Warning: Use of undefined constant MYSQL_ASSOC - assumed 'MYSQL_ASSOC' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/webvol26/7o/fcrdddvaqtvgk8y/morgonbladet.nu/public_html/classes/adodb/drivers/adodb-mysql.inc.php on line 745
Uppsala inför ny bedömningsgrund: medlem i Saco-S krav för att bli adjunkt - Morgonbladet

Inrikes
Uppsala inför ny bedömningsgrund: medlem i Saco-S krav för att bli adjunkt
En aktuell utlysning av en tjänst som adjunkt i tyska vid Uppsala universitet anger att innehavaren ska ägna 50% av tjänsten åt ett fackligt uppdrag vid Saco-S-rådet.
Uppsala inför ny bedömningsgrund: medlem i Saco-S krav för att bli adjunkt
Publicerades 2017-09-18 © Uppsala Universitet

Det innebär i praktiken att man måste vara medlem i något Saco-S-förbund för att kunna få en akademisk anställning vid ett statligt universitet, vilket strider mot grundlagens föreningsfrihet. Den större frågan rör det symbiotiska förhållandet mellan fack och arbetsgivare som nått en punkt där man t.o.m. anställer gemensamt. ARW uppmanar nu Uppsala att avbryta tillsättningen.

Att få en tjänst som högskolelärare genom akademisk meritering är – som vi vet – förknippat med en hel del möda och besvär, även för den som råkar ha fallenhet för akademisk verksamhet. Det är därför lockande att söka diverse genvägar som inte ställer samma krav på hårt arbete. ARW har genom åren dokumenterat en riklig flora av möjligheter på den fronten.

Den strategi som detta ärende dokumenterar hör dock till de mer anmärkningsvärda.

Den aktuella tjänsten vid Institutionen för moderna språk vid Uppsala universitet är utlyst som en anställning som ”universitetsadjunkt i tyska”. Det rör sig om en deltidstjänst (70%) i 3-6 månader. Deltidstjänster tenderar att bli förlängda och så småningom leda till tillsvidareanställning genom så kallad inlasning. Så här beskrivs arbetsuppgifterna (vår kursivering):

Undervisning i tyska, särskilt fonetik. I tjänsten ingår också fackligt uppdrag för Saco-S-rådet vid Uppsala universitet med en omfattning om 50%. Till arbetsuppgifterna hör även att aktivt följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet.

Här höjer man ordentligt på ögonbrynen. I tjänsten som adjunkt i tyska utlyst av universitetet ingår alltså ett uppdrag för en specifik facklig organisation: Saco-S. Det står visserligen inte i kraven att innehavaren måste vara medlem i något Saco-S-förbund, men det är ju i praktiken otänkbart att Saco-S skulle acceptera någon som inte är det för ett arvoderat fackligt uppdrag omfattande 50%.

Låt oss titta på de angivna bedömningsgrunderna. Dessa är till en del rent akademiska, men där finns också följande ovanligt klingande formulering:

Universitet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet har de bästa förutsättningarna att som aktivt närvarande medarbetare på institutionen genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Universitet kommer alltså vid sin ”helhetsbedömning” även att beakta den sökandes förutsättningar att utföra det fackliga uppdrag som ingår i arbetsuppgifterna. Återigen är det svårt att tro att någon annan än en Saco-S-ansluten kan bedömas ha förutsättningar att utföra ett fackligt uppdrag för Saco-S.

Det är alltså såväl meriterande som i praktiken ett krav att vara ansluten till Saco-S för att få en tjänst som adjunkt i tyska vid Uppsala universitet.

Att detta inte kan vara rätt kan vi nog alla vara överens om. Frågan är vilka lagar och regler som överträds.

Det kan inte vara statens uppgift att anställa tjänstemän för ett specifikt fackförbunds räkning. Det följer av 1 kap. 9 § regeringsformen. Enligt denna bestämmelse ska nämligen ”förvaltningsmyndigheter … i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet”. Uppsala universitet är en förvaltningsmyndighet och måste alltså behandla alla fackförbund lika, vilket utesluter anställning för ett visst fackförbunds räkning.

