Granskning
Ayn Rand förutsåg en amerikansk glidning mot fascism
Flera filosofer har insett att Fascism, nazism, kommunism etc bara är varianter på samma kollektivistiska tema, en av dem var Ayn Rand. Hon förutsåg också att en kompromiss med socialism/kollektivism som blandekonomier alltid är, i förlängningen alltid kommer att leda till en fascistoid stat. Vi ser det i Amerika (och ännu mer i Sverige).
Ayn Rand förutsåg en amerikansk glidning mot fascism
Publicerades 2016-12-20

I ett brev daterar 19 mars 1944 anmärkte Ayn Rand: ”Fascism, nazism, kommunism och socialism är bara ytliga varianter på samma monstruösa tema – kollektivism.” Rand utvecklade vidare denna insikt i olika artiklar. Särskilt värda att lägga märke till är två av hennes föreläsningar.

Den första höll hon den 16 december 1962 I Ford Hall Forum i Boston,”The Fascist New Frontier” (Fascismens nya framstöt) och den andra andra, ”The New Fascism: Rule by Consencus” ( Den nya fascismens makt genom consencus) den 18 april 1965. Den publicerades som kapitel 20 i Capitalism; The Unknown Ideal (CUI) av New American Library 1967.

Rand förstod bättre än att acceptera den traditionella tudelningen mellan socialism (eller kommunism) och fascism, enligt vilken socialism är den extrema versionen av vänsterpolitik och fascism är den extrema formen av högerideologi (d v s kapitalism).

I själva verket beskriver hon fascism som ”socialism for big business.” Båda är varianter av statism i kontrast till ett fritt land grundat på individens rättigheter och laissez-faire-kapitalism. Som Rand uttrycker det i ”Conservatism: An Obituary” (CUI kapitel 19):

 ”Världens konflikt idag är konflikten individen mot staten, samma konflikt som har utkämpats genom hela mänsklighetens historia. Namnen skiftar, men innebörden och resultatet är detsamma, vare sig det är individen mot feodalism, absolut monarki, fascism, nazism, socialism eller välfärdsstaten."

 Att placera socialism och fascism som motpoler i ett politiskt spektrum har ett skändligt syfte enligt Rand. Det syftar till att betona att vi måste undvika ”extremism” och välja den förnuftiga medelvägen, en blandekonomi. Citat från”Exremism, Or The Art of Smearing” (CUI kapitel 17):

 ”Om det var sant att diktatur är oundvikligt och att fascism och kommunism är de två extrema positionerna i var sin ände av en vägsträcka, vilken är då den säkraste positionen att inta? Självklart mitt emellan.

Den för säkerhets skull odefinierade, obestämda blandekonomin, ”moderat” medel – med en ”moderat” mängd statliga förmåner och särskilda privilegier för de rika – ”moderat” mängd allmosor till de fattiga – ”moderat” respekt för rättigheter och ”moderat” mängd brutalt våld – ”moderat” mängd frihet och ”moderat” mängd slaveri - ”moderat” grad av rättvisa och ”moderat” grad av orättvisa - med en moderat mängd terror och en ”moderat” mängd tolerans av alla, utom de ”extremister” som upprätthåller principer, konsekvens, moral, objektivitet, moral och som vägrar kompromissa."

I Rands båda viktiga artiklar om fascism. enligt de ovan citerade, skiljer hon mellan fascism och socialism genom att påpeka skillnaden i teknik och en ytterst sett inkonsekvent skillnad i deras inställning till privat egendom. Här följer det avsnitt som behandlar denna skillnad i ”The New Fascism. Rule by Consensus” (Den nya fascismen. Makt via samsyn):

”Observera att både socialism och fascism handlar om äganderätt. Äganderätt är rätten till användning och förfogande. Märk skillnaden mellan dessa två teorier: Socialismen förnekar privat ägande totalt och fascismen försvarar statens rätt att äga och kontrollera hela samhället.

