerna och var avgörande, som David Lantigua säger, för biskop Bartolome de las Casas försvar för de amerikanska indianerna.

John Witte beskriver hur det också påverkade många protestanters behandling av politik och lagar. Bland framträdande exempel ingår John Calvins idé om rätt och Johannes Athusius förklaring av relationen mellan dekalogen, naturlig lag och religiösa och civila friheter.

Revision, inte förkastelse

Många av reformatorernas idéer om frihet, kyrkan och staten var starkt påverkade av förbundsteologi. Detta spelade en avgörande roll i skapandet av Amerikas behandling av särskilda friheter.

David Little fastslår att det inte skedde ett fullständigt brott med synen på enheten mellan kyrka och stat. Dessa idéer bidrog i en del amerikanska kolonier starkt till skydd för samveten. Little menar att samvetsskydd i William Penns fall också var baserat på förnuftskrav.

Dessa tankar ingår i de evinnerliga debatterna om den amerikanska grunden, i hur hög grad det koloniala Amerika med sin frihet skapades av tydligt sekulära upplysningstankar snarare än kristna krav på frihet. - Matthew Franck påstår att medan upplysningen och moderata whigs idéer påverkade, spelade kristna teologiska argument en lika viktig roll.

Franck går så långt som att påstå att ”man inte med säkerhet kan påstå att det ens bland de främsta grundarna (utom Franklin och Jefferson, de tydligt mest irrläriga) fanns ett medvetet förkastande av grundläggande kristna trossatser. Ännu mindre fanns det någon samstämmighet mellan dem att den kristna tron skulle ses som ett opium för folket.”

Fastän Franck inte driver sin tes anser jag att hans argument borde tas på allvar av de kristna som har vad man kan kalla en traditionell ståndpunkt och som betvivlar att det amerikanska experimentet på lång sikt stämmer överens med renlärig kristen tro.

I detta avseende understryker Francks uppsats ett av den här bokens viktigare teman. Som Daniel Pilpott skriver i sin uppsats om kristnas bidrag till modern demokrati, ”den sekulära liberala berättelsen behöver skarp revision. Revision, inte förkastelse.”

Det är ingen lätt sak att reda ut vilka och hur olika och ibland motsatta krafter bidrog till att aktualisera särskilda politiska, kulturella och ekonomiska framsteg. Ändå klarlägger dessa essäer att det vitt spridda liberala påståendet är ohållbart att kristna och kristen religion på något sätt i klump stod i vägen för utvecklingen av fria samhällen.

Oavsett religiösa och filosofiska övertygelser borde var och en som är intresserad av sanningen, snarare än att hävda en viss ideologi, erkänna den kraftfulla kristna påverkan på uppkomsten av de samhällen där frihet tas på allvar. I det fallet är jag dock inte så optimistisk.

 Av Samuel Gregg, direktor för Acton Institute

Hans senaste bok heter: For God and Profit: How Banking and Finance Can Serve the Common Good (Crossroad, 2016)

Återpublicerat från Public Discourse. The Witherspoon Institute

 Översättning: Gullan Malmquist


                           
Annons:


Ryska revolutionen 100 år
7 november 1917 inträffade ryska revolutionen, en händelse som mer än någon annan fullföljde konsekvenserna av människans förkastande av Gud, då den i stället överlämnade makten till egenmäktiga människor. Vi ser dess mönster och inflytande tydligt hos oss än idag.

Reformationen och musiken - inte bara församlingen
Idag är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser, vilket inledde reformationen. Ofta har församlingens nyvunna roll tolkats som något av ett lekmannaideal eller ett slags likställande av roller. Luther vill dock samtidigt behålla expertis på olika områden; ett av dem var musikens.


Intervju: Peter Ahlman från The Last Reformation Sweden
I Kristna kretsar så är de både älskade och hatade. Vissa kristna anser att de är den rörelse som är mest bibeltrogna, medans andra anser att de håller på med villolärar. Vi har intervjuat personen bakom The Last Reformation Sweden.

