Inrikes
Kungsväg till SU-professur: lärarförslagsnämnd kryddade postmodernists meriter
En aktuell professorstillsättning avslöjar hur långt ansvariga vid Humanistiska fakulteten är villiga att gå för att främja vissa sökande och utesluta andra genom strategiska brott mot gällande regler.
Kungsväg till SU-professur: lärarförslagsnämnd kryddade postmodernists meriter
 

När Johan Lundberg sökte befordran till professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet blev det nobben. Trots att eniga sakkunniga förordade befordran valde lärarförslagsnämnden att inte gå Lundberg till mötes. Prorektorn Clas Hättestrand beslutade sedan om avslag.

Vari låg det påstådda problemet? I alla fall inte i Lundbergs vetenskapliga produktion, som är omfattande, eller i hans mångåriga lärargärning vid olika lärosäten, utan i tolkningen av andra meriteringsgrunder som man hittar i SU:s regelverk.

Särskilt graverande ansågs det vara att Lundberg inte gått högskolepedagogiska kurser. Så här skrev nämnden: ”Lundberg har heller inte genomgått den högskolepedagogiska utbildning (15 hp) som enligt universitets anställningsordning är ett krav för befordran.”

Den faktiska SU-regeln lyder (vår kursivering): ”Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller av områdesnämnden [lärarförslagsnämnden] bedömts ha motsvarande kunskaper.” Lundberg, som bl.a. har gymnasielärarexamen, bedömdes av sakkunniga ha sådana kunskaper.

Vi granskade tidigare befordringsärenden till professor vid Humanitiska fakulteten och fann att kravet på högskolepedagogiska kurser om 15 hp bara gällde för Lundberg. I flera andra befordringsärenden kom de sökande undan med ”motsvarande kunskaper”. När Kari Anden Papadopoulos befordrades till professor i Medie- och kommunikationsvetenskap skrev samma nämnd: “Lärarförslagsnämnden finner att Kari Anden Papadopoulos har genomgått vissa universitetspedagogiska utbildningar och att hon kunnat styrka att hon förvärvat motsvarande kunskaper.”

Som utförligt exempel på hur olika lärarförslagsnämnden bedömt sökande vid likartad meritering ska vi ta tillsättningen i december 2016 av TG som professor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, dvs. samma institution som Lundberg verkar vid.

TG och Lundberg har påfallande likartad bakgrund. Båda har gjort långa uppehåll i sina akademiska karriärer till förmån för annan verksamhet (kulturskribent och redaktör). Båda bedömdes för en professur i litteraturvetenskap av Lärarförslagsnämnden för de historisk-filosofiska institutionerna ungefär samtidigt och mot bakgrund av samma gällande regelverk. Båda förordades av eniga sakkunniga.

Men det finns också skillnader. TG har verkat på liberala Dagens Nyheter, medan Lundbergs icke-akademiska aktiviteter hänför sig till den mer konservativa SvD- och Axess-sfären. TG bedriver forskning utifrån postmoderna perspektiv och är särskilt påverkad av Foucault. Lundberg är, å andra sidan, starkt kritisk mot postmodernismen, en kritik som han nyligen uttryckt bl.a. i boken ”Ljusets fiender”. Lundberg har i medierna uttalat kritik mot undervisningen inom ämnet litteraturvetenskap, inklusive hur undervisningen bedrivs vid den egna institutionen. TG har såvitt vi vet inte utmärkt sig på liknande sätt.

Det visar sig att inte heller TG har tagit de önskvärda 15 hp högskolepedagogiska kurser. Han har enligt de intyg han bifogade ansökan tagit två sådana kurser om vardera 3 hp, vilket ger sammanlagt 6 hp. Betyder det att han liksom Lundberg därmed diskvalificerat sig för en professur? Nej, inte alls. I hans fall skriver nämnden istället: ”Både Cullhed och [TG] har genomgått högskolepedagogiska utbildningar som motsvarar kravet på 15 hp.” (Anna Cullhed tillsattes samtidigt med TG på en professur.)