Fascismen lämnar äganderätten till privatpersoner, men kontrollen till regeringen. Ägande utan egen rätt till kontroll är motsägelsefullt. Det betyder att ha ägodelar, men utan rätt att använda eller göra sig av med dem. Det betyder att medborgarna har ägodelar utan några av dess fördelar, medan regeringen får tillgång till alla fördelarna, utan något ansvar.

 I detta avseende är socialismen mer ärlig än fascismen. Jag säger ”mer ärlig”, inte ”bättre” - eftersom det i praktiken inte är någon skillnad mellan dem då båda bygger på samma kollektivistiska – statistiska princip, båda förnekar individens rättigheter och inordnar individen i kollektivet, båda överlåter medborgarnas försörjning och liv till en allsmäktig regering – och skillnaden mellan dem är bara en fråga om tid, grad och yttre detaljer, sådant som val av slagord, med vilka de styrande lurar sina förslavade undersåtar."

I motsats till många konservativa kommentatorer under 1960-talet påstod Rand att Amerika höll på att glida utför mot fascism, inte mot socialism, och att denna nedgång är oundviklig i en blandekonomi. ”En blandekonomi är en explosiv, ohållbar blandning av två oförenliga element, frihet och statism, som inte kan förbli stabila, utan till slut måste gå i ena eller andra riktningen.” (”Extremism or The Art of Smearing”).

Ekonomisk kontroll skapar sina egna problem och med dessa problem krävs utökad kontroll – så antingen måste dessa kontroller upphävas eller kommer en blandekonomi att degenerera till en ekonomisk diktatur.

Rand medger att de flesta amerikaner som försvarar välfärdsstaten inte är socialister, att de aldrig haft för avsikt att socialisera privat egendom. Denna välfärdsstatism vill bevara privat ägande och efterfrågar samtidigt en starkare styrning över sådan äganderätt. Men just detta är fascismens mest utmärkande drag.

Rand har givit oss några av de bästa analyserna av blandekonomi som någonsin gjorts av en försvarare av fria marknader – dess förutsättningar, tillämpningar och långsiktiga konsekvenser.

I ”The New Fascism” jämförde hon till exempel en blandekonomi med ett system som fungerar enligt djungelns lag, i vilket ”ingens intresse är säkert, allas intresse riktas mot det offentliga och allt går för sig för dem som kommer undan med det.

En blandekonomi delar ett land i ett ständigt växande antal fiendeläger, ekonomiska grupper som bekämpar varandra för att bevara sig själva i en obestämd blandning av försvar och angrepp.” Fastän Rand inte åberopade Thomas Hobbes i detta sammanhang, kan man lugnt påstå att en blandad ekonomis ”kaos” påminner om Hobbes krig alla mot alla, ett system i vilket intressegrupper känner behovet att förtrycka andra innan de själva blir förtryckta. 

”En blandekonomi styrs av intressegrupper. Den utgör ett omoraliskt institutionaliserat inbördeskrig mellan särintressen och lobbygrupper. Allas krig för att ta tillfällig kontroll över regelverket, med syfte att skaffa sig särskilda privilegier på andras bekostnad, genom regeringsbeslut, det vill säga genom våld."

Naturligtvis påstod Rand aldrig att Amerika hade degenererat till en fullfjädrad fascism (hon framhöll att yttrandefrihet var en ljusstrimma i detta avseende) men hon ansåg att den grundläggande förutsättningen för välgörenhetskollektivism som moralisk grund för alla kollektivistiska regimer, inklusive fascism, var accepterad och förkunnad i lika hög grad av både moderna liberaler och konservativa.

(De som gör misstaget att kalla Rand ”konservativ” borde läsa ”Conservatism: An Obituary” d v s ”en dödsruna” CUI kapitel 19, en förintande kritik i vilken hon anklagade konservativa ledare för ”moraliskt förräderi.” I några avseenden avskydde Rand moderna konservativa mer än moderna liberaler.

Hon föraktade särskilt de konservativa som försökte rättfärdiga kapitalism med hänvisning till religion eller tradition. Rand förtydligar sin poäng i ”The Fascist New Frontier,” (det fascistiska nya gränsområdet) ett polemiskt kraftprov riktat mot president Kennedy och hans administration.

