Inrikes
Kungsväg till SU-professur: lärarförslagsnämnd kryddade postmodernists meriter
En aktuell professorstillsättning avslöjar hur långt ansvariga vid Humanistiska fakulteten är villiga att gå för att främja vissa sökande och utesluta andra genom strategiska brott mot gällande regler.
Kungsväg till SU-professur: lärarförslagsnämnd kryddade postmodernists meriter
 

När Johan Lundberg sökte befordran till professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet blev det nobben. Trots att eniga sakkunniga förordade befordran valde lärarförslagsnämnden att inte gå Lundberg till mötes. Prorektorn Clas Hättestrand beslutade sedan om avslag.

Vari låg det påstådda problemet? I alla fall inte i Lundbergs vetenskapliga produktion, som är omfattande, eller i hans mångåriga lärargärning vid olika lärosäten, utan i tolkningen av andra meriteringsgrunder som man hittar i SU:s regelverk.

Särskilt graverande ansågs det vara att Lundberg inte gått högskolepedagogiska kurser. Så här skrev nämnden: ”Lundberg har heller inte genomgått den högskolepedagogiska utbildning (15 hp) som enligt universitets anställningsordning är ett krav för befordran.”

Den faktiska SU-regeln lyder (vår kursivering): ”Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller av områdesnämnden [lärarförslagsnämnden] bedömts ha motsvarande kunskaper.” Lundberg, som bl.a. har gymnasielärarexamen, bedömdes av sakkunniga ha sådana kunskaper.

Vi granskade tidigare befordringsärenden till professor vid Humanitiska fakulteten och fann att kravet på högskolepedagogiska kurser om 15 hp bara gällde för Lundberg. I flera andra befordringsärenden kom de sökande undan med ”motsvarande kunskaper”. När Kari Anden Papadopoulos befordrades till professor i Medie- och kommunikationsvetenskap skrev samma nämnd: “Lärarförslagsnämnden finner att Kari Anden Papadopoulos har genomgått vissa universitetspedagogiska utbildningar och att hon kunnat styrka att hon förvärvat motsvarande kunskaper.”

Som utförligt exempel på hur olika lärarförslagsnämnden bedömt sökande vid likartad meritering ska vi ta tillsättningen i december 2016 av TG som professor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, dvs. samma institution som Lundberg verkar vid.

TG och Lundberg har påfallande likartad bakgrund. Båda har gjort långa uppehåll i sina akademiska karriärer till förmån för annan verksamhet (kulturskribent och redaktör). Båda bedömdes för en professur i litteraturvetenskap av Lärarförslagsnämnden för de historisk-filosofiska institutionerna ungefär samtidigt och mot bakgrund av samma gällande regelverk. Båda förordades av eniga sakkunniga.

Men det finns också skillnader. TG har verkat på liberala Dagens Nyheter, medan Lundbergs icke-akademiska aktiviteter hänför sig till den mer konservativa SvD- och Axess-sfären. TG bedriver forskning utifrån postmoderna perspektiv och är särskilt påverkad av Foucault. Lundberg är, å andra sidan, starkt kritisk mot postmodernismen, en kritik som han nyligen uttryckt bl.a. i boken ”Ljusets fiender”. Lundberg har i medierna uttalat kritik mot undervisningen inom ämnet litteraturvetenskap, inklusive hur undervisningen bedrivs vid den egna institutionen. TG har såvitt vi vet inte utmärkt sig på liknande sätt.

Det visar sig att inte heller TG har tagit de önskvärda 15 hp högskolepedagogiska kurser. Han har enligt de intyg han bifogade ansökan tagit två sådana kurser om vardera 3 hp, vilket ger sammanlagt 6 hp. Betyder det att han liksom Lundberg därmed diskvalificerat sig för en professur? Nej, inte alls. I hans fall skriver nämnden istället: ”Både Cullhed och [TG] har genomgått högskolepedagogiska utbildningar som motsvarar kravet på 15 hp.” (Anna Cullhed tillsattes samtidigt med TG på en professur.)