Nämnden lämnar här den felaktiga, men för TG fördelaktiga, uppgiften att han har den meritering som krävs. Förutom att TG själv angett att han bara har 6 hp har ingen av de sakkunniga påstått något annat.  Det finns i sakkunnigutlåtandena för övrigt heller ingen konkret diskussion om huruvida TG skulle ha motsvarande kunskaper. Inte heller lärarförslagsnämnden för en sådan diskussion eller reser ens frågan.

Andra kriterier som tas som utgångspunkt för en negativ bedömning av Lundbergs meriter lämnas utan hänseende i bedömningen av TG. Nämnden skriver: ”Dock saknar Lundberg såsom ovan påpekats meriter från akademiskt ledarskap.” De sakkunniga ansåg emellertid återigen att Lundberg har motsvarande kvalifikationer. Den springande punkter är dock att även TG saknar erfarenhet av akademiskt ledarskap, vilket samtliga sakkunniga framhåller, dock utan att systematiskt dryfta frågan om det föreligger motsvarande kvalifikationer. Då det rör sig om ett absolut krav (”ska” snarare än ”bör”) måste TG nu, om rätt ska vara rätt, diskvalificeras.

Men icke: saken berörs inte med ett ord i lärarförslagsnämndens bedömning. Andra kriterier som diskuteras i nämndens utlåtande om Lundberg men inte om TG är: internationell publicering och artiklar som antagits efter peer-review, sakkunniguppdrag, undervisning på forskarnivå och handledning av doktorander. Inget av dessa kriterier är rimligen till TG:s fördel.

Om Lundberg heter det exempelvis att hans ”erfarenhet av undervisning från forskarnivån är begränsad och hänför sig huvudsakligen till två kurser vid Umeå universitet läsåret 1997-98”. Att TG inte heller har något större erfarenhet på området uppmärksammas inte.

Men den kanske största underlåtelsen är att TG:s svagaste punkt inte tas upp: att han ansågs meriterad för en docentur först 2014, dvs. bara två år innan han skickade in ansökan om professur.  Följande kriterium finns i SU:s centrala anställningsordning: ”Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens, såväl kvalitativt som kvantitativt.”

TG har sedan han blivit docent i SU:s publikationsdatabas DiVA registrerat fyra antologiartiklar. Att han till ansökan också bifogat ett kortare bokmanus förtar inte intrycket av i förhållande till kriteriet otillräcklig meritering redan i kvantitativt avseende. Eftersom det återigen är fråga om ett absolut krav måste TG diskvalificeras. Men saken lämnas som sagt utan beaktande i lärarförslagsnämndens beslut (och även av de sakkunniga).

Inte heller i Lundbergs fall diskuteras kriteriet av nämnden, vilket även gäller prorektorn Clas Hättestrands beslut om avslag. Men för Lundberg hade det varit högst fördelaktigt om det hade tagits upp. Lundberg blev nämligen förklarad docentkompetent redan 1999, dvs. 15 år innan TG fick samma titel, och en stor del av hans vetenskapliga produktion tillkom därefter, vilken inkluderar flera monografier, 12 uppsatser och ett antal recensioner. De sakkunniga slår också fast att Lundberg uppfyller kriteriet.

Trots att TG och Lundberg har likartad meritering och bakgrund, behandlas deras ansökan om professur alltså helt olika. I TG:s fall har man tydligen överseende med att han inte uppfyller flera kriterier, även sådana som uppställts som absoluta krav. Dessa förbigås med tystnad.

I Lundbergs fall däremot hänvisas det till regelverket i de fall som nämnden uppfattar vara till hans nackdel. Dock utelämnas bedömning av hans meriter i fråga om ett kriterium som talar mycket till hans fördel. I ett avseende överdriver lärarförslagsnämnden TG:s meriter och bedömer Lundberg i relation till en felaktig regeltolkning. Det gäller, som vi såg, regeln om högskolepedagogisk meritering.