Rand började sin föreläsning 1962 med att citera från det tyska nazistpartiets politiska plattform 1920, som inkluderade krav på ”ett slut på den politiska maktens ekonomiska intressen, andelssystem i vidlyftiga affärer, en omfattande förbättring av äldrevården, bättre offentlig hälsovård, en allomfattande utvidgning av det allmänna skolsystemet, och så vidare, kan bara ske med allas bästa före individens bästa som grund.”

Rand kunde utan vidare citera liknande förslag och känslor från president Kennedy och medlemmar av hans administration, såsom Kennedys berömda uttryck ”Och så mina amerikanska medborgare, fråga inte vad Amerika kan göra för dig, utan vad du kan göra för vårt land.”

Det speciella med Rands tal kommer inte som en överraskning för de som är bekanta med hennes idéer, men jag vill uppmärksamma er på hur hon till sist förklarade uttrycket ”allmänt intresse” som Kennedy och andra politiker, både demokrater och republikaner använde: Att denna luddiga fras inte har någon annan betydelse än att individer har en skyldighet att offra sina personliga intressen för den större odefinierat ”goda saken,” definierat av de som utövar den brutala politiska makten. Därefter fastslog Rand vad hon betraktade som den enda meningsfulla förklaringen av ”allmänt intresse:”

”Det finns inget sådant som ”allmänt intresse” annat än som summan av individers intressen. Och det grundläggande gemensamma intresset för alla människor – alla tänkande människor – är frihet. Frihet är förutsättning nummer ett för ”allmänt intresse” - inte vad människor gör när de är fria, utan att de är fria. Alla deras framsteg vilar på den grunden – och kan inte existera utan den. Principerna för ett fritt socialt system, utan tvång, är den enda formen för ”allmänt intresse.”  

Jag avslutar denna uppsats med en personlig notering. Innan jag började författa den var det många år sedan jag läste de artiklar som jag här citerat från. En del av dem hade jag inte läst sedan min college-tid för 45 år sedan.

Därför tog jag itu med en ny läsning med en viss oro. Jag gillade artiklarna första gången jag läste dem, men skulle de fortfarande stå sig? Skulle Rands insikter och argument verka banala och även slätstrukna efter så ,lång tid? Men jag blev glatt överraskad, Rand hade träffat exakt rätt på många punkter.

Om vi i stället för presidenterna Kennedy eller Johnson sätter in Obama, skulle många av hennes poänger vara ännu mer träffande idag än de var under 1960-talet. Olyckligtvis har den politiska kloaken i amerikansk politik blivit ännu mer stinkande idag än den var på Rands tid, men Rand gjorde vad hon kunde för att vända på trenden, så mycket som en person kan göra. Och ingen kan säga att hon inte varnade oss.

 George Smith

Publicerad med rättigheter från Foundation for Economical Education

Översättning: Gullan Malmquist

__________________

Läs mer i samma ämne:

Den falska höger-vänster skalan 

Varför kommunism, islamism, nazism, och fascism är samma andas barn

 

 

 


                           
Annons:


”Barnmoderska!”- ett livgivande yrke
Gullan Malmquist reflekterar över barnmorskeyrket

Kristna Värdepartiet
Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen
Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen
Strandhälls EU är ett steg mot Europas förenta stater


En krönika av Adam Salomonsson
1 maj 2019
1 maj 2019
Manifestationen som tappat sitt syfte

Target Africa
Människorättskämpen Obianuju Ekeocha gör upp med modern kolonialism i boken Target Africa.


Kristna Värdepartiet
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter Lukas Berggrens artikel


Partiet som tar kvinnornas parti
Kristna Värdepartiet är ett parti som står upp för kvinnors rättigheter, skriver en grupp kvinnliga partimedlemmar.

Kristna Värdepartiet
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter de tre pingstprofilernas debattartikel om varför de anser att man bör rösta på KD.
Kristna Värdepartiet
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Kristna Värdepartiets Lars Borgström ifrågasätter Liberalernas kollektivbestraffning av religiösa friskolor.