Nämnden lämnar här den felaktiga, men för TG fördelaktiga, uppgiften att han har den meritering som krävs. Förutom att TG själv angett att han bara har 6 hp har ingen av de sakkunniga påstått något annat.  Det finns i sakkunnigutlåtandena för övrigt heller ingen konkret diskussion om huruvida TG skulle ha motsvarande kunskaper. Inte heller lärarförslagsnämnden för en sådan diskussion eller reser ens frågan.

Andra kriterier som tas som utgångspunkt för en negativ bedömning av Lundbergs meriter lämnas utan hänseende i bedömningen av TG. Nämnden skriver: ”Dock saknar Lundberg såsom ovan påpekats meriter från akademiskt ledarskap.” De sakkunniga ansåg emellertid återigen att Lundberg har motsvarande kvalifikationer. Den springande punkter är dock att även TG saknar erfarenhet av akademiskt ledarskap, vilket samtliga sakkunniga framhåller, dock utan att systematiskt dryfta frågan om det föreligger motsvarande kvalifikationer. Då det rör sig om ett absolut krav (”ska” snarare än ”bör”) måste TG nu, om rätt ska vara rätt, diskvalificeras.

Men icke: saken berörs inte med ett ord i lärarförslagsnämndens bedömning. Andra kriterier som diskuteras i nämndens utlåtande om Lundberg men inte om TG är: internationell publicering och artiklar som antagits efter peer-review, sakkunniguppdrag, undervisning på forskarnivå och handledning av doktorander. Inget av dessa kriterier är rimligen till TG:s fördel.

Om Lundberg heter det exempelvis att hans ”erfarenhet av undervisning från forskarnivån är begränsad och hänför sig huvudsakligen till två kurser vid Umeå universitet läsåret 1997-98”. Att TG inte heller har något större erfarenhet på området uppmärksammas inte.

Men den kanske största underlåtelsen är att TG:s svagaste punkt inte tas upp: att han ansågs meriterad för en docentur först 2014, dvs. bara två år innan han skickade in ansökan om professur.  Följande kriterium finns i SU:s centrala anställningsordning: ”Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens, såväl kvalitativt som kvantitativt.”

TG har sedan han blivit docent i SU:s publikationsdatabas DiVA registrerat fyra antologiartiklar. Att han till ansökan också bifogat ett kortare bokmanus förtar inte intrycket av i förhållande till kriteriet otillräcklig meritering redan i kvantitativt avseende. Eftersom det återigen är fråga om ett absolut krav måste TG diskvalificeras. Men saken lämnas som sagt utan beaktande i lärarförslagsnämndens beslut (och även av de sakkunniga).

Inte heller i Lundbergs fall diskuteras kriteriet av nämnden, vilket även gäller prorektorn Clas Hättestrands beslut om avslag. Men för Lundberg hade det varit högst fördelaktigt om det hade tagits upp. Lundberg blev nämligen förklarad docentkompetent redan 1999, dvs. 15 år innan TG fick samma titel, och en stor del av hans vetenskapliga produktion tillkom därefter, vilken inkluderar flera monografier, 12 uppsatser och ett antal recensioner. De sakkunniga slår också fast att Lundberg uppfyller kriteriet.

Trots att TG och Lundberg har likartad meritering och bakgrund, behandlas deras ansökan om professur alltså helt olika. I TG:s fall har man tydligen överseende med att han inte uppfyller flera kriterier, även sådana som uppställts som absoluta krav. Dessa förbigås med tystnad.

I Lundbergs fall däremot hänvisas det till regelverket i de fall som nämnden uppfattar vara till hans nackdel. Dock utelämnas bedömning av hans meriter i fråga om ett kriterium som talar mycket till hans fördel. I ett avseende överdriver lärarförslagsnämnden TG:s meriter och bedömer Lundberg i relation till en felaktig regeltolkning. Det gäller, som vi såg, regeln om högskolepedagogisk meritering.