Krönika - Lars Bern
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Lars Bern kommenterar de senaste skandalerna inom vänstern och media.


Nyheter - Utrikes - Vetenskap
Unik hjärtoperation utförd på Hadassah Medical Center
Unik hjärtoperation utförd på Hadassah Medical Center


Ekonomi
Efterfrågan skapar inte arbete
Efterfrågan skapar inte arbete
Det är nästan universellt accepterat idag att efterfrågan (läs: konsumtion) skapar arbetstillfällen. Den här övertygelsen stödjer den generella Keynesianska idén att regeringar bör ”stimulera” ekonomin, antingen genom finans- eller penningpolitik, när den genomgår en recession.

Nyheter - Israel
Israel dominerar cyber security-marknaden
Israel dominerar cyber security-marknaden
Nyheter - Mellanöstern
Palestinska skolor hyllar terrorister
Palestinska skolor hyllar terrorister

Sverige - Teknik
Sverige och Israel världsledande inom luftförsvarssystem
Sverige och Israel världsledande inom luftförsvarssystem


Krönika - Roger Klang
Demonstration förbi den judiska Synagogan
Demonstration förbi den judiska Synagogan
Varför fick Nordiska Motståndsrörelsen helt plötsligt så mycket utrymme i statsmedierna i samband med en för dem vanligt förekommande demonstration? Och varför drev tillståndsmyndigheterna på för att demonstrationen skulle gå förbi den judiska Synagogan i Göteborg? Jag funderade på det i flera dagar, kanske en vecka, tills svaret kom.

Politik - Svenska migrationskrisen
Sveriges nya instabilitet
Sveriges nya instabilitet
Om USA 2015 hade tagit emot en lika stor andel asylsökande, i förhållande till sin egen befolkning, som Sverige tog emot, så skulle USA ha tagit emot 5,2 miljoner asylsökande.


Utrikes
Alternativ för Tyskland, AfD, blir tredje största parti, enligt prognoserna.
Alternativ för Tyskland, AfD, blir tredje största parti, enligt prognoserna.
AfD är valets stora vinnare. I valet 2013 landade man med 4,7 procent av rösterna strax under femprocentsspärren. Partiet tog plats i 14 av Tysklands 16 delstatsparlament. Starkast är man i Sachsen-Anhalt med 24,2 procent och i Mecklenburg-Vorpommern med 20,8 procent.

Inrikes
Ny prorektor i Lund var inte valbar: får gräddfil till professur
Ny prorektor i Lund var inte valbar: får gräddfil till professur
Hur mycket våld kan man göra på det kollegiala systemet utan att förlora sin akademiska trovärdighet? Lund har för första gången hämtat sin prorektor utanför lärosätet, trots att uppdraget förutsätter att innehavaren redan har en anställning vid universitetet.


Krönika - Nima Gholam Ali Pour
Fake-News
Fake-News
Mainstream media är genom sina fake-news, antidemokratiska metoder och sanningsförakt ett hot mot demokratin.
Granskning - Sverige
Statistiker styr Sverige
Statistiker styr Sverige
Det är någon anonym statistiker som styr Sverige. Fraktionerad statistik läggs ut som uttömmande sanningar i medierna, på Sveriges Radio t.ex. Vem har inte råkat på följande korta påstående i media: Det finns fler kvinnor än män i Sverige.

Inrikes
Försvaret: Inget tvång för soldater att delta i Pride
Försvaret: Inget tvång för soldater att delta i Pride
Efter att JO och Försvarsmaktens personalansvarsnämnd slagit fast att den soldat som inte ville delta i Prideparaden genom att verka som lastbilschaufför i paraden hade den moraliska rätten på sin sida, så har Försvarsmakten svängt i frågan.


