Inrikes
Den okända KI-skandalen: ARW stöder Thomas Lundeberg i Europadomstolen
Förre KI-professorn Thomas Lundebergs söker nu upprättelse i Europadomstolen efter att i en undermålig VR-utredning ha anklagats för forskningsfusk. Det ledde till att han förbjöds att undervisa och till att all eventuell forskning skulle betraktas som ”förtroendeskadande bisyssla”.
Den okända KI-skandalen: ARW stöder Thomas Lundeberg i Europadomstolen
Publicerades 2017-06-25 © Stockholm Direkt

Fallet illustrerar vikten av rättssäkra bedömningar av oredlighet med tanke på konsekvenserna för den anklagade. I ett s.k. amicus brief till Europadomstolen uttalar ARW sitt stöd för Lundebergs sak.

Tänk dig att du blir ovän med en professorskollega över en affärsuppgörelse. Den fientligt inställda kollegan börjar anklaga dig för forskningsfusk. En utredning tillsätts på Vetenskapsrådet där kollegan matar nämnden med material som du inte får se och dessutom träffar ansvariga personer utan din vetskap.

Dina egna skrivelser tillförs inte utredningen. Utredningen utmynnar så småningom i slutsatsen att du begått grov oredlighet i forskningen. Din ställning som professor har underminerats. Som forskare är du tillintetgjord.

Det är precis vad som hände tidigare KI-professorn Thomas Lundeberg. Det ena leder sedan till det andra och när Lundeberg flyttat över till KI-anknutna Danderyds sjukhus (DS) beläggs han med såväl forsknings- som undervisningsförbud.

Lundeberg är läkare med specialisering inom rehabiliteringsmedicin. Han var fram till 2003 professor i fysiologi vid Karolinska institutet. Han har publicerat ca 300 artiklar i internationella tidskrifter samt flera böcker.

Han har även handlett ett stort antal doktorander fram till doktorsexamen. Lundeberg är slutligen också uppfinnare av ett trettiotal patent och har fungerat som sakkunnig för Regeringen och Socialstyrelsen i frågor som gäller alternativa behandlingsmetoder.

En mönsterkarriär så långt. De problem som komma skall har sin upprinnelse i att Lundeberg träffar Kerstin Uvnäs Moberg, läkare och dåvarande professor vid SLU. Lundeberg och Moberg inledde under 90-talet ett samarbete. De startade i denna veva två bolag med inriktning på tillämpningar av forskning om hormoner.

De fick ett bud på båda bolagen med en erbjuden köpeskilling om 66 miljoner kronor. Det var nu konflikten flammade upp. Parterna kunde nämligen inte komma överens om huruvida de skulle acceptera budet eller inte. Detta ledde sedan till två tvister i domstol med avslutande förlikning.

Osämjan kvarstod och Moberg började rikta allvarliga anklagelser till Lundeberg om vetenskaplig oredlighet. Lundeberg väljer i detta sammanhang, men även av privata skäl, att lämna sin professur vid KI. Detta sker, som sagt, 2003.

Ett år senare får KI en ny rektor, Harriet Wallberg-Henriksson, som angående Lundeberg vänder sig till VR med begäran om biträde av VR:s etikkommittés expertgrupp för utredning av oredlighet i forskning.

En för ändamålet tillsatt grupp av sakkunniga utför granskningen, som inriktas på tre huvudfrågor: (1) om forskningen som angetts i patentansökningarna har genomförts vid KI, (2) om oegentligheter förekommit i samband med arbeten som ingått i en viss doktorands avhandling och (3) ifrågasatt originalitet och tillförlitlighet i två ytterligare publikationer.

De sakkunniga kommer fram till att oegentligheter ägt rum i samtliga tre avseenden. Detta redovisas i en skrivelse våren 2006. En rad kollegor till Lundeberg protesterar mot utredningen, såväl till KI som till VR.

De anför bl.a. att frånvaron av dokumentation av vissa gamla prov låg utanför Lundebergs kontroll och att den kritiserade avhandlingen godkänts av sju forskare (handledare och betygsnämnd) med minst docentkompetens och specialkunskap på området. Privatutredaren Johan Thyberg identifierar omfattande felaktigheter i VR:s hantering av ärendet.