Det är svårt att tolka situationen på annat sätt än att regelverket använts selektivt för att gynna TG och missgynna Lundberg och att detta skett av andra skäl än rent vetenskapliga. Här uppstår den olyckliga misstanken att det är ideologiska och politiska motiv som avgjort saken, samt möjligen det faktum att Lundberg utmärkt sig som intern kritiker.

Lärarförslagsnämnden och prorektorn är, i likhet med alla andra statsanställda, bundna av grundlagens krav på likabehandling samt saklighet och opartiskhet (1 kap. 9 § regeringsformen). Mot dessa grundläggande regler för offentlig sektor bryts det här på ett flagrant sätt.

Lärarförslagsnämnden bryter också mot SU:s interna regler som förbjuder selektiva urval av redovisade bedömningskriterier. Så här står det nämligen i SU:s anställningsordning:

Lärarförslagsnämnden ska redovisa sin bedömning av var och en av de av nämnden föreslagna sökandenas skicklighet i förhållande till de kriterier som gäller för anställningen. Redovisningen ska omfatta både skickligheten beträffande varje bedömningsgrund för sig och vid en sammanvägning av alla bedömningsgrunderna.

Uppenbarligen har lärarförslagsnämnden enligt ovan inte redovisat skickligheten beträffande ”varje bedömningsgrund för sig”, vilket blir särskilt tydligt i TG:s fall, men även gäller bedömningen av Lundberg.

ARW har uppmärksammat åtskilliga exempel på hur gällande regler åsidosätts vid våra högskolor, ofta för att gynna vissa personer snarare än andra. Inte minst Göteborgs universitet har varit svårt drabbat. Regelverket har i många fall blivit ett strategiskt redskap snarare än något som är lika för alla. Historien upprepar sig nu vid Stockholms universitet, men situationen där är på sätt och vis ännu allvarligare då det inte gäller tillsättning av tjänster på lägre nivå utan de främsta akademiska positionerna.

ARW bedömer också att den lärarförslagsnämnd som bedömde TG:s ansökan inte var korrekt sammansatt och därför inte beslutsmässig. Här föreligger i så fall ytterligare ett regelbrott. Detaljerna om detta hittar du här.

Vi vill avslutningsvis betona att detta inlägg inte handlar om TG:s och Lundbergs meriter i sig, utan fokus är på att likartade fall ska behandlas lika samt att saklighet och opartiskhet ska råda. Det vi kritiserar är den interna kulturen av regelbrott kring tillsättning och befordran av professorer vid SU:s humanistiska fakultet och den resulterande rättsosäkerhet som uppstått. TG rekryterades efter utlysning medan Lundbergs ansökte om befordran. Reglerna är dock i alla relevanta avseenden identiska.

Publicerat med tillstånd av Academic Rights Watch


                           
Annons:


Insändare
Liv räddas och släcks på kvinnokliniker
Liv räddas och släcks på kvinnokliniker
Dagens insändare kommenterar händelsen där ofödda barn fortsätter att leva efter aborten.

Utrikes
Ordkriget mellan Trump och Kim Jong-un
Ordkriget mellan Trump och Kim Jong-un
Nordkorea varnar USA för att de har gjort upp planer på ett robotangrepp med robotar riktade mot amerikanska militärbaser i Guam i Stilla havet. Robotbanan skulle i så fall gå rakt över Japanska territorium.


Inrikes
JK:s beslut i Haverling-affären: chefer vid Uppsala universitet missförstod yttrandefriheten
JK:s beslut i Haverling-affären: chefer vid Uppsala universitet missförstod yttrandefriheten
Inget hindrar en offentligt anställd från att uttrycka tankar, åsikter och känslor om arbetsgivaren och verksamheten. Rätten att göra det är tvärtom skyddad av grundlagen.

Insändare
De verkliga monstren
De verkliga monstren
De som utifrån sin politiska agenda förstör människor är de verkliga monstren, hävdar Gullan Malmquist.


Granskning - Sverige
Sverige: Ett statsförfall?
Sverige: Ett statsförfall?
Svenska staten kämpar på ett orwelliskt sätt mot de svenska medborgare som pekar på de uppenbara problemen som migrationspolitiken orsakar menar Judith Bergman i denna granskning av svensk immigrationspolitik.