Om Pride och människovärdet
Människovärdesprincipen gäller för alla. Men människans förutsättningar gäller också för alla. När ”HBTQ”-rörelsen vänder sig mot dessa motverkar den människovärdet.


Livets marsch i Linköping
På nationaldagen marscherade ett femtiotal personer för livet.

Israel firades på Öckerö
Med anledning av staten Israels 70-årsfirande hölls en samling på Öckerö den 21 april


Det enda partiet som står upp för de ofödda
Kristna Värdepartiet är det enda partiet som verkligen står upp för de ofödda, menar Annette Westöö.

Kulturens tystnad
Om den svenska kulturen och dess relation till kommunismen.


Skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag krävs mot våldet i skolan. En trygg skolmiljö är grundläggande för barnens psykiska välbefinnande, skriver Lars Borgström och Annette Westöö, talespersoner för Kristna Värdepartiet.
Kristna Värdepartiet
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Debattartikel av Mats Selander, ordförande för Kristna Värdepartiet

Inrikes
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Bechir Rabani, känd från organisationen Megafonerna, avled plötsligt tidigt på fredagsmorgonen under mystiska omständigheter.


Inrikes
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Robert Aschberg med ett tydligt kommunistiskt förflutet har hyllats i medier som “trolljägare” och flitig “antirasist”. Men vilka motiv och krafter ligger egentligen bakom hans arbete?

Inrikes - Intervju
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Intervju med aktören för en av Sveriges mest aktiva alternativmediasajter.


Nyheter - Norden
Islamistiska regler i danska skolor
Islamistiska regler i danska skolor
Två före detta lärare vid skolan Nord-Vest beskrev hur barnen på skolan talade om danskar i termer som "de och vi". I en poesitävling komponerade flera barn dikter som beskrev deras önskan att klå upp och bryta benen och händerna på de "danska svinen".

Hälsa och hållbar utveckling
Lars Bern redogör för vad han anser vara de verkliga miljöproblemen till skillnad från klimathysterin.


Ledare
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Jämställdhetsdebatten i Sverige väljer selektivt ut fakta som ger en falsk bild av att ojämnställdhet bara är till männens fördel.

Utrikes - Mellanöstern
Tel Aviv – vegan capital of the world
Tel Aviv – vegan capital of the world
Med 400 veganska och vegetariska restauranger gör Tel Aviv namn för sig som “vegan capital of the world”.


Analys - Ekonomi - Per Bylund
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Per Bylund analyserar påståendet om Kinas fantastiska tillväxt.

Åsikt -Insändare
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Inte en enda kommentar har lagts ut på någon av de 31 inläggen av Josef Svenberg (mp) på Ekot, men ändå lämnade jag en kommentar. Märk väl en rumsren fast kritisk kommentar.


Utrikes
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Azerbajdzjan, Georgien och Turkiet lägger en 826 km lång järnvägsförbindelse på sina territorier. Frågan är hur kineserna ska lösa frågan med hur de ska komma över eller under den 300 km långa sträckningen över Kaspiska havet.

Ryska revolutionen 100 år
7 november 1917 inträffade ryska revolutionen, en händelse som mer än någon annan fullföljde konsekvenserna av människans förkastande av Gud, då den i stället överlämnade makten till egenmäktiga människor. Vi ser dess mönster och inflytande tydligt hos oss än idag.


Reformationen och musiken - inte bara församlingen
Idag är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser, vilket inledde reformationen. Ofta har församlingens nyvunna roll tolkats som något av ett lekmannaideal eller ett slags likställande av roller. Luther vill dock samtidigt behålla expertis på olika områden; ett av dem var musikens.

Intervju: Peter Ahlman från The Last Reformation Sweden
I Kristna kretsar så är de både älskade och hatade. Vissa kristna anser att de är den rörelse som är mest bibeltrogna, medans andra anser att de håller på med villolärar. Vi har intervjuat personen bakom The Last Reformation Sweden.


Krönika - Lars Bern
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Lars Bern kommenterar de senaste skandalerna inom vänstern och media.

odtülüler dershanesi ankara kız yurdu yurt kızılay dershaneler