Utlysningen reser också, och inte minst, frågor kring den grundlagsskyddade rätten till så kallad negativ föreningsfrihet (2 kap. 2 § regeringsformen):

Ingen får av det allmänna tvingas att ge till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende. Inte heller får någon av det allmänna tvingas att delta i sammankomst för opinionsbildning eller i demonstration eller annan meningsyttring eller att tillhöra politisk sammanslutning, trossamfund eller annan sammanslutning för åskådning som avses i första meningen.

Man kan föreställa sig omständigheter under vilka den som blir anställd på tjänsten kan, såsom Saco-S-representant, ”tvingas delta i sammankomst för opinionsbildning eller i demonstration eller annan meningsyttring”. Den negativa föreningsfriheten är likaledes skyddad i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, vars 20:e artikel lyder: ”Ingen får tvingas tillhöra en sammanslutning”.

Även den positiva föreningsfriheten är skyddad i grundlag. Enligt 1 kap. 1 § regeringsformen är ”var och en gentemot det allmänna försäkrad … frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften”. För den som får tjänsten gäller emellertid inte längre denna frihet, utan då är det Saco-S som gäller.

Ett annat problem som uppstår rör disciplinansvar. Anta att den anställde inte sköter sitt Saco-S-uppdrag på godtagbart sätt och att detta sker uppsåtligen eller av oaktsamhet. Då uppdraget beskrivits som en arbetsuppgift, dvs. skyldighet i tjänsten, kickar lagen om offentlig anställning in:

14 § En arbetstagare, som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter i anställningen, får meddelas disciplinpåföljd för tjänsteförseelse. Är felet med hänsyn till samtliga omständigheter ringa, får någon påföljd inte meddelas.

Ska arbetsgivaren, i det här fallet staten, i så fall meddela löneavdrag, uppsägning eller annan disciplinär åtgärd därför att uppdraget för fackförbundet Saco-S inte skötts på rätt sätt?

Det vi här bevittnar är en situation där det uppstått ett symbiotiskt förhållande mellan fackförening och arbetsgivare, varvid dessa inte längre framstår som varandras motparter utan som i grund och botten samma organisation. En anställd som vill klaga på arbetsgivaren kan uppfatta att han eller hon, trots betald facklig avgift, inte längre har någon från arbetsgivaren oberoende part att vända sig till.

Utlysningen skakar därför framför allt Saco-S i grunden då den rent av måste anses vara systemfarlig.

Hur kan vi förklara denna egendomliga situation? Det visar sig att tjänsten är skräddarsydd för en viss lärare på institutionen. I beskrivningen nämns undervisning i fonetik. Om man tar en titt på schemat för Tyska, baskurs A1, vid UU ser man (2017-09-08) att denna undervisning där redan är utlagd på en viss person. Man döljer alltså inte ens innan utlysningstiden har gått ut (2017-09-18) vem tjänsten är avsedd för.

Som man kunde ana är samma person redan sedan tidigare verksam vid Saco-S-rådets kansli vid Uppsala universitet.

ARW uppmanar nu Uppsala universitet att avbryta tillsättningsförfarandet. Om tjänsten utlyses på nytt måste uppdraget för Saco-S strykas ur beskrivningen av arbetsuppgifterna. I annat fall uppmanar vi alla intresserade att överklaga den förväntade tjänstetillsättningen till Överklagandenämnden för högskolan.

Ingen skugga faller på den person som gynnats av den felaktiga utlysningen utan ansvaret ligger helt på de agerande cheferna och fackliga representanterna.

Vi står i tacksamhetsskuld till en uppgiftslämnare, som önskar vara anonym.

 

Publicerad med tillstånd från Academic Rights Watch


                           
Annons:


”Barnmoderska!”- ett livgivande yrke
Gullan Malmquist reflekterar över barnmorskeyrket

Kristna Värdepartiet
Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen
Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen
Strandhälls EU är ett steg mot Europas förenta stater


En krönika av Adam Salomonsson
1 maj 2019
1 maj 2019
Manifestationen som tappat sitt syfte

Target Africa
Människorättskämpen Obianuju Ekeocha gör upp med modern kolonialism i boken Target Africa.


Kristna Värdepartiet
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter Lukas Berggrens artikel


Partiet som tar kvinnornas parti
Kristna Värdepartiet är ett parti som står upp för kvinnors rättigheter, skriver en grupp kvinnliga partimedlemmar.