Men ingen upplysning, den må vara aldrig så graverande, kan beveka expertgruppen, som i ett utlåtande från maj 2006 går på de sakkunnigas linje och riktar allvarlig kritik mot Lundeberg.

Som konsekvens fattar KI:s rektor kort därefter, i juni 2006, beslutet att Lundeberg begått forskningsfusk. Det är enligt rektor ”inte möjligt att känna förtroende för Lundeberg som vetenskapsman”. Då Lundeberg inte längre är anställd vid KI får beslutet inte någon omedelbar konsekvens – förutom att det ytterligare befläckar Lundebergs heder och goda namn.

Kritiken mot utredningen skulle senare, 2012, bekräftas i ett tungt vägande utlåtande av dåvarande professorn i konstitutionell rätt i Uppsala och nuvarande justitierådet Thomas Bull, som i kraftfulla ordalag invänder mot brister i fråga om grundlagens krav på saklighet och opartiskhet (1 kap. 9 § regeringsformen).

”Kritiken mot den enskilde synes motsägelsefull och knappast sakligt grundad”, skriver Bull. Det har även framkommit att Kerstin Uvnäs Moberg och hennes ombud vid ett flertal tillfällen besökt VR och bidragit till utredningen med egna utsagor och inlämnad dokumentation samt, i motsats till Lundeberg själv, fortlöpande fått ta del av handlingar.

Utredningen och beslutet ska komma att förfölja Lundeberg under hans senare karriär. Likt fallande dominobrickor avgörs det ena efter det andra ärendet till hans nackdel. Han söker en ny professur som han inte får trots att han placeras i första förslagsrummet av de sakkunniga.

Tillsättningen avbryts och utlyses senare med snävare profil, som passar en annan sökande. Även en annan professur som han sökt dras in. KI:s beslut leder till att Lundebergs nya arbetsgivare, Danderyds sjukhus (DS), förbjuder Lundeberg att forska. All eventuell forskning betraktas som ”förtroendeskadande bisyssla”. Beslutet får 2010 stöd i en bedömning av KI:s dåvarande etikråd.

Enligt Danderyds sjukhus senaste beslut (2014) får Lundeberg bara forska utanför arbetstid och utan att associera sin forskning på något sätt med sjukhuset. Han får vidare inte ange DS som förvaltare av forskningsmedel eller åberopa sin ställning på DS vid ansökan om forskningsmedel från annat håll. Han får heller inte bedriva handledning av studenter där examensarbeten, doktorandarbeten eller motsvarande genomförs.

Enligt Unescos rekommendationer på området har personal inom högre utbildning rätt att såväl forska som undervisa (artiklarna 27-29). Det rör sig alltså om svåra ingrepp i Lundebergs akademiska frihet, och det på grund av en VR-utredning som inte ens uppfyller elementära krav på objektivitet.

Ärendet illustrerar den stora vikten av saklighet och opartiskhet vid utredningar av påstått forskningsfusk. Betydelsen av att dessa värden upprätthålls är t.o.m. större i dessa fall än i många andra. Det beror dels på de fatala konsekvenser som det har för den enskilde att bli fälld, dels på vagheten i själva frågeställningen.

Det är troligen sällan otvetydigt huruvida en forskare begått oredlighet i forskningen, utan det blir till slut och sist en bedömningsfråga. Lundeberg har inte fått gehör för sina anspråk på skadestånd från det svenska rättsväsendet, senast Justitiekanslern.

En av tvistefrågorna har varit huruvida VR:s utlåtande ska ses som ett myndighetsbeslut, som kan överklagas. För detta talar de starkt negativa effekter som utlåtandet haft för Lundeberg personligen. Men de svenska rättsinstanserna har inte velat lyssna på det örat.