Det är svårt att tolka situationen på annat sätt än att regelverket använts selektivt för att gynna TG och missgynna Lundberg och att detta skett av andra skäl än rent vetenskapliga. Här uppstår den olyckliga misstanken att det är ideologiska och politiska motiv som avgjort saken, samt möjligen det faktum att Lundberg utmärkt sig som intern kritiker.

Lärarförslagsnämnden och prorektorn är, i likhet med alla andra statsanställda, bundna av grundlagens krav på likabehandling samt saklighet och opartiskhet (1 kap. 9 § regeringsformen). Mot dessa grundläggande regler för offentlig sektor bryts det här på ett flagrant sätt.

Lärarförslagsnämnden bryter också mot SU:s interna regler som förbjuder selektiva urval av redovisade bedömningskriterier. Så här står det nämligen i SU:s anställningsordning:

Lärarförslagsnämnden ska redovisa sin bedömning av var och en av de av nämnden föreslagna sökandenas skicklighet i förhållande till de kriterier som gäller för anställningen. Redovisningen ska omfatta både skickligheten beträffande varje bedömningsgrund för sig och vid en sammanvägning av alla bedömningsgrunderna.

Uppenbarligen har lärarförslagsnämnden enligt ovan inte redovisat skickligheten beträffande ”varje bedömningsgrund för sig”, vilket blir särskilt tydligt i TG:s fall, men även gäller bedömningen av Lundberg.

ARW har uppmärksammat åtskilliga exempel på hur gällande regler åsidosätts vid våra högskolor, ofta för att gynna vissa personer snarare än andra. Inte minst Göteborgs universitet har varit svårt drabbat. Regelverket har i många fall blivit ett strategiskt redskap snarare än något som är lika för alla. Historien upprepar sig nu vid Stockholms universitet, men situationen där är på sätt och vis ännu allvarligare då det inte gäller tillsättning av tjänster på lägre nivå utan de främsta akademiska positionerna.

ARW bedömer också att den lärarförslagsnämnd som bedömde TG:s ansökan inte var korrekt sammansatt och därför inte beslutsmässig. Här föreligger i så fall ytterligare ett regelbrott. Detaljerna om detta hittar du här.

Vi vill avslutningsvis betona att detta inlägg inte handlar om TG:s och Lundbergs meriter i sig, utan fokus är på att likartade fall ska behandlas lika samt att saklighet och opartiskhet ska råda. Det vi kritiserar är den interna kulturen av regelbrott kring tillsättning och befordran av professorer vid SU:s humanistiska fakultet och den resulterande rättsosäkerhet som uppstått. TG rekryterades efter utlysning medan Lundbergs ansökte om befordran. Reglerna är dock i alla relevanta avseenden identiska.

Publicerat med tillstånd av Academic Rights Watch


                           
Annons:


”Barnmoderska!”- ett livgivande yrke
Gullan Malmquist reflekterar över barnmorskeyrket

Kristna Värdepartiet
Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen
Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen
Strandhälls EU är ett steg mot Europas förenta stater


En krönika av Adam Salomonsson
1 maj 2019
1 maj 2019
Manifestationen som tappat sitt syfte

Target Africa
Människorättskämpen Obianuju Ekeocha gör upp med modern kolonialism i boken Target Africa.


Kristna Värdepartiet
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter Lukas Berggrens artikel


Partiet som tar kvinnornas parti
Kristna Värdepartiet är ett parti som står upp för kvinnors rättigheter, skriver en grupp kvinnliga partimedlemmar.

Kristna Värdepartiet
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter de tre pingstprofilernas debattartikel om varför de anser att man bör rösta på KD.
Kristna Värdepartiet
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Kristna Värdepartiets Lars Borgström ifrågasätter Liberalernas kollektivbestraffning av religiösa friskolor.

Om Pride och människovärdet
Människovärdesprincipen gäller för alla. Men människans förutsättningar gäller också för alla. När ”HBTQ”-rörelsen vänder sig mot dessa motverkar den människovärdet.


