Historia: Hur kristendomen skapade det fria samhället
Historisk forskning bekräftar att kristendomen varit avgörande för den frihet som trots allt finns i västerlandet.
Historia: Hur kristendomen skapade det fria samhället
Publicerades 2016-10-10

Medan många kristna har begränsat mänsklig frihet visar en ny bok, en essäsamling, hur mycket av vår nutida frihet som vi har kristendomen att tacka för, det vill säga den kristna kyrkan, kristna tänkare och kristendom i praktiken, snarare än liberaler och liberalismen.

I många böcker som försöker spåra den västerländska civilisationens utveckling kopplas frihetens födelse till upplysningstiden. Visst bidrog upplysningen till en viss mänsklig frihet som kristna inte skulle vilja vara utan, och som ingen mindre än Joseph Ratzinger en gång konstaterade.

Men trots allt är det en myt att påstå att verkligt frihetsfrämjande och uppskattning av moral och fria institutioner på något sätt skulle ha varit slumrande fram till slutet av sextonhundratalet.

 Kristendom och frihet: Historiskt perspektiv

 En ny essäsamling redigerad av Timothy Samuel Shah och Allen D Hertzke analyserar hur kristen tro och kristna institutioner på ett avgörande sätt bidragit till den frihet som idag uppskattas av både kristna och icke kristna. I det första av två band sammanförs teologer, postristiska forskare, filosofer, lagteoretiker, medievalister och klassicister med olika religiös bakgrund. På olika sätt visar var och en hur kristendomen påverkat begrepp som begränsad statsmakt, privat ägande, grundlag och religiös frihet.

 Som Shah konstaterar i introduktionen, denna berättelse Rawlins teori om consensus. Enligt detta synsätt var kristendomen problemet som liberalismen hade en lösning på. När man ser närmare på vad John Rawls själv kallade ”fakta från historisk erfarenhet” visar det sig att detta helt enkelt inte är sant.

 Kristna som befriare, kristna som förföljare

 Varenda diskussion om frihet och kristendom brukar snabbt komma in på de gånger då kristendomen har hindrat mänsklig frihet. De olika inkvisitionerna dras upp, puritanernas häxprocesser, tvångsomvändelser och annan intolerans.

En särskild styrka hos den här essäsamlingen är att ingen av författarna förnekar nämnda överträdelser av kristna och kristna institutioner. Tillsammans med detta ärliga erkännande framgår det också att det oftast var kristendomen som bidrog med de moraliska, teologiska och kulturella principer som kristna och andra har använt till att fördöma orättfärdigt tvång.

Med andra ord har folk medvetet eller omedvetet litat på kristna resurser för att upptäcka och rätta till övergrepp mot frihet, inklusive de som begåtts i kristendomens namn. Detta stöder tanken på att liberalism i sig själv inte kunde – och kanske aldrig kan – skapa de verktyg som behövs för den här typen av kritik.

 Enligt denna tankegång påpekar flera författare att argumenten mot religiös förföljelse inte kommer från personer som Locke, utan går mycket längre tillbaka. Före upplysningen, reformationen och medeltiden hade romerska kyrkofäder som Tertullianus,och Lactanius redan uttalat sig starkt för religiös tolerans.

Det är viktigt att lägga märke till att dessa ideal skulle införas i ett sammanhang där det inte fanns några argument för religiös frihet som kunde tas för givet.

Ett vanligt påstående är att intresset för att införa religiös frihet var att kristna förföljdes. Man menar att så snart kristna fick makt var det bekvämt att glömma att stå för religiös frihet för villolärare, avgudadyrkare och judar. Det är sant att efter Konstantin accepterade många kristna regenter och tänkare ett visst accepterande av religiöst tvång mot villolärare och icke kristna.

Men kapitel av Shah, Robert Louis Wilken, Elizabeth De Palma Digeser och Kyle Harper visar att argument för allas religiösa frihet var djupt rotade i den kristna synen på människans natur, dess förståelse av frälsningen och dess betoning av den fria viljan. På liknande sätt visar Elizabeth H Prodromous översikt över den östortodoxa behandlingen av frihet hur dess grundläggande undervisning ger människans frihet och eget ansvar för sitt liv en hedersplats.

Ett påstående av den framstående augustinske vetenskapsmannen John Rist är av särskilt intresse: Att Augustinus skulle ha godkänt våld som medel för att ta itu med villfarelse stämmer inte med en del av hans viktigaste teologiska och filosofiska argument om frihetens natur.

 Medeltida och andliga moderna

En viss brist i den här boken är att endast ett kapitel behandlar de medeltida teologernas och kanonisternas bidrag till frihetens utveckling. Lyckligtvis innehåller detta enda kapitel en grundlig behandling av ämnet. Utan att försöka ursäkta den medeltida kristendomens misslyckande visar Ian Christofer Levy att enligt den tidens synsätt ansåg man att statens ansvar för allas bästa var att skydda folket från villfarelse, eftersom det handlar om människornas själar.