Lundeberg har därför vänt sig till Europadomstolen i ett sista försök att få upprättelse. Som ombud har han den framstående människorättsadvokaten Percy Bratt. ARW publicerar här Bratts och Lundebergs överklagande till Justitiekanslern och den senares avslag. Vi publicerar överklagandet till Europadomstolen här.

ARW har på Bratts inbjudan skrivit ett s.k. amicus brief till domstolen där vi understryker de akademiska överträdelser som Lundeberg utsatts för. Vi hoppas att Europadomstolen, trots mycket hög arbetsbelastning, tar sig tid att sätta sig in i Lundebergs fall och att han äntligen får den upprättelse han så länge väntat på.

Epilog

Harriet Wallberg-Henriksson, som 2006 beslutade att Lundeberg begått forskningsfusk, avsattes 2016 som Universitetskansler efter sin inblandning i Macchiarini-skandalen. Det etikråd vid KI som tog upp Lundebergs fall till omprövning 2010 upplöstes 2016 efter rådets tvivelaktiga roll i samma skandal. Etikrådet återuppstod nyligen med delvis annat uppdrag. Bl.a. plockades oredlighetsärenden bort från dess ansvarsområde.

2010 fälldes en annan forskare – Suchita Holgersson – för forskningsfusk av VR:s expertgrupp. Efter liknande klagomål på hanteringen som de som riktades mot utredningen av Lundeberg drogs utredningen mot Holgersson tillbaka av den då nytillträdde generaldirektörer Mille Milnert. Det rörde sig bl.a. om felaktig diarieföring och allmän oordning.

VR har dock inte ändrat sig när det gäller Lundeberg, varför frågan uppstår om VR i hans fall även brustit i förhållande till grundlagens krav på likabehandling (1 kap. 9 § regeringsformen). Thomas Bull har tagit upp denna fråga i ett kompletterande utlåtande.

Efter anklagelserna mot Thomas Lundeberg har Kerstin Uvnäs Moberg gått vidare och anmält 26 andra forskare, bl.a. för stöld. Hon har även skickat anmälningar till Säpo om en påstådd internationell konspiration riktad mot hennes person.

(Säpo tyckte inte riktigt att det var deras bord). Hon har också anmält en egen doktorand för forskningsfusk och stöld. Till bakgrunden hör att doktoranden vid djurförsök inte lyckades bekräfta den teori som gjort Moberg känd.

Mössen, som enligt teorin skulle må bra av att bli masserade på magen och som tecken därpå utsöndra ett viktigt hormon (oxytocin), blev i doktorandens experiment istället stressade. Doktoranden friades så småningom från anklagelserna.

Moberg har för sin ”massageteori” på senare tid själv fått utstå kritik för bristande vetenskaplighet från en rad professorer i Uppsala-trakten.

Publicerat med tillstånd från Academic Rights Watch


                           
Annons:


Insändare
Liv räddas och släcks på kvinnokliniker
Liv räddas och släcks på kvinnokliniker
Dagens insändare kommenterar händelsen där ofödda barn fortsätter att leva efter aborten.

Utrikes
Ordkriget mellan Trump och Kim Jong-un
Ordkriget mellan Trump och Kim Jong-un
Nordkorea varnar USA för att de har gjort upp planer på ett robotangrepp med robotar riktade mot amerikanska militärbaser i Guam i Stilla havet. Robotbanan skulle i så fall gå rakt över Japanska territorium.


Inrikes
JK:s beslut i Haverling-affären: chefer vid Uppsala universitet missförstod yttrandefriheten
JK:s beslut i Haverling-affären: chefer vid Uppsala universitet missförstod yttrandefriheten
Inget hindrar en offentligt anställd från att uttrycka tankar, åsikter och känslor om arbetsgivaren och verksamheten. Rätten att göra det är tvärtom skyddad av grundlagen.

Insändare
De verkliga monstren
De verkliga monstren
De som utifrån sin politiska agenda förstör människor är de verkliga monstren, hävdar Gullan Malmquist.


Granskning - Sverige
Sverige: Ett statsförfall?
Sverige: Ett statsförfall?
Svenska staten kämpar på ett orwelliskt sätt mot de svenska medborgare som pekar på de uppenbara problemen som migrationspolitiken orsakar menar Judith Bergman i denna granskning av svensk immigrationspolitik.


