Därför bör vi ha samvetsfrihet
Ledarkrönika av André Juthe
Därför bör vi ha samvetsfrihet
Publicerades 2015-05-23

Samvetsfrihet för barnmorskor har diskuterats under en tid och det har åter blivit aktuellt när KD:s nya partiledare Ebba Busch Thor har uttalat stöd för samvetsfrihet. De argument som har förts fram mot samvetsfrihet är emellertid inte hållbara. Tvärtom finns det mycket starka skäl för samvetsfrihet.

Ett motargument har varit att man med en samvetsfrihetslag öppnar Pandoras ask och att det skulle få oöverblickbara konsekvenser. Ska vem som helst i framtiden kunna vägra att utföra en arbetsuppgift genom att åberopa sin personliga uppfattning? Så här skriver t.ex. Alice Teodorescu i Göteborgsposten:


“Frågan är var gränsen ska gå och vem som ska bedöma vad som är arbetsvägran, i strid med arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet, och vad som är legitima etiska eller religiösa ställningstaganden att hänvisa till?  . . . Ska det i konsekvensens namn bli godtagbart också för apotekspersonal att vägra sälja kondomer eller "dagen efter"-piller? . . . ska lärare som inte tror på evolutionsteorin ges rätt att avstå från att undervisa om den trots att den ingår i läroplanen? En samvetsklausul av det slag som diskuteras öppnar risken för godtyckliga bedömningar inom vården med långtgående konsekvenser för patienten. Att vara barnmorska eller gynekolog är ingen mänsklig rättighet, abortvård ingår i den ordinarie yrkesbeskrivningen, varför inte söka sig till ett annat vårdyrke om man av olika skäl invänder?” 

Vid ett första påseende kanske ett sådant här resonemang kan verka rimligt. Men det håller inte. Resonemanget förutsätter att samvetsfrihet är detsamma som att varje enskild person själv får bestämma vad som är en ”samvetsfråga”, genom att hänvisa till sina övertygelser – oavsett vad dessa månne vara. Men detta är en grov missuppfattning.

En lagstiftning som berör samvetsfrihet måste naturligtvis kvalificera vad som räknas som samvetsfrågor – det är inte vilka frågor som helst, utan sådana som berör existentiellt grundläggande och kontroversiella frågor, om liv och död och människovärde. Företeelser som dödshjälp, abort, dödstraff etc., etc., är exempel på sådant, och inte vilka godtyckliga frågeställningar som helst. En människas samvete är djupare än en åsikt i största allmänhet. En lärare som inte tror på evolutionsteorin, kommer att undervisa om något vederbörande inte själv tror på. Men är det ett samvetsproblem att förklara en teori man själv inte tror på? Läraren behöver inte ens säga att han/hon tror att den är sann, bara att de flesta naturvetare tror på den.

En läkare, å andra sidan,  som mot sitt samvete utför t.ex. dödshjälp har – utifrån sitt perspektiv –  mördat en annan människa. En väsentlig skillnad –eller hur?  Dessutom är en sådan människovärdesuppfattning något de som är för dödshjälp inte  kan bemöta med några bra argument. Det är alltså en djupt etiskt kontroversiell fråga där olika etiska system kan ge olika  motsatta slutsatser. Exakt detsamma gäller för en barnmorska som utför abort.

En apoteksanställd som säljer kondomer, å andra sidan, kan inte sägas vara ansvarig för någon annans död, och inte heller till någon sexuell synd, enligt någon av de stora religionerna (det finns inget som säger att kondomanvändningen i sig måste ske i ett äktenskapsbrott etc). Sådana sorters jämförelser håller alltså inte måttet. Fallet med abortiva p-medel däremot är en situation där den enda användningen kommer att resultera i en annan väldigt tidigt utvecklad människas död enligt flera etiska synsätt. Det skulle alltså vara en samvetsfråga.

Den som inte förstår skillnaden mellan vilken åsikt som helst och en samvetsfråga saknar distinktionsförmåga. Samvetet är människas starkaste moraliska känsla och grunden för våra mest grundläggande moraliska omdömen. Att kränka sitt samvete är därför att i någon mening att kränka sig själv, vilket allvarligt skadar självrespekt och självkänsla.  Visst kan det finna gränsfall där lagen inte är tydlig nog för att klargöra om ett specifikt arbetsmoment faller under lagen om samvetsfrihet, men sådana fall får avgöras i domstol. Så gör vi med alla andra fall där parterna i ett mål inte är överens, och det finns inget skäl varför det inte skulle fungera med samvetsfrihet. Inte heller kommer det att leda till orimligt många domstolsärenden, eftersom det finns tillräckligt många tydliga fall där man kan hävda att något verkligen är (eller inte är) en samvetsfråga.

