Warning: Use of undefined constant MYSQL_ASSOC - assumed 'MYSQL_ASSOC' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/webvol26/7o/fcrdddvaqtvgk8y/morgonbladet.nu/public_html/classes/adodb/drivers/adodb-mysql.inc.php on line 745
Granskning: Så bör Sverige organisera sitt civilförsvar - Morgonbladet

Granskning: Så bör Sverige organisera sitt civilförsvar
Försvaret är ett av de mest eftersatta områdena i Svensk politik och Morgonbladet resonerar om hur civilförsvaret i Sverige bör organiseras. De största civila ansträngningarna bör primärt gå till att understödja marinen och en eventuell helikopterflottilj för ubåtsjakt m.m. på västkusten, så att de i sin tur kan garantera flödessäkerheten för resten av landets civila sektorer.
Granskning: Så bör Sverige organisera sitt civilförsvar
Publicerades 2015-05-19 © Marcus Roos

Av: Roger Klang

 

 

MSB:s uppdrag


MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) ska enligt uppdraget från den förra regeringen beskriva hur det civila försvarets stöd till Försvarsmakten kan utvecklas vid krig och krigsfara, med utgångspunkt i Försvarsmaktens behov, inom områdena transport och logistik, försörjning av livsmedel, drivmedel, elektricitet och telekommunikation samt tillgång till sjukvårdsresurser.

 

MSB konstaterar att obligatorisk it-incidentrapportering är mycket väsentlig för att stärka den nationella förmågan att hantera it-incidenter i system som är kritiska för samhällsviktig verksamhet inför och under höjd beredskap. Även aktörer utanför den statliga sfären kommer att behöva omfattas om förmågan ska bli tillfredsställande.

 

MSB ska också beskriva hur samhällets förmåga att utveckla strategiska och moderna psykologiska försvarsförmågor, för att identifiera och möta påverkanskampanjer eller riktade informationsoperationer mot Sverige eller svenska intressen, kan stärkas.

 

Vidare kommer myndigheten följa utländsk informationsverksamhet som kan riktas mot Sverige i syfte att påverka svensk opinionsutveckling. MSB avser i samverkan med berörda aktörer att utveckla en nationell strategi för att identifiera, förstå och möta påverkanskampanjer.


Vi kan besvara desinformation med information genom att redan nu starta en motsvarighet till det ryska internetmediet ’Rysslands Röst’ som har svenskar som målgrupp, där vi sänder på ryska till ryssar med TV-hallåor som har ryska som sitt modersmål. Precis som de gör mot oss, fast vi ska tala sanningen.

 


Övergripande åtgärder


En systematisk planering och andra aktiva förberedelser inför höjd beredskap, har inte bedrivits av civila aktörer i Sverige på åtskilliga år. Stora delar av det regelverk som låg till grund för den tidigare totalförsvarsplaneringen är dock alltjämt i kraft. Generella behov inför en eventuell militär konflikt samt som del i en tröskelförmåga för att förebygga en militär konflikt är:

 

Robusta akutsjukhus, Robusta ledningsplatser, Robust elförsörjning och telekommunikationer, Robust transportinfrastruktur, Robust befolkningsskydd, Försörjning av livsmedel, läkemedel samt drivmedel och bränsle, Kryptografiska funktioner.

 

Kontaktvägar mellan Försvarsmakten och länsstyrelserna finns, men etablerade metoder saknas. Det saknas modern samverkansteknik, med vilken Försvarsmakten och civila myndigheter enkelt kan dela information, vilket försvårar regionala förberedelser.

 

Det finns skillnader i hur Försvarsmakten och de civila myndigheterna arbetar med ledning och samordning inom den regionala indelningen, där Försvarsmaktens regionala staber har ett flertal aktörer och samarbetskonstellationer att samordna sin verksamhet med.

 

Vid ett väpnat angrepp mot Sverige kommer den militära insatsledningen att ha ett stort samverkansbehov med civila aktörer. En militär insats berör troligtvis ett större geografiskt område än ett enskilt län. I dag finns på civil sida ingen nivå mellan länen och den centrala nivån. Försvarsmakten har idag fyra militärregioner.

 

Länsstyrelserna har ett omfattande och viktigt uppdrag som högsta civila totalförsvarsmyndighet i länet. Vid höjd beredskap ska samtliga länsstyrelserna ha samma förmåga att leda och samordna de civila försvarsansträngningarna regionalt och samverka med det militära försvaret.