Krönika - Peter Strömberg
Därför är Hultqvist lämplig som försvarsminister
Därför är Hultqvist lämplig som försvarsminister
För att slippa göra klart lumpen påstod Hultqvist att han var pacifist. Det var det enda sättet man kunde komma undan vapentjänstgöring, så för den lögnaktige var det vad denne fick dra till med.

Nyheter - Utrikes
Israeliska Eco Wave Power bygger vågkraftanläggning i Mexiko
Israeliska Eco Wave Power bygger vågkraftanläggning i Mexiko
Anläggningen som ska generera 4,1 megawatt i mexikanska Manzanillo blir israeliska vågkraftsbolaget Eco Wave Powers första anläggning i landet.
Krönika - Karl Olov Arnstberg
Inkompetens
Inkompetens
Ett mejl från en advokat i Sverige.

Utrikes - Mellanöstern
UNRWA: Tillförsel av medel till Hamas för kommande stridsåtgärder
UNRWA: Tillförsel av medel till Hamas för kommande stridsåtgärder
Efter ‘Operation Protective Edge’ (Israel-Gaza konflikten sommaren 2014 ) uttrycker människor från alla samhällsskikt i Israel sin oro över de terrortunnlar som grävs av Hamas och även den ökande militära närvaron av Hamas i Gaza. Det här utgör ett hot mot hela civilbefolkningen i södra Israel.


Utrikes - försvaret
Därför körde en atomubåt och en slagkryssare genom danska Stora Bält
Därför körde en atomubåt och en slagkryssare genom danska Stora Bält
När den ryska ubåten tillsammans med sin ackompanjon slagkryssaren Pjotr Velikij stävade genom Danskt vatten blev det igenom Stora Bält. Ubåten gick då i ytläge eftersom detta sund mellan Fyn och Själland är för grunt för undervattenspassage.

Utrikes
USA påbörjar nya sanktioner mot Iran
USA påbörjar nya sanktioner mot Iran
Sanktionerna utökas till att inkludera 18 iranska individer och grupper som USA anklagar för att backa upp Irans ballistiska robotprogram.


Kristna Värdepartiet når ut trots begränsade resurser
Kristna Värdepartiets satsning i Almedalen i år gav goda resultat.

Reportage - Intervju
Intervju med Ronie Berggren om hans bok om Bush
Intervju med Ronie Berggren om hans bok om Bush
Har vi något att lära av George Bush idag? Många skulle säga nej, men det är en felaktig uppfattning menar USA-analytikern Ronie Berggren.


Nyheter - Utrikes
Israel rankas idag som en världsledande producent av TV-serier
Israel rankas idag som en världsledande producent av TV-serier
“Homeland, ”Prisoners of War, Fauda, In Treatment” – Israel producerar idag serier i världsklass som visas på såväl Netflix, HBO som andra TV-kanaler.
Krönika - Soheila Fors
Det religiösta hatet är religiöst
Det religiösta hatet är religiöst
Soheila Fors som själv flytt från det religiösa hatet avslöjar en myt som vänsteretablisemanget omhuldar

Krönika - Lars Bern
Eldriften verkar komma fortare än jag trott
Eldriften verkar komma fortare än jag trott
Lars Bern om eldriftens utveckling.


Utrikes - Tyskland
Tyskland konfiskerar bostäder för att använda till migranter
Tyskland konfiskerar bostäder för att använda till migranter
Myndigheterna i Hamburg konfiskerade sex bostadsenheter i Hammdistriktet nära stadens centrum i en auktion som aldrig tidigare förekommits. Liknande exproprieringsåtgärder har föreslagits i Berlin, Tysklands huvudstad.