Om någon trots detta vill invända att det ändå blir ”godtyckligt” eftersom en kvalificerad samvetslag också är ”godtycklig” – är det en invändning som träffar all lagstiftning på alla områden, inklusive en lagstiftning som inte tillåter samvetsfrihet. Ingen säger heller att samvetsfrihet ska vara en absolut rättighet, utan den måste vägas mot andra rättigheter.

En annan invändning mot samvetsfrihet har varit att individer inte har rätten att själva definiera vilka uppgifter som ska ingå i en yrkesroll. Att ha en viss anställning (barnmorska etc.) är ingen mänsklig rättighet. Hur ska vi förstå denna invändning? Den måste tolkas så att man menar att arbetstagaren, men inte arbetsgivaren, ska förnekas rätten att  definiera vilka uppgifter som ska ingå i en yrkesroll. Även arbetsgivare är ju individer – och om inte arbetsgivare heller får definiera arbetsuppgifterna så tycks ingen arbetsbeskrivning av något arbete någonsin vara möjlig.

Men detta motargument är ett cirkelbevis för inte heller arbetsgivaren har moralisk rätt att definiera en arbetsbeskrivning som innehåller något omoraliskt (en analytisk sanning). Arbetsgivaren har inte heller en juridisk rätt att definiera en arbetsbeskrivning som innehåller någon olaglig aktivitet (också en analytisk sanning).

Frågan kommer alltså då tillbaka till vilka lagar som gäller med avseende på arbetsbeskrivning och yrkesroll: ska lagen tillåta samvetsfrihet i vissa kvalificerade frågor eller inte? Det går lätt att besvara den frågan. Eftersom samvetsfrihet är en av de mänskliga rättigheterna (artikel 18 i FN:s deklaration över mänskliga rättigheter) äger vi alla rätten att inte tvingas att handla mot vårt samvete för att inte utestängas från yrkeslivet.

Det finns flera andra argument för samvetsfrihet. Ett samhälles lagstiftning bygger på ett rättsmedvetande – vilket bara är ett annat ord för individers samvete – annars kan ingen lagstiftning någonsin motiveras. Det är samvetet – våra moraliska intuitioner – som är fundamentet för all lagstiftning. Utan medvetna och rena samveten faller hela samhällsbygget. Ingen lagstiftning i världen kan ersätta människors samveten – den som tror det lever i en positivistisk villfarelse. Lagen finns till för människan, inte människan för lagen. Lagen finns till för våra samveten, inte tvärtom.

Dessutom är samvetsfrihet bra för våra demokratiska värden och (verklig) tolerans och samhörighet. Verklig tolerans betyder att jag kan respektera en person även om jag inte delar dennes åsikter, och inte som en del debattörer tycks tro; att alla måste tycka lika. Ett samhälle som tvingar sina medborgare att begå övergrepp mot sitt eget samvete kan varken sägas vara tolerant eller inkluderande. Istället bidrar det till att stora minoritetsgrupper blir exkluderade från flera av samhällets viktiga yrkesgrupper. Står man för en tolerans som är mera värt än namnet bör man står för samvetsfrihet.

Ett annat argument för samvetsfrihet är förstås att vi redan har det. Enligt Reinhold Fahlbeck, professor emeritus, juris doktor, vid Lunds universitet har vi redan samvetsfrihet. T.ex. i propositionen till abortlagen (1974:595) hade flera remissinstanser genomgående framhållit vikten av att ta hänsyn till personalens önskemål att slippa delta i abortverksamheten.  Socialutskottet i riksdagen anslöt till detta och betonade det ytterligare. Riksdagen återkom i flera år med instämmande till detta uttalande (till exempel Socialutskottet 1983:84:3). Europakonventionen som är bindande för svensk lag sedan 1995 ger envar rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Enligt artikel 9.2 EKMR ska det ske en intresseavvägning mellan rätten till samvetsfrihet och andra personers fri- och rättigheter. Det betyder då att Europakonventionen (resolution 1763) såväl som den svenska abortlagen faktiskt redan skyddar samvetsfriheten, och att de som är emot  samvetsfrihet och en samvetsklausul inom sjuk- och hälsovården talar emot gällande lagstiftning.

