Krönika
Vetenskaplig bankrutt
Även stora delar av forskningsvärlden i Sverige har korrumperats sanningen som vetenskapens yttersta värde har förlorats menar Professor Arnstberg.
Vetenskaplig bankrutt
Publicerades 2016-12-18

En av mina husgudar, medicinteoriprofessorn Bruce G. Charlton, gav för några år sedan ut en liten bok, där han påstod att vetenskapens era var över: ”Not even trying …, the corruption of real science”.

Det som hänt är att forskningsmiljöerna byråkratiserats och att det blivit ett överordnat intresse att leverera rätt budskap, det vill säga inte några obekväma ”sanningar”, som gör att universitet och högskolor riskerar att dra på sig negativ kritik. Det kan nämligen få en snöbollseffekt.

Om en högskola får dåligt rykte söker sig inte studenterna dit, vilket i sin tur medför att anslagen minskas. Här spelar så kallade ”peer reviews”, alltså omdömen om forskningsrapporter och andra meriteringar från kollegor, en stor roll. Så­dana styrs av många intressen, utöver de rent vetenskapliga.

För att den vetenskapliga kvaliteten ska kunna upprätthållas är det nödvändigt att forskare med sina upptäckter kan gå mot strömmen, det vill säga bedriva obekväm forskning och offentliggöra sina forskningsresultat utan risk för repressalier. Att detta inte är möjligt i Sverige har jag egna erfarenheter av.

Nyligen har jag också läst vad som drabbat Jacob Nordangård, som doktorerat vid Linköpings universitet. För tolv år sedan började han att engagera sig i kampen för en grönare miljö och gick med i miljöpartiet.

Han intresserade sig för permakultur, småskaliga jordbruk och ekobyar. När han ansökte om en doktorandtjänst vid Linköpings universitet blev han antagen.

Efterhand som han upptäckte att klimatfrågan inte var så självklar som han antagit och när hans forskningsresultat blev kända, kallnade relationen till såväl andra doktorander som till lärarna.

För dem var tron på att koldioxidutsläppen leder till en klimatkatastrof oomkullrunkelig, trots att det enda som forskarna är ense om är att de inte vet vad som kommer att hända med klimatet i framtiden.

Jacob Nordangård gjorde klar sin forskarutbildning och lyckades också, trots motstånd, få sin doktorsavhandling godkänd.I dag har han lämnat Linköpings universitet och misstänker att det under lång tid framöver kommer att berättas skräckhistorier om hur det hade tagit sig in en ”klimatförnekare” på institutionen.

För att återvända till Bruce G. Charlton är han mycket hård i sin kritik. Han skiljer på vetenskap och forskning och menar att vetenskapen har gått från en i grunden hederlig till en i grunden korrupt verksamhet, från riktig vetenskap till professionell forskning. Den är inte mer hederlig än reklam, politik och officiell statistik.

Forskningsbyråkratierna har tagit över och öppnat dörren för en mängd pseudovetenskapliga aktiviteter. Den kunskapsproduktion som bedrivs är den kollektivt godkända. För vetenskapsmän gäller emellertid att de inte går i flock. Vetenskap kan inte bedrivas som en syntes av vad olika forskare gör sig till talesmän för.

Visst kan vetenskapsmän agera kollektivt, men det måste för var och en finnas en personlig övertygelse om att det man stödjer är vetenskapligt testat och korrekt. Den forskning som släpper på sanningskravet går under.

Det som i dag dominerar vid högskolorna är en flod av rapporter som redovisar kunskaper som inte är någon till glädje, utöver de skribenter som på så sätt skaffar sig sina meriteringar för positioner i statens maktcentra och byråkratier. Bruce Charlton kallar denna typ av forskning för zombievetenskap.

Den liknar riktig vetenskap men för den som går lite djupare i sitt intresse, så visar det sig att den inte lever på riktigt utan rör sig och ser levande ut, därför att den animerats av finansiärerna. Eftersom jag själv till en del sysslat med sådan forskning, så vet jag vad Bruce Charlton skriver om.

Ohederligheten blir särskilt tydlig för den som skriver ansökningar om forskningsanslag. Det gäller att klara av flera censurinstanser. Den första är att man måste anpassa sig till något av de teman, som den tilltänkta forskningsfinansiären har utnämnt som intresseområde. Som forskare/forskningsledare söker man alltså pengar för ett projekt som i första hand intresserar finansiärerna.