 

Säkra kryptografiska funktioner som godkänts av Försvarsmakten för utväxling av krypterade uppgifter i tal och skrift för militära behov, ska också beakta civila behov genom ett samrådsförfarande med MSB.

 

Befintliga former för aktörsgemensam hantering, som involverar Försvarsmakten och övriga samhället på olika nivåer (nationell, regional och lokal) bör utvecklas i hela hotskalan: Ett aktörsgemensamt språk för att undvika missförstånd samt operativ samverkan på nationell nivå.

 

Planeringen inom det civila försvaret har två perspektiv: Långsiktig planering (strategisk) och planering av operativ verksamhet (genomförande).

 

MSB föreslår att det civila försvarets stöd till Försvarsmakten ska planeras sammanhållet med övrig planering för det civila försvaret, innebärande:

 

att planeringen avseende stöd till Försvarsmakten inryms på varje nivå, central, regional respektive lokal nivå,

 

att den samordnade planeringen mellan civilt och militärt försvar resulterar i inriktning för respektive nivå och samhällssektor,

 

att dessa inriktningar innefattar Försvarsmaktens behov inom områdena transport och logistik, försörjning med livsmedel, drivmedel, elektricitet, och telekommunikation samt tillgång till sjukvårdsresurser.

 

 

Försörjnings- och flödessäkerhet vid krig och krigsfara


Krigsfara och krig kan beröra olika delar av landet på vitt skilda sätt och innebära svåra påfrestningar på vissa samhällssektorer. Följderna och graden av påverkan på samhället blir olika med anledning av detta. Förmågan att upprätthålla en tillförlitlig försörjnings- och flödessäkerhet blir också i hög grad beroende av vilka varor och tjänster som påverkas samt vilken nivå som anses rimlig att försöka upprätthålla.

 

Vilka flöden som är avgörande för försörjningen och vilken försörjningsnivå som måste upprätthållas blir beroende av vilken inriktning avseende acceptabel nivå som beslutas och var de mest kritiska flödesstrukturerna finns.

 

Genom att i samverkan med Försvarsmakten samt med såväl andra offentliga som privata aktörer utreda vilka samhällssektorer och viktiga samhällsfunktioner som är av särskild betydelse för att upprätthålla en tillförlitlig försörjnings- och flödessäkerhet avseende varor och tjänster vid krig och krigsfara, skapas förutsättningar för en planering för att upprätthålla dessa flöden och tjänster.

 

För att i förlängningen kunna skydda och upprätthålla en leveranssäkerhet krävs att det finns dels kunskap om civila och militära behov av varor och tjänster och vilka krav på tillgänglighet som måste ställas, dels samordning och planering ur ett helhetsperspektiv.

 

Man kan generellt säga att Sveriges försörjnings- och flödessäkerhet vilar på den ubåt och de minröjningsfartyg och ubåtsjaktfartyg som, om vi skjuter till medel till det, ska skydda Göteborgs hamn. Därför bör de största civila ansträngningarna primärt gå till att understödja marinen och en eventuell helikopterflottilj för ubåtsjakt m.m. på västkusten, så att de i sin tur kan garantera flödessäkerheten för resten av landets civila sektorer.

 

Det är inte ens säkert att Göteborgs inre sjöfartsleder mineras, det kan räcka med ryska hot om mineringar av Göteborgshamnen för att avskräcka lastfartyg från att lägga till i hamnen vilket ger samma negativa effekt för Sverige som verkliga mineringar av hamnen. Vi skulle förvisso erhålla omvärldens sympatier när civila fartyg inte vågar lägga till i Göteborgs hamn, men med sympatier kan vi inte föda våra barn.

 

En svensk marin- och helikopterflottilj i Göteborgsområdet skulle då kunna ge en tillräcklig känsla av trygghet för att fartyg från hjälpsamma nationer med sympatier för Sverige, alternativt antipatier för Ryssland, ska våga lägga till i hamnen med varor, bulklast och olja. Man kan kombinera det med att teckna nationella försäkringar för om lastfartygen eller tankrarna skadas eller sänks för att sänka tröskeln för utländsk hjälp.

 

Det kan mycket väl visa sig att det blir både billigare och effektivare med ett minröjningsfartyg, ett par ubåtsjaktfartyg och en liten helikopterflottilj i Göteborg med omkrets, än ett allomfattande civilförsvar likt det som avses i MSB:s skrivelse ’Så kan det civila försvaret utvecklas och stärkas,’ vilken avhandlas i texten.