Det finns de (läs: RFSU:s jurister) som hävdat att Fahlbeck misstolkat  lagen. Personligen litar jag dock mer på en fristående professor i juridik,  än på jurister som är knutna till en av de mest oseriösa organisationer vi har i Sverige idag.

Men om vi nu bör ha en samvetsfrihet: Hur ska en sådan lagstiftning se ut? Vilka riktlinjer bör den följa så att det blir klart för arbetsgivare och arbetstagare vad som gäller? Det är två principer som bör vara vägledande för en lagtext om huruvida ett arbetsuppgift faller under samvetsfrihet:

Centralitet – Huruvida arbetsuppgiften är central för yrkesutövningen, och inte någon perifer aktivitet.

Tydligt bäring på samvetsfrågan – huruvida arbetsuppgiften berör djupt mänskliga och existentiella spörsmål där även grundläggande etiska teorier ger olika slutsatser.

Ta läkare som exempel. Det centrala i deras yrkesroll och yrkesuppgift är att rädda liv och hälsa på människor. Att ta livet av en människa kan inte ses som något centralt för en läkare, tvärtom det tycks t.o.m. motsäga det som är läkarens primära yrkesroll. Likaledes är dödshjälp en tydlig samvetsfråga, då det berör djupa existentiella frågor om liv och död och människovärde. Följaktligen bör en läkare kunna åberopa samvetsfrihet för att få avstå att utföra dödshjälp. Jämför nu med barnmorskor som arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa. Att ge vård och hjälpa mammor att föda sina barn är den centrala yrkesuppgiften för en barnmorska. Att abortera ofödda barn är inte det centrala för en barnmorska, och dessutom något som berör djupt mänskliga och existentiella spörsmål. Följaktligen bör en barnmorska kunna åberopa samvetsfrihet för avstå att medverka vid en abort.

Jämför nu istället med en hindu som följer ahimsa, och som arbetar på ett slakteri. Han åberopar nu samvetsfrihet för att slippa avliva en gris. Faller en sådan handling under samvetsfrihet? Är avlivandet av djur centralt för yrkesrollen som slaktare? Ja det är det, alltså kan man inte åberopa samvetsfrihet för att slippa utföra ens sådan handling, utan man bör ha valt ett annat arbete. Inte heller är det en tydlig samvetsfråga. Visst anser ahimsa-anhängare och en del djurrättsaktivister att dödandet av djur kan jämställas med dödandet av människor, men det råder inte alls samma kontrovers om detta som i fråga om dödshjälp eller abort. Hur många länder har i historien haft ett allmänt förbud att döda djur?  Följaktligen kan man inte åberopa samvetsfrihet för att som slaktare slippa döda djur.

Slutsatsen är att vi bör ha samvetsfrihet av många skäl. Inte minst för att ha ett samhälle som är medmänskligt och som bygger på samma fundament som all annan lagstiftning faktiskt bygger på: våra samveten.

 André Juthe

 

Fotnot:

En analytisk sanning är en sanning som är sann i kraft av de begrepp som ingår i påståendet oberoende av empiriska data och kan därför inte omkullkastas av empiriska observationer.

Ahimsa  är en moralisk princip inom hinduismbuddhism och jainism som innebär att man inte bör skada eller döda andra levande varelser


                           
Annons:


”Barnmoderska!”- ett livgivande yrke
Gullan Malmquist reflekterar över barnmorskeyrket

Kristna Värdepartiet
Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen
Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen
Strandhälls EU är ett steg mot Europas förenta stater


En krönika av Adam Salomonsson
1 maj 2019
1 maj 2019
Manifestationen som tappat sitt syfte

Target Africa
Människorättskämpen Obianuju Ekeocha gör upp med modern kolonialism i boken Target Africa.


Kristna Värdepartiet
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter Lukas Berggrens artikel


Partiet som tar kvinnornas parti
Kristna Värdepartiet är ett parti som står upp för kvinnors rättigheter, skriver en grupp kvinnliga partimedlemmar.