Analys - Ekonomi
Kan pengar skapa välstånd?
Kan pengar skapa välstånd?
Jon Nylander förklarar den ekonomiska grunden till välstånd och utveckling


Inrikes
Kungsväg till SU-professur: lärarförslagsnämnd kryddade postmodernists meriter
Kungsväg till SU-professur: lärarförslagsnämnd kryddade postmodernists meriter
En aktuell professorstillsättning avslöjar hur långt ansvariga vid Humanistiska fakulteten är villiga att gå för att främja vissa sökande och utesluta andra genom strategiska brott mot gällande regler.

Inrikes
Så ska utländska byggföretag lockas till Sverige
Så ska utländska byggföretag lockas till Sverige
Regeringen vill göra det lättare för utländska företag att slå sig fram på den svenska byggmarknaden. Boverket får i uppdrag att skapa en webbplats där de svenska byggreglerna presenteras på engelska, och framöver även på andra språk.


Nyheter - försvaret
Svensk nobbade svenska försvarets bud till fördel för främmande makt
Svensk nobbade svenska försvarets bud till fördel för främmande makt
Joachim Kuylenstierna sålde ubåtshamnen i Fårösund till kineserna.

Åsikt
Snart obligatorisk TV-avgift
Snart obligatorisk TV-avgift
En fråga som kommer upp är; Vill svenska folket tvingas att betala TV-avgift? Det görs inga undersökningar om det.


Inrikes - immigration och integration
Sveriges mångkulturella apartheid
Sveriges mångkulturella apartheid
I svenska förorter, som i många andra förorter i Europa, verkar förtrycket som många flyktingar flyr ifrån följa dem till det nya landet. Islamistiska organisationer i Sverige stärkt sin ställning genom stöd från Saudiarabien och det svenska samhället.

Granskning - islam och väst
Europa slår tillbaka med ljus och nallebjörnar
Europa slår tillbaka med ljus och nallebjörnar
Europa har fortfarande inte insett att den terror som slagit till mot dess metropoler har varit krigshandlingar, och inte misstag som begåtts av några få störda personer som har misstolkat den islamska religionen. Det hävdar Giulio Meotti i denna granskning av västvärldens reaktion på islam.


Inrikes
Den okända KI-skandalen: ARW stöder Thomas Lundeberg i Europadomstolen
Den okända KI-skandalen: ARW stöder Thomas Lundeberg i Europadomstolen
Förre KI-professorn Thomas Lundebergs söker nu upprättelse i Europadomstolen efter att i en undermålig VR-utredning ha anklagats för forskningsfusk. Det ledde till att han förbjöds att undervisa och till att all eventuell forskning skulle betraktas som ”förtroendeskadande bisyssla”.

Utrikes
Det amerikanska F-35 har allvarliga problem
Det amerikanska F-35 har allvarliga problem
De länder som har skrivit kontrakt eller ingått någon form av avtal på att köpa F-35 är Storbritannien, Italien, Norge, Danmark, Nederländerna, Kanada, Turkiet och Australien. Över 3000 F-35 är planerade att byggas till 2035 om man räknar in USA:s behov.


Analys partiledardebatten
Löfven samarbetar med vissa partier till höger men inte med andra
Löfven samarbetar med vissa partier till höger men inte med andra
Stefan Löfven lovar att aldrig samarbeta med Sverigedemokraterna. Säger att det inte går att genomföra förbättringar i samarbete med ett högerextremt parti. 

Inrikes
Inrikesministern smet från hyra och hade ett 30-tal anmärkningar hos Kronofogden
Inrikesministern smet från hyra och hade ett 30-tal anmärkningar hos Kronofogden
Huset kvaddat av kollektivet som bodde där. Dök inte upp till förhandlingen i tingsrätten. Allt som allt har Ygeman betalat 6000 kr av sin skuld från tingsrätten. Han känns tydligen inte vid, vid några skulder till offren idag. Tycker att han ”kom hårt undan”.


Inrikes
Ny brittisk studie: akademisk frihet i Sverige på europeisk bottennivå
Ny brittisk studie: akademisk frihet i Sverige på europeisk bottennivå
Sverige tillhör bottenligan när det gäller den akademiska friheten i ett europeiskt perspektiv. Det framkommer i den kanske mest detaljerade jämförande undersökning som någonsin gjorts på området.