Det är inte säkert att forskaren själv är intresserad. Det kan ju förhålla sig så, men det kan lika gärna handla om att han eller hon ser en försörjningsmöjlighet för sig själv och/eller sitt forskarlag. Nästa steg är kollegorna på den egna institutionen. De måste vara införstådda med värdet av det föreslagna projektet.

Det tredje är institutionens ledning, som måste ge sitt godkännande. Det går vanligen inte att söka pengar ur reguljära fonder utan att vara knuten till en forskningsinstitution. Därefter är det dags för den vetenskapliga fondens sakkunniga att avge ett omdöme.

Blir det positivt och har man lyckats träffa rätt med avseende på fondens intresseområde, ja då blir det utdelning – vanligtvis är dock anslaget nerprutat. Jag har i mitt liv läst många totalt likgiltiga forskningsrapporter, som kommit till på det sättet. Några av dem har jag själv medverkat till.

Numera är kravet vid svenska universitet och högskolor inte längre att tänka fritt utan att tänka rätt och åsiktskorridoren är mycket smal. En handfull plågade forskare, som jag har mailkontakt med, håller mig uppdaterad. De är samtliga väldigt angelägna om att få förbli anonyma.

Det är tragiskt att det har gått så långt, men jag förstår dem. Kostnaden blir för hög, inte minst i form av nobben på ansökningar om forskningsanslag. En doktor i etnologi eller antropologi har inte många jobb att välja mellan utanför universitetsvärlden.

Hur illa det står till visas av att det statliga Vetenskapsrådet nyligen beviljade inte mindre än 65 miljoner kronor till ett antal antirasistiska projekt inom humaniora och samhällsvetenskap.

Aktivisten och etnologidocenten Tobias Hübinette fick närmare två miljoner för en studie rubricerad ”Att rasialisera Sverige: Berättelser om en ny svenskhet”. Han har en meritlista som inte precis handlar om vetenskap. 1996 sa han till exempel nedanstående, ett klockrent rasistiskt uttalande, med det tillägget att det var rasism av det godkända slaget:

"Att känna eller t.o.m. tycka att den vita rasen är underlägsen på alla upptänkliga plan är naturligt med tanke på dess historia och nuvarande handlingar. Låt den vita rasens västerland gå under i blod och lidande. Leve det mångkulturella, rasblandade och klasslösa ekologiska samhället! Leve anarkin!"

Tobias Hübinette var vid tillfället 25 år och det kan naturligtvis uppfattas som en ungdomssynd. Han har emellertid fortsatt att dokumentera sin totala olämplighet som forskare.

Så sent som år 2008 dömdes han för att ha hotat att elda upp en mans bostad och därefter uppsökt bostaden och hällt brandfarlig vätska genom dörrens brevinkast. Tre år senare skriver Tobias Hübinette i tidskriften Arena att forskare som kritiserar andra forskare som också är politiska aktivister är rasister.

Argumentet är, att den som är kritisk gentemot svenska högskolors statssubventionerade politiska aktivism i själva verket ägnar sig åt att slå vakt om vithetens fortsatta hegemoni.

För några år sedan fick ett nytt nätverk för ”Kritiska ras- och vithetsstudier”, beläget vid Mångkulturellt Centrum i stockholmsförorten Botkyrka, lett av Tobias Hübinette, forskningsmedel från ”Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap” Det var uppenbart att denna statliga institution inte ser skillnad mellan forskning och ideologiproduktion.

Förmodligen förstår de inte att signalorden ”postkolonial” och ”genusforskning” refererar till ett ideologiskt förhållningssätt. Inte heller är de medvetna om att begreppet ”kritisk” refererar direkt tillbaka till Frankfurtskolan.

Religionsvetaren Mattias Gardell, också han en känd aktivist, fick tre miljoner kronor för ett projekt betitlat ”Arga vita män? En studie av våldsbejakande rasism, korrelationen mellan organiserad och oorganiserad våldsbrottslighet och ultranationalismens affektiva dimensioner.”

Mattias Gardell är bland annat känd för att ha kritiserat Uppsala universitet för att ha låtit konstnären Lars Vilks hålla en föreläsning om Islamism och yttrandefrihet.

Gardell sa i en intervju i Uppsala Nya Tidning: ”Det är beklämmande att Uppsala universitet, som ska vara en plats för kritiskt tänkande och skarpa hjärnor, ger Vilks en plattform. Men så gav också Uppsala antisemiter utrymme på 1930-talet.”