Krönika - Peter Strömberg
Därför är Hultqvist lämplig som försvarsminister
Därför är Hultqvist lämplig som försvarsminister
För att slippa göra klart lumpen påstod Hultqvist att han var pacifist. Det var det enda sättet man kunde komma undan vapentjänstgöring, så för den lögnaktige var det vad denne fick dra till med.

Nyheter - Utrikes
Israeliska Eco Wave Power bygger vågkraftanläggning i Mexiko
Israeliska Eco Wave Power bygger vågkraftanläggning i Mexiko
Anläggningen som ska generera 4,1 megawatt i mexikanska Manzanillo blir israeliska vågkraftsbolaget Eco Wave Powers första anläggning i landet.
Krönika - Karl Olov Arnstberg
Inkompetens
Inkompetens
Ett mejl från en advokat i Sverige.

Utrikes - Mellanöstern
UNRWA: Tillförsel av medel till Hamas för kommande stridsåtgärder
UNRWA: Tillförsel av medel till Hamas för kommande stridsåtgärder
Efter ‘Operation Protective Edge’ (Israel-Gaza konflikten sommaren 2014 ) uttrycker människor från alla samhällsskikt i Israel sin oro över de terrortunnlar som grävs av Hamas och även den ökande militära närvaron av Hamas i Gaza. Det här utgör ett hot mot hela civilbefolkningen i södra Israel.


Utrikes - försvaret
Därför körde en atomubåt och en slagkryssare genom danska Stora Bält
Därför körde en atomubåt och en slagkryssare genom danska Stora Bält
När den ryska ubåten tillsammans med sin ackompanjon slagkryssaren Pjotr Velikij stävade genom Danskt vatten blev det igenom Stora Bält. Ubåten gick då i ytläge eftersom detta sund mellan Fyn och Själland är för grunt för undervattenspassage.

Utrikes
USA påbörjar nya sanktioner mot Iran
USA påbörjar nya sanktioner mot Iran
Sanktionerna utökas till att inkludera 18 iranska individer och grupper som USA anklagar för att backa upp Irans ballistiska robotprogram.


Kristna Värdepartiet når ut trots begränsade resurser
Kristna Värdepartiets satsning i Almedalen i år gav goda resultat.

Reportage - Intervju
Intervju med Ronie Berggren om hans bok om Bush
Intervju med Ronie Berggren om hans bok om Bush
Har vi något att lära av George Bush idag? Många skulle säga nej, men det är en felaktig uppfattning menar USA-analytikern Ronie Berggren.


Nyheter - Utrikes
Israel rankas idag som en världsledande producent av TV-serier
Israel rankas idag som en världsledande producent av TV-serier
“Homeland, ”Prisoners of War, Fauda, In Treatment” – Israel producerar idag serier i världsklass som visas på såväl Netflix, HBO som andra TV-kanaler.
Krönika - Soheila Fors
Det religiösta hatet är religiöst
Det religiösta hatet är religiöst
Soheila Fors som själv flytt från det religiösa hatet avslöjar en myt som vänsteretablisemanget omhuldar

Krönika - Lars Bern
Eldriften verkar komma fortare än jag trott
Eldriften verkar komma fortare än jag trott
Lars Bern om eldriftens utveckling.


Utrikes - Tyskland
Tyskland konfiskerar bostäder för att använda till migranter
Tyskland konfiskerar bostäder för att använda till migranter
Myndigheterna i Hamburg konfiskerade sex bostadsenheter i Hammdistriktet nära stadens centrum i en auktion som aldrig tidigare förekommits. Liknande exproprieringsåtgärder har föreslagits i Berlin, Tysklands huvudstad.