Kristna Värdepartiet
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter de tre pingstprofilernas debattartikel om varför de anser att man bör rösta på KD.
Kristna Värdepartiet
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Kristna Värdepartiets Lars Borgström ifrågasätter Liberalernas kollektivbestraffning av religiösa friskolor.

Om Pride och människovärdet
Människovärdesprincipen gäller för alla. Men människans förutsättningar gäller också för alla. När ”HBTQ”-rörelsen vänder sig mot dessa motverkar den människovärdet.


Livets marsch i Linköping
På nationaldagen marscherade ett femtiotal personer för livet.

Israel firades på Öckerö
Med anledning av staten Israels 70-årsfirande hölls en samling på Öckerö den 21 april


Det enda partiet som står upp för de ofödda
Kristna Värdepartiet är det enda partiet som verkligen står upp för de ofödda, menar Annette Westöö.

Kulturens tystnad
Om den svenska kulturen och dess relation till kommunismen.


Skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag krävs mot våldet i skolan. En trygg skolmiljö är grundläggande för barnens psykiska välbefinnande, skriver Lars Borgström och Annette Westöö, talespersoner för Kristna Värdepartiet.
Kristna Värdepartiet
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Debattartikel av Mats Selander, ordförande för Kristna Värdepartiet

Inrikes
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Bechir Rabani, känd från organisationen Megafonerna, avled plötsligt tidigt på fredagsmorgonen under mystiska omständigheter.


Inrikes
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Robert Aschberg med ett tydligt kommunistiskt förflutet har hyllats i medier som “trolljägare” och flitig “antirasist”. Men vilka motiv och krafter ligger egentligen bakom hans arbete?

Inrikes - Intervju
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Intervju med aktören för en av Sveriges mest aktiva alternativmediasajter.


Nyheter - Norden
Islamistiska regler i danska skolor
Islamistiska regler i danska skolor
Två före detta lärare vid skolan Nord-Vest beskrev hur barnen på skolan talade om danskar i termer som "de och vi". I en poesitävling komponerade flera barn dikter som beskrev deras önskan att klå upp och bryta benen och händerna på de "danska svinen".

Hälsa och hållbar utveckling
Lars Bern redogör för vad han anser vara de verkliga miljöproblemen till skillnad från klimathysterin.


Ledare
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Jämställdhetsdebatten i Sverige väljer selektivt ut fakta som ger en falsk bild av att ojämnställdhet bara är till männens fördel.

Utrikes - Mellanöstern
Tel Aviv – vegan capital of the world
Tel Aviv – vegan capital of the world
Med 400 veganska och vegetariska restauranger gör Tel Aviv namn för sig som “vegan capital of the world”.


Analys - Ekonomi - Per Bylund
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Per Bylund analyserar påståendet om Kinas fantastiska tillväxt.

Åsikt -Insändare
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Inte en enda kommentar har lagts ut på någon av de 31 inläggen av Josef Svenberg (mp) på Ekot, men ändå lämnade jag en kommentar. Märk väl en rumsren fast kritisk kommentar.


Utrikes
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Azerbajdzjan, Georgien och Turkiet lägger en 826 km lång järnvägsförbindelse på sina territorier. Frågan är hur kineserna ska lösa frågan med hur de ska komma över eller under den 300 km långa sträckningen över Kaspiska havet.

Ryska revolutionen 100 år
7 november 1917 inträffade ryska revolutionen, en händelse som mer än någon annan fullföljde konsekvenserna av människans förkastande av Gud, då den i stället överlämnade makten till egenmäktiga människor. Vi ser dess mönster och inflytande tydligt hos oss än idag.


Reformationen och musiken - inte bara församlingen
Idag är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser, vilket inledde reformationen. Ofta har församlingens nyvunna roll tolkats som något av ett lekmannaideal eller ett slags likställande av roller. Luther vill dock samtidigt behålla expertis på olika områden; ett av dem var musikens.

Intervju: Peter Ahlman från The Last Reformation Sweden
I Kristna kretsar så är de både älskade och hatade. Vissa kristna anser att de är den rörelse som är mest bibeltrogna, medans andra anser att de håller på med villolärar. Vi har intervjuat personen bakom The Last Reformation Sweden.


Krönika - Lars Bern
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Lars Bern kommenterar de senaste skandalerna inom vänstern och media.

odtülüler dershanesi ankara kız yurdu yurt kızılay dershaneler