Levy visar också att den medeltida världen var vida mer tolerant än de flesta inser, förutsatt att man, enligt Levy försöker ”förstå det samhället på dess egna villkor.” Poängen här är något att observera för de som vill göra religion till en privatsak: Att på medeltiden försöka överföra tvåtusentalets starkt sekulariserade tänkande om tolerans är ett högst otidsenligt försök.

Levy undersöker hur den kanoniska lagen fungerade juridiskt, liksom inkvisitionen och rättegångsförfarandet. Han menar att dessa processer i hög grad innebar en rättsprocess med skydd för de anklagades rättssäkerhet. Levy säger att ”detta var ett samhälle som konsekvent höll fast vid religiös frihet, enligt både gudomlig och naturlig lag.”

Naturligtvis var den här religiösa friheten inte obegränsad. Samma begränsning gäller idag i alla samhällen som betraktar religionsfrihet som en rättighet. Och om religiös frihet kan härledas från naturlig lag, så ger samma naturliga lag denna frihet med sina mått och gränser.

En orsak till den relativa friheten i medeltidens Europa var den kristna undervisningen att tro skall väljas fritt. En annan var medeltidens särskilda betoning på kunskap om sanningen, inklusive religiös sanning och dess övertygelse att sanning kan fastställas genom rationell bevisning.

En förutsättning för detta är en stor frihet till att ställa frågor. Detta resulterade i att världens första universitet uppstod i medeltidens Europa, det innebar också gränser för vad som kan bli framtvingat. För vad som stod på spel var först och främst sanningen, snarare än yttrandefrihet för dess egen skull.

Denna kristna tillit till den naturliga lagen angående människans frihet och ansvar i förhållande till sanningen försvann inte i och med reformationen. Den tog sig över Atlanten till amerikanerna och var avgörande, som David Lantigua säger, för biskop Bartolome de las Casas försvar för de amerikanska indianerna.

John Witte beskriver hur det också påverkade många protestanters behandling av politik och lagar. Bland framträdande exempel ingår John Calvins idé om rätt och Johannes Athusius förklaring av relationen mellan dekalogen, naturlig lag och religiösa och civila friheter.

Revision, inte förkastelse

Många av reformatorernas idéer om frihet, kyrkan och staten var starkt påverkade av förbundsteologi. Detta spelade en avgörande roll i skapandet av Amerikas behandling av särskilda friheter.

David Little fastslår att det inte skedde ett fullständigt brott med synen på enheten mellan kyrka och stat. Dessa idéer bidrog i en del amerikanska kolonier starkt till skydd för samveten. Little menar att samvetsskydd i William Penns fall också var baserat på förnuftskrav.

Dessa tankar ingår i de evinnerliga debatterna om den amerikanska grunden, i hur hög grad det koloniala Amerika med sin frihet skapades av tydligt sekulära upplysningstankar snarare än kristna krav på frihet. - Matthew Franck påstår att medan upplysningen och moderata whigs idéer påverkade, spelade kristna teologiska argument en lika viktig roll.

Franck går så långt som att påstå att ”man inte med säkerhet kan påstå att det ens bland de främsta grundarna (utom Franklin och Jefferson, de tydligt mest irrläriga) fanns ett medvetet förkastande av grundläggande kristna trossatser. Ännu mindre fanns det någon samstämmighet mellan dem att den kristna tron skulle ses som ett opium för folket.”

Fastän Franck inte driver sin tes anser jag att hans argument borde tas på allvar av de kristna som har vad man kan kalla en traditionell ståndpunkt och som betvivlar att det amerikanska experimentet på lång sikt stämmer överens med renlärig kristen tro.

I detta avseende understryker Francks uppsats ett av den här bokens viktigare teman. Som Daniel Pilpott skriver i sin uppsats om kristnas bidrag till modern demokrati, ”den sekulära liberala berättelsen behöver skarp revision. Revision, inte förkastelse.”

Det är ingen lätt sak att reda ut vilka och hur olika och ibland motsatta krafter bidrog till att aktualisera särskilda politiska, kulturella och ekonomiska framsteg. Ändå klarlägger dessa essäer att det vitt spridda liberala påståendet är ohållbart att kristna och kristen religion på något sätt i klump stod i vägen för utvecklingen av fria samhällen.

Oavsett religiösa och filosofiska övertygelser borde var och en som är intresserad av sanningen, snarare än att hävda en viss ideologi, erkänna den kraftfulla kristna påverkan på uppkomsten av de samhällen där frihet tas på allvar. I det fallet är jag dock inte så optimistisk.

 Av Samuel Gregg, direktor för Acton Institute

Hans senaste bok heter: For God and Profit: How Banking and Finance Can Serve the Common Good (Crossroad, 2016)

Återpublicerat från Public Discourse. The Witherspoon Institute

 Översättning: Gullan Malmquist


                           
Annons:


”Barnmoderska!”- ett livgivande yrke
Gullan Malmquist reflekterar över barnmorskeyrket

Kristna Värdepartiet
Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen
Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen
Strandhälls EU är ett steg mot Europas förenta stater


En krönika av Adam Salomonsson
1 maj 2019
1 maj 2019
Manifestationen som tappat sitt syfte

Target Africa
Människorättskämpen Obianuju Ekeocha gör upp med modern kolonialism i boken Target Africa.