År 2010 gav han ut ett digert verk om de hårdnande attityderna mot islam och muslimer i Sverige och övriga Europa. Den heter kort och gott ”Islamofobi” och är inte minst – men långt ifrån enbart – en analys av hur och varför Sverigedemokraterna tagit plats i Sveriges riksdag.

Han utnämnde Dilsa Demirbag-Sten till en av de ledande svenska islamofoberna. Ayaan Hirsi Ali betraktar han som en simpel karriärist som har tagit sig fram i världen genom sitt islamhat. Dåvarande chefredaktören för Axess skrev i en recension:

"Till den islamofobiska kunskapsregimen hör påståendet att det skulle finnas en utbredd antisemitism bland muslimer. Som Gardell ser det handlar det enbart om hållningar hos enstaka individer eller marginella rörelser. Att hävda att det inte existerar några demokratier i den muslimska världen är för Gardell ett annat exempel på islamofobi och han radar upp ett antal länder med muslimsk majoritetsbefolkning som han anser uppfyller ”minimidefinitionen” på demokrati. Listan omfattar Albanien, Bangladesh, Bosnien-Hercegovina, Burkina Faso, Indonesien, Komorerna, Madagaskar, Malaysia, Maldiverna, Mali, Niger, Pakistan, Senegal, Sierra Leone och Turkiet.

Motståndet mot slöjan framstår som ett centralt tema inom den islamofobiska diskursen och Gardell ägnar ett kapitel åt denna fråga. Jyllands-Postens famösa Muhammedteckningar tas naturligtvis också upp till behandling, liksom åtskilligt annat som vid det här laget har beskrivits, analyserats och diskuterats otaliga gånger under de senaste åren.

”Islamofobi” innehåller inte mycket nytt och den inbjuder heller inte till något samtal kring de frågeställningar som berörs. Gardell talar om hur det förhåller sig och den som har invändningar riskerar att bli betraktad som språkrör för den islamofobiska kunskapsregimen."

Mattias Gardells fru, den colombianska kommunisten Edda Manga, tilldelades närmare fem miljoner för att studera hur man ska skapa ”etiskt och vetenskapligt hållbara metoder att mäta diskriminering på grund av etnicitet, hudfärg och religion.” År 2014 kallade hon studenter vid Göteborgs universitet för ”fascismens medlöpare” när de bland politiska ungdomsförbund också bjudit in SDU. Hon gillar begreppet fascism.

När socialdemokraterna petade muslimen Omar Mustafa på grund av hans kontakter med kända islamister var också det ett utslag av fascism. Paulina de los Reyes kom till Sverige som chilensk flykting. Hon är professor i ekonomisk historia och ordförande för Sveriges Genusforskarförbund.

Hon tilldelades närmare sju miljoner kronor för att studera ”Invandrade mödrar – rasifierade barn”. Liksom de ovanstående är hon en erfaren aktivist och har deltagit i flera kampanjer mot blockaden av Gazaremsan.

När vetenskapen släppte fram en relativistisk definition av sanningen öppnades dörren för ideologerna. Det är bara att konstatera, de har tagit över. Vetenskap värd namnet arbetar utifrån ett sanningskrav, ja mer än så: en passion för sanningen. Så är det inte längre i den akademiska världen.

Dagens forskare hyllar inga värden. Inte gud, inte nationen och som sagt inte ens sanningen. De klarar inte att sätta stopp för ideologernas segertåg därför att den personliga karriären är ett allt överordnat intresse. Då håller man sin käft.

Karl-Olov Arnstberg

Texten är återpublicerad från Arnstbergs blogg                           
Annons:


”Barnmoderska!”- ett livgivande yrke
Gullan Malmquist reflekterar över barnmorskeyrket

Kristna Värdepartiet
Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen
Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen
Strandhälls EU är ett steg mot Europas förenta stater


En krönika av Adam Salomonsson
1 maj 2019
1 maj 2019
Manifestationen som tappat sitt syfte

Target Africa
Människorättskämpen Obianuju Ekeocha gör upp med modern kolonialism i boken Target Africa.


Kristna Värdepartiet
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter Lukas Berggrens artikel


Partiet som tar kvinnornas parti
Kristna Värdepartiet är ett parti som står upp för kvinnors rättigheter, skriver en grupp kvinnliga partimedlemmar.