 

Dessutom måste vi militärt fortifiera kärnkraftverken Ringhals 1, 2, 3 och 4 i Varbergs kommun mellan Halmstad och Göteborg snarast, för att säkerställa att verken inte blir utsatta för sabotage och stöld av klyvbart material som kan användas till att göra en ”smutsig bomb” i Sverige av främmande makt och som sedan kan sprängas i bitar i Göteborgs hamnområde i syfte att stoppa leveranserna av förnödenheter den vägen.

 

En smutsig bomb är inte ett kärnvapen i traditionell mening utan bara radioaktivt material som man spränger i bitar så att omgivningen blir kontaminerad. Det är inte så lätt att kompensera för bortfallet av Göteborgs hamn; där och bara där kan stora lastfartyg lägga till på västkusten. Öresund är för grunt för dem att gå igenom. Forsmark 1, 2 och 3 på Sveriges häl måste också fortifieras, samt Oskarshamns kärnkraftverk i Småland.

 

Samhällets kravbild för områdesskydd är fastställd sedan 2005. Omvärlden ställer höga krav på säkerheten i Forsmark och Ringhals. Alla kärnkraftverken har genomgått en säkerhetsuppgradering.

 

Preemraff Lysekil är Skandinaviens största oljeraffinaderi med kapacitet att raffinera 11,4 miljoner ton råolja/år. Det ligger vid Brofjorden utanför Lysekil cirka 1 mil norr om Orust eller 7 mil norr om Göteborg på den svenska västkusten. Anläggningen är ett så kallat komplext raffinaderi med ett stort antal förädlingsanläggningar.

 

Preem tillhandahåller bensin och diesel. Gasol, propen och tunga eldningsoljor är andra produkter. Preem står för cirka 50 procent av alla raffinerade produkter som säljs i Sverige. Närmare 55 procent av de färdiga produkterna går årligen på export. Raffinaderiet och hamnen borde också de skyddas militärt.

 

 

Förmåga att hantera it-incidenter


MSB konstaterar att obligatorisk it-incidentrapportering är mycket väsentlig för att stärka den nationella förmågan att hantera it-incidenter i system, som är kritiska för samhällsviktig verksamhet inför och under höjd beredskap. Även aktörer utanför den statliga sfären kommer att behöva omfattas om förmågan ska bli tillfredsställande.

 

Utifrån Försvarsberedningens resonemang, kombinerat med de erfarenheter som MSB dragit i den egna påverkansanalysen, föreslår MSB följande definition av påverkanskampanjer:

 

Från främmande makt koordinerad verksamhet som innefattar vilseledande eller oriktig information eller annat för ändamålet särskilt anpassat agerande och som syftar till att påverka:

 

beslut av politiska eller andra svenska offentliga beslutsfattare,

 

opinioner hos hela eller delar av den svenska befolkningen, eller

 

beslut eller opinioner i ett annat land, där Sveriges suveränitet, målen för vår säkerhet eller andra svenska intressen kan komma att påverkas menligt.

 

Värdet av att det civila försvaret så tidigt som möjligt börjar vidta åtgärder lokalt och även vända sig till enskilda medborgare kan visas på flera sätt:


Den faktiska motståndskraften ökar (motverkar risk för systemkollaps) vilket i sig skapar en ökad tröskeleffekt för motståndaren
Med ökad lokal kännedom kan tillskjutna resurser användas mer effektivt. Som exempel i vilka områden klarar man frånfälle av dricksvatten bäst/sämst?


Vi kan initiera problemlösning lokalt runtom i landet. Signalvärdet utåt ”Vi gör oss redo och vi kommer att stå kvar”. Signalvärdet inåt, öka medvetenheten hos allmänheten (skapa handling, öka viljan att ta till sig info/utb.)

 

 

 

Källor:

MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) den 16 december 2014. Utdrag ur skrivelsen ’Så kan det civila försvaret utvecklas och stärkas’ Diarienr 2014-3277.

http://kkrva.se/om-kvallen-far-den-late-bratt-vart-civila-forsvar-i-forsvarsuppgorelsen/

http://corporate.vattenfall.se/om-oss/var-verksamhet/var-elproduktion/ringhals/

http://www.okg.se/

http://sv.wikipedia.org/wiki/Preemraff_Lysekil

http://reservofficer.blogspot.se/2015/05/omfall-edmumd.html


                           
Annons:


”Barnmoderska!”- ett livgivande yrke
Gullan Malmquist reflekterar över barnmorskeyrket

Kristna Värdepartiet
Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen
Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen
Strandhälls EU är ett steg mot Europas förenta stater


En krönika av Adam Salomonsson
1 maj 2019
1 maj 2019
Manifestationen som tappat sitt syfte

Target Africa
Människorättskämpen Obianuju Ekeocha gör upp med modern kolonialism i boken Target Africa.