Kristna Värdepartiet
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter Lukas Berggrens artikel


Partiet som tar kvinnornas parti
Kristna Värdepartiet är ett parti som står upp för kvinnors rättigheter, skriver en grupp kvinnliga partimedlemmar.

Kristna Värdepartiet
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter de tre pingstprofilernas debattartikel om varför de anser att man bör rösta på KD.
Kristna Värdepartiet
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Kristna Värdepartiets Lars Borgström ifrågasätter Liberalernas kollektivbestraffning av religiösa friskolor.

Om Pride och människovärdet
Människovärdesprincipen gäller för alla. Men människans förutsättningar gäller också för alla. När ”HBTQ”-rörelsen vänder sig mot dessa motverkar den människovärdet.


Livets marsch i Linköping
På nationaldagen marscherade ett femtiotal personer för livet.

Israel firades på Öckerö
Med anledning av staten Israels 70-årsfirande hölls en samling på Öckerö den 21 april


Det enda partiet som står upp för de ofödda
Kristna Värdepartiet är det enda partiet som verkligen står upp för de ofödda, menar Annette Westöö.

Kulturens tystnad
Om den svenska kulturen och dess relation till kommunismen.


Skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag krävs mot våldet i skolan. En trygg skolmiljö är grundläggande för barnens psykiska välbefinnande, skriver Lars Borgström och Annette Westöö, talespersoner för Kristna Värdepartiet.
Kristna Värdepartiet
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Debattartikel av Mats Selander, ordförande för Kristna Värdepartiet

Inrikes
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Bechir Rabani, känd från organisationen Megafonerna, avled plötsligt tidigt på fredagsmorgonen under mystiska omständigheter.


Inrikes
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Robert Aschberg med ett tydligt kommunistiskt förflutet har hyllats i medier som “trolljägare” och flitig “antirasist”. Men vilka motiv och krafter ligger egentligen bakom hans arbete?

Inrikes - Intervju
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Intervju med aktören för en av Sveriges mest aktiva alternativmediasajter.


Nyheter - Norden
Islamistiska regler i danska skolor
Islamistiska regler i danska skolor
Två före detta lärare vid skolan Nord-Vest beskrev hur barnen på skolan talade om danskar i termer som "de och vi". I en poesitävling komponerade flera barn dikter som beskrev deras önskan att klå upp och bryta benen och händerna på de "danska svinen".

Hälsa och hållbar utveckling
Lars Bern redogör för vad han anser vara de verkliga miljöproblemen till skillnad från klimathysterin.


Ledare
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Jämställdhetsdebatten i Sverige väljer selektivt ut fakta som ger en falsk bild av att ojämnställdhet bara är till männens fördel.

Utrikes - Mellanöstern
Tel Aviv – vegan capital of the world
Tel Aviv – vegan capital of the world
Med 400 veganska och vegetariska restauranger gör Tel Aviv namn för sig som “vegan capital of the world”.


Analys - Ekonomi - Per Bylund
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Per Bylund analyserar påståendet om Kinas fantastiska tillväxt.

Åsikt -Insändare
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Inte en enda kommentar har lagts ut på någon av de 31 inläggen av Josef Svenberg (mp) på Ekot, men ändå lämnade jag en kommentar. Märk väl en rumsren fast kritisk kommentar.


Utrikes
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Azerbajdzjan, Georgien och Turkiet lägger en 826 km lång järnvägsförbindelse på sina territorier. Frågan är hur kineserna ska lösa frågan med hur de ska komma över eller under den 300 km långa sträckningen över Kaspiska havet.

Ryska revolutionen 100 år
7 november 1917 inträffade ryska revolutionen, en händelse som mer än någon annan fullföljde konsekvenserna av människans förkastande av Gud, då den i stället överlämnade makten till egenmäktiga människor. Vi ser dess mönster och inflytande tydligt hos oss än idag.


Reformationen och musiken - inte bara församlingen
Idag är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser, vilket inledde reformationen. Ofta har församlingens nyvunna roll tolkats som något av ett lekmannaideal eller ett slags likställande av roller. Luther vill dock samtidigt behålla expertis på olika områden; ett av dem var musikens.

Intervju: Peter Ahlman från The Last Reformation Sweden
I Kristna kretsar så är de både älskade och hatade. Vissa kristna anser att de är den rörelse som är mest bibeltrogna, medans andra anser att de håller på med villolärar. Vi har intervjuat personen bakom The Last Reformation Sweden.


Krönika - Lars Bern
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Lars Bern kommenterar de senaste skandalerna inom vänstern och media.

odtülüler dershanesi ankara kız yurdu yurt kızılay dershaneler