Analys - Ekonomi
Kan pengar skapa välstånd?
Kan pengar skapa välstånd?
Jon Nylander förklarar den ekonomiska grunden till välstånd och utveckling


Inrikes
Kungsväg till SU-professur: lärarförslagsnämnd kryddade postmodernists meriter
Kungsväg till SU-professur: lärarförslagsnämnd kryddade postmodernists meriter
En aktuell professorstillsättning avslöjar hur långt ansvariga vid Humanistiska fakulteten är villiga att gå för att främja vissa sökande och utesluta andra genom strategiska brott mot gällande regler.

Inrikes
Så ska utländska byggföretag lockas till Sverige
Så ska utländska byggföretag lockas till Sverige
Regeringen vill göra det lättare för utländska företag att slå sig fram på den svenska byggmarknaden. Boverket får i uppdrag att skapa en webbplats där de svenska byggreglerna presenteras på engelska, och framöver även på andra språk.


Nyheter - försvaret
Svensk nobbade svenska försvarets bud till fördel för främmande makt
Svensk nobbade svenska försvarets bud till fördel för främmande makt
Joachim Kuylenstierna sålde ubåtshamnen i Fårösund till kineserna.

Åsikt
Snart obligatorisk TV-avgift
Snart obligatorisk TV-avgift
En fråga som kommer upp är; Vill svenska folket tvingas att betala TV-avgift? Det görs inga undersökningar om det.


Inrikes - immigration och integration
Sveriges mångkulturella apartheid
Sveriges mångkulturella apartheid
I svenska förorter, som i många andra förorter i Europa, verkar förtrycket som många flyktingar flyr ifrån följa dem till det nya landet. Islamistiska organisationer i Sverige stärkt sin ställning genom stöd från Saudiarabien och det svenska samhället.

Granskning - islam och väst
Europa slår tillbaka med ljus och nallebjörnar
Europa slår tillbaka med ljus och nallebjörnar
Europa har fortfarande inte insett att den terror som slagit till mot dess metropoler har varit krigshandlingar, och inte misstag som begåtts av några få störda personer som har misstolkat den islamska religionen. Det hävdar Giulio Meotti i denna granskning av västvärldens reaktion på islam.


Inrikes
Den okända KI-skandalen: ARW stöder Thomas Lundeberg i Europadomstolen
Den okända KI-skandalen: ARW stöder Thomas Lundeberg i Europadomstolen
Förre KI-professorn Thomas Lundebergs söker nu upprättelse i Europadomstolen efter att i en undermålig VR-utredning ha anklagats för forskningsfusk. Det ledde till att han förbjöds att undervisa och till att all eventuell forskning skulle betraktas som ”förtroendeskadande bisyssla”.

Utrikes
Det amerikanska F-35 har allvarliga problem
Det amerikanska F-35 har allvarliga problem
De länder som har skrivit kontrakt eller ingått någon form av avtal på att köpa F-35 är Storbritannien, Italien, Norge, Danmark, Nederländerna, Kanada, Turkiet och Australien. Över 3000 F-35 är planerade att byggas till 2035 om man räknar in USA:s behov.


Analys partiledardebatten
Löfven samarbetar med vissa partier till höger men inte med andra
Löfven samarbetar med vissa partier till höger men inte med andra
Stefan Löfven lovar att aldrig samarbeta med Sverigedemokraterna. Säger att det inte går att genomföra förbättringar i samarbete med ett högerextremt parti. 

Inrikes
Inrikesministern smet från hyra och hade ett 30-tal anmärkningar hos Kronofogden
Inrikesministern smet från hyra och hade ett 30-tal anmärkningar hos Kronofogden
Huset kvaddat av kollektivet som bodde där. Dök inte upp till förhandlingen i tingsrätten. Allt som allt har Ygeman betalat 6000 kr av sin skuld från tingsrätten. Han känns tydligen inte vid, vid några skulder till offren idag. Tycker att han ”kom hårt undan”.


Inrikes
Ny brittisk studie: akademisk frihet i Sverige på europeisk bottennivå
Ny brittisk studie: akademisk frihet i Sverige på europeisk bottennivå
Sverige tillhör bottenligan när det gäller den akademiska friheten i ett europeiskt perspektiv. Det framkommer i den kanske mest detaljerade jämförande undersökning som någonsin gjorts på området.