Livets marsch i Linköping
På nationaldagen marscherade ett femtiotal personer för livet.

Israel firades på Öckerö
Med anledning av staten Israels 70-årsfirande hölls en samling på Öckerö den 21 april


Det enda partiet som står upp för de ofödda
Kristna Värdepartiet är det enda partiet som verkligen står upp för de ofödda, menar Annette Westöö.

Kulturens tystnad
Om den svenska kulturen och dess relation till kommunismen.


Skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag krävs mot våldet i skolan. En trygg skolmiljö är grundläggande för barnens psykiska välbefinnande, skriver Lars Borgström och Annette Westöö, talespersoner för Kristna Värdepartiet.
Kristna Värdepartiet
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Debattartikel av Mats Selander, ordförande för Kristna Värdepartiet

Inrikes
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Bechir Rabani, känd från organisationen Megafonerna, avled plötsligt tidigt på fredagsmorgonen under mystiska omständigheter.


Inrikes
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Robert Aschberg med ett tydligt kommunistiskt förflutet har hyllats i medier som “trolljägare” och flitig “antirasist”. Men vilka motiv och krafter ligger egentligen bakom hans arbete?

Inrikes - Intervju
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Intervju med aktören för en av Sveriges mest aktiva alternativmediasajter.


Nyheter - Norden
Islamistiska regler i danska skolor
Islamistiska regler i danska skolor
Två före detta lärare vid skolan Nord-Vest beskrev hur barnen på skolan talade om danskar i termer som "de och vi". I en poesitävling komponerade flera barn dikter som beskrev deras önskan att klå upp och bryta benen och händerna på de "danska svinen".

Hälsa och hållbar utveckling
Lars Bern redogör för vad han anser vara de verkliga miljöproblemen till skillnad från klimathysterin.


Ledare
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Jämställdhetsdebatten i Sverige väljer selektivt ut fakta som ger en falsk bild av att ojämnställdhet bara är till männens fördel.

Utrikes - Mellanöstern
Tel Aviv – vegan capital of the world
Tel Aviv – vegan capital of the world
Med 400 veganska och vegetariska restauranger gör Tel Aviv namn för sig som “vegan capital of the world”.


Analys - Ekonomi - Per Bylund
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Per Bylund analyserar påståendet om Kinas fantastiska tillväxt.

Åsikt -Insändare
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Inte en enda kommentar har lagts ut på någon av de 31 inläggen av Josef Svenberg (mp) på Ekot, men ändå lämnade jag en kommentar. Märk väl en rumsren fast kritisk kommentar.


Utrikes
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Azerbajdzjan, Georgien och Turkiet lägger en 826 km lång järnvägsförbindelse på sina territorier. Frågan är hur kineserna ska lösa frågan med hur de ska komma över eller under den 300 km långa sträckningen över Kaspiska havet.

Ryska revolutionen 100 år
7 november 1917 inträffade ryska revolutionen, en händelse som mer än någon annan fullföljde konsekvenserna av människans förkastande av Gud, då den i stället överlämnade makten till egenmäktiga människor. Vi ser dess mönster och inflytande tydligt hos oss än idag.


Reformationen och musiken - inte bara församlingen
Idag är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser, vilket inledde reformationen. Ofta har församlingens nyvunna roll tolkats som något av ett lekmannaideal eller ett slags likställande av roller. Luther vill dock samtidigt behålla expertis på olika områden; ett av dem var musikens.

Intervju: Peter Ahlman från The Last Reformation Sweden
I Kristna kretsar så är de både älskade och hatade. Vissa kristna anser att de är den rörelse som är mest bibeltrogna, medans andra anser att de håller på med villolärar. Vi har intervjuat personen bakom The Last Reformation Sweden.


Krönika - Lars Bern
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Lars Bern kommenterar de senaste skandalerna inom vänstern och media.

odtülüler dershanesi ankara kız yurdu yurt kızılay dershaneler