Inrikes
Uppsala inför ny bedömningsgrund: medlem i Saco-S krav för att bli adjunkt
Uppsala inför ny bedömningsgrund: medlem i Saco-S krav för att bli adjunkt
En aktuell utlysning av en tjänst som adjunkt i tyska vid Uppsala universitet anger att innehavaren ska ägna 50% av tjänsten åt ett fackligt uppdrag vid Saco-S-rådet.

Politik
När feminister ansluter sig till islamistiska terrorister
När feminister ansluter sig till islamistiska terrorister
Det är inte bara i Sverige som "feministiska" makteliten hycklar. Faktum är att de så kallade feministerna inte bara blundar för dessa hemskheter, utan deras närvaro vid dessa evenemang stödjer och legitimerar även diktatorernas makt.


Insändare
Rösta på Frimodig kyrka i kyrkovalet 2017!
Rösta på Frimodig kyrka i kyrkovalet 2017!

Utrikes
Israeliskt stridsflyg anföll militär anläggning i Syrien
Israeliskt stridsflyg anföll militär anläggning i Syrien
Målet tros vara ett syriskt vetenskapligt forskningscenter för kemiska vapen och även en utvecklingsplats för robotvapen. Syrien är uppbackat av Iran och Ryssland.


Utrikes
USA:s försvarsminister varnar Sverige
USA:s försvarsminister varnar Sverige
En Statement of Intent (SOI) om utökat militärt samarbete finns sedan ett år mellan USA och Sverige. I ett hemligstämplat brev till Peter Hultqvist varnar USA:s försvarsminister James Mattis för konsekvenserna av att underteckna konventionen om en kärnvapenfri värld, enligt SvD.

Inrikes
Mikael Odenberg vs. Ulf Kristersson
Mikael Odenberg vs. Ulf Kristersson
Många menar att Mikael Odenberg är den siste moderaten sedan Mats Johansson dog och Rolf K Nilsson gick över till Medborgerlig samling.


Utrikes - Politik
Du kommer att mikrochippas, det är bara en fråga om tid
Du kommer att mikrochippas, det är bara en fråga om tid
Enligt fria oberoende medier i USA närmar sig eller passerar landet, och då förmodligen resten av västvärlden så småningom, övervakningssamhället i George Orwells roman ”1984” från 1949.

Utrikes
Facebooks används för slavhandel
Facebooks används för slavhandel
Grävande journalistik avslöjar Facebooks roll i människosmuggling och slavhandel.


Ekonomi
Kan fler bebisar rädda välfärdsstaten?
Kan fler bebisar rädda välfärdsstaten?
Välfärdsstaten med sin fördelningspolitik har stora bekymmer. Ekonomen Daniel J. Mitchell förklarade redan förra året att USA står inför en allvarlig långsiktig utmaning, som är överförbart på många andra länder inklusive Sverige.

Debatt
SVT är en kulturmarxistisk bastion
SVT är en kulturmarxistisk bastion
SVT som låtsats vara neutrala är i själva verket en kulturmarxistisk bastion som har en fientlig agenda mot det svenska folket hävdar Bechir Rabani i denna debattartikel.


Insändare
Liv räddas och släcks på kvinnokliniker
Liv räddas och släcks på kvinnokliniker
Dagens insändare kommenterar händelsen där ofödda barn fortsätter att leva efter aborten.

Utrikes
Ordkriget mellan Trump och Kim Jong-un
Ordkriget mellan Trump och Kim Jong-un
Nordkorea varnar USA för att de har gjort upp planer på ett robotangrepp med robotar riktade mot amerikanska militärbaser i Guam i Stilla havet. Robotbanan skulle i så fall gå rakt över Japanska territorium.


Inrikes
JK:s beslut i Haverling-affären: chefer vid Uppsala universitet missförstod yttrandefriheten
JK:s beslut i Haverling-affären: chefer vid Uppsala universitet missförstod yttrandefriheten
Inget hindrar en offentligt anställd från att uttrycka tankar, åsikter och känslor om arbetsgivaren och verksamheten. Rätten att göra det är tvärtom skyddad av grundlagen.