Kristna Värdepartiet
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter de tre pingstprofilernas debattartikel om varför de anser att man bör rösta på KD.
Kristna Värdepartiet
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Kristna Värdepartiets Lars Borgström ifrågasätter Liberalernas kollektivbestraffning av religiösa friskolor.

Om Pride och människovärdet
Människovärdesprincipen gäller för alla. Men människans förutsättningar gäller också för alla. När ”HBTQ”-rörelsen vänder sig mot dessa motverkar den människovärdet.


Livets marsch i Linköping
På nationaldagen marscherade ett femtiotal personer för livet.

Israel firades på Öckerö
Med anledning av staten Israels 70-årsfirande hölls en samling på Öckerö den 21 april


Det enda partiet som står upp för de ofödda
Kristna Värdepartiet är det enda partiet som verkligen står upp för de ofödda, menar Annette Westöö.

Kulturens tystnad
Om den svenska kulturen och dess relation till kommunismen.


Skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag krävs mot våldet i skolan. En trygg skolmiljö är grundläggande för barnens psykiska välbefinnande, skriver Lars Borgström och Annette Westöö, talespersoner för Kristna Värdepartiet.
Kristna Värdepartiet
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Debattartikel av Mats Selander, ordförande för Kristna Värdepartiet

Inrikes
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Bechir Rabani, känd från organisationen Megafonerna, avled plötsligt tidigt på fredagsmorgonen under mystiska omständigheter.


Inrikes
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Robert Aschberg med ett tydligt kommunistiskt förflutet har hyllats i medier som “trolljägare” och flitig “antirasist”. Men vilka motiv och krafter ligger egentligen bakom hans arbete?

Inrikes - Intervju
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Intervju med aktören för en av Sveriges mest aktiva alternativmediasajter.


Nyheter - Norden
Islamistiska regler i danska skolor
Islamistiska regler i danska skolor
Två före detta lärare vid skolan Nord-Vest beskrev hur barnen på skolan talade om danskar i termer som "de och vi". I en poesitävling komponerade flera barn dikter som beskrev deras önskan att klå upp och bryta benen och händerna på de "danska svinen".

Hälsa och hållbar utveckling
Lars Bern redogör för vad han anser vara de verkliga miljöproblemen till skillnad från klimathysterin.


Ledare
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Jämställdhetsdebatten i Sverige väljer selektivt ut fakta som ger en falsk bild av att ojämnställdhet bara är till männens fördel.

Utrikes - Mellanöstern
Tel Aviv – vegan capital of the world
Tel Aviv – vegan capital of the world
Med 400 veganska och vegetariska restauranger gör Tel Aviv namn för sig som “vegan capital of the world”.


Analys - Ekonomi - Per Bylund
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Per Bylund analyserar påståendet om Kinas fantastiska tillväxt.

Åsikt -Insändare
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Inte en enda kommentar har lagts ut på någon av de 31 inläggen av Josef Svenberg (mp) på Ekot, men ändå lämnade jag en kommentar. Märk väl en rumsren fast kritisk kommentar.


Utrikes
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Azerbajdzjan, Georgien och Turkiet lägger en 826 km lång järnvägsförbindelse på sina territorier. Frågan är hur kineserna ska lösa frågan med hur de ska komma över eller under den 300 km långa sträckningen över Kaspiska havet.

Ryska revolutionen 100 år
7 november 1917 inträffade ryska revolutionen, en händelse som mer än någon annan fullföljde konsekvenserna av människans förkastande av Gud, då den i stället överlämnade makten till egenmäktiga människor. Vi ser dess mönster och inflytande tydligt hos oss än idag.


Reformationen och musiken - inte bara församlingen
Idag är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser, vilket inledde reformationen. Ofta har församlingens nyvunna roll tolkats som något av ett lekmannaideal eller ett slags likställande av roller. Luther vill dock samtidigt behålla expertis på olika områden; ett av dem var musikens.

Intervju: Peter Ahlman från The Last Reformation Sweden
I Kristna kretsar så är de både älskade och hatade. Vissa kristna anser att de är den rörelse som är mest bibeltrogna, medans andra anser att de håller på med villolärar. Vi har intervjuat personen bakom The Last Reformation Sweden.


Krönika - Lars Bern
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Lars Bern kommenterar de senaste skandalerna inom vänstern och media.

odtülüler dershanesi ankara kız yurdu yurt kızılay dershaneler