Kristna Värdepartiet
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter de tre pingstprofilernas debattartikel om varför de anser att man bör rösta på KD.
Kristna Värdepartiet
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Kristna Värdepartiets Lars Borgström ifrågasätter Liberalernas kollektivbestraffning av religiösa friskolor.

Om Pride och människovärdet
Människovärdesprincipen gäller för alla. Men människans förutsättningar gäller också för alla. När ”HBTQ”-rörelsen vänder sig mot dessa motverkar den människovärdet.


Livets marsch i Linköping
På nationaldagen marscherade ett femtiotal personer för livet.

Israel firades på Öckerö
Med anledning av staten Israels 70-årsfirande hölls en samling på Öckerö den 21 april


Det enda partiet som står upp för de ofödda
Kristna Värdepartiet är det enda partiet som verkligen står upp för de ofödda, menar Annette Westöö.

Kulturens tystnad
Om den svenska kulturen och dess relation till kommunismen.


Skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag krävs mot våldet i skolan. En trygg skolmiljö är grundläggande för barnens psykiska välbefinnande, skriver Lars Borgström och Annette Westöö, talespersoner för Kristna Värdepartiet.
Kristna Värdepartiet
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Debattartikel av Mats Selander, ordförande för Kristna Värdepartiet

Inrikes
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Bechir Rabani, känd från organisationen Megafonerna, avled plötsligt tidigt på fredagsmorgonen under mystiska omständigheter.


Inrikes
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Robert Aschberg med ett tydligt kommunistiskt förflutet har hyllats i medier som “trolljägare” och flitig “antirasist”. Men vilka motiv och krafter ligger egentligen bakom hans arbete?

Inrikes - Intervju
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Intervju med aktören för en av Sveriges mest aktiva alternativmediasajter.


Nyheter - Norden
Islamistiska regler i danska skolor
Islamistiska regler i danska skolor
Två före detta lärare vid skolan Nord-Vest beskrev hur barnen på skolan talade om danskar i termer som "de och vi". I en poesitävling komponerade flera barn dikter som beskrev deras önskan att klå upp och bryta benen och händerna på de "danska svinen".

Hälsa och hållbar utveckling
Lars Bern redogör för vad han anser vara de verkliga miljöproblemen till skillnad från klimathysterin.


Ledare
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Jämställdhetsdebatten i Sverige väljer selektivt ut fakta som ger en falsk bild av att ojämnställdhet bara är till männens fördel.

Utrikes - Mellanöstern
Tel Aviv – vegan capital of the world
Tel Aviv – vegan capital of the world
Med 400 veganska och vegetariska restauranger gör Tel Aviv namn för sig som “vegan capital of the world”.


Analys - Ekonomi - Per Bylund
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Per Bylund analyserar påståendet om Kinas fantastiska tillväxt.

Åsikt -Insändare
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Inte en enda kommentar har lagts ut på någon av de 31 inläggen av Josef Svenberg (mp) på Ekot, men ändå lämnade jag en kommentar. Märk väl en rumsren fast kritisk kommentar.


Utrikes
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Azerbajdzjan, Georgien och Turkiet lägger en 826 km lång järnvägsförbindelse på sina territorier. Frågan är hur kineserna ska lösa frågan med hur de ska komma över eller under den 300 km långa sträckningen över Kaspiska havet.

Ryska revolutionen 100 år
7 november 1917 inträffade ryska revolutionen, en händelse som mer än någon annan fullföljde konsekvenserna av människans förkastande av Gud, då den i stället överlämnade makten till egenmäktiga människor. Vi ser dess mönster och inflytande tydligt hos oss än idag.


Reformationen och musiken - inte bara församlingen
Idag är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser, vilket inledde reformationen. Ofta har församlingens nyvunna roll tolkats som något av ett lekmannaideal eller ett slags likställande av roller. Luther vill dock samtidigt behålla expertis på olika områden; ett av dem var musikens.

Intervju: Peter Ahlman från The Last Reformation Sweden
I Kristna kretsar så är de både älskade och hatade. Vissa kristna anser att de är den rörelse som är mest bibeltrogna, medans andra anser att de håller på med villolärar. Vi har intervjuat personen bakom The Last Reformation Sweden.


Krönika - Lars Bern
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Lars Bern kommenterar de senaste skandalerna inom vänstern och media.

odtülüler dershanesi ankara kız yurdu yurt kızılay dershaneler