Kristna Värdepartiet
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter Lukas Berggrens artikel


Partiet som tar kvinnornas parti
Kristna Värdepartiet är ett parti som står upp för kvinnors rättigheter, skriver en grupp kvinnliga partimedlemmar.

Kristna Värdepartiet
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter de tre pingstprofilernas debattartikel om varför de anser att man bör rösta på KD.
Kristna Värdepartiet
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Kristna Värdepartiets Lars Borgström ifrågasätter Liberalernas kollektivbestraffning av religiösa friskolor.

Om Pride och människovärdet
Människovärdesprincipen gäller för alla. Men människans förutsättningar gäller också för alla. När ”HBTQ”-rörelsen vänder sig mot dessa motverkar den människovärdet.


Livets marsch i Linköping
På nationaldagen marscherade ett femtiotal personer för livet.

Israel firades på Öckerö
Med anledning av staten Israels 70-årsfirande hölls en samling på Öckerö den 21 april


Det enda partiet som står upp för de ofödda
Kristna Värdepartiet är det enda partiet som verkligen står upp för de ofödda, menar Annette Westöö.

Kulturens tystnad
Om den svenska kulturen och dess relation till kommunismen.


Skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag krävs mot våldet i skolan. En trygg skolmiljö är grundläggande för barnens psykiska välbefinnande, skriver Lars Borgström och Annette Westöö, talespersoner för Kristna Värdepartiet.
Kristna Värdepartiet
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Debattartikel av Mats Selander, ordförande för Kristna Värdepartiet

Inrikes
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Bechir Rabani, känd från organisationen Megafonerna, avled plötsligt tidigt på fredagsmorgonen under mystiska omständigheter.


Inrikes
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Robert Aschberg med ett tydligt kommunistiskt förflutet har hyllats i medier som “trolljägare” och flitig “antirasist”. Men vilka motiv och krafter ligger egentligen bakom hans arbete?

Inrikes - Intervju
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Intervju med aktören för en av Sveriges mest aktiva alternativmediasajter.


Nyheter - Norden
Islamistiska regler i danska skolor
Islamistiska regler i danska skolor
Två före detta lärare vid skolan Nord-Vest beskrev hur barnen på skolan talade om danskar i termer som "de och vi". I en poesitävling komponerade flera barn dikter som beskrev deras önskan att klå upp och bryta benen och händerna på de "danska svinen".

Hälsa och hållbar utveckling
Lars Bern redogör för vad han anser vara de verkliga miljöproblemen till skillnad från klimathysterin.


Ledare
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Jämställdhetsdebatten i Sverige väljer selektivt ut fakta som ger en falsk bild av att ojämnställdhet bara är till männens fördel.

Utrikes - Mellanöstern
Tel Aviv – vegan capital of the world
Tel Aviv – vegan capital of the world
Med 400 veganska och vegetariska restauranger gör Tel Aviv namn för sig som “vegan capital of the world”.


Analys - Ekonomi - Per Bylund
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Per Bylund analyserar påståendet om Kinas fantastiska tillväxt.

Åsikt -Insändare
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Inte en enda kommentar har lagts ut på någon av de 31 inläggen av Josef Svenberg (mp) på Ekot, men ändå lämnade jag en kommentar. Märk väl en rumsren fast kritisk kommentar.


Utrikes
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Azerbajdzjan, Georgien och Turkiet lägger en 826 km lång järnvägsförbindelse på sina territorier. Frågan är hur kineserna ska lösa frågan med hur de ska komma över eller under den 300 km långa sträckningen över Kaspiska havet.

Ryska revolutionen 100 år
7 november 1917 inträffade ryska revolutionen, en händelse som mer än någon annan fullföljde konsekvenserna av människans förkastande av Gud, då den i stället överlämnade makten till egenmäktiga människor. Vi ser dess mönster och inflytande tydligt hos oss än idag.


Reformationen och musiken - inte bara församlingen
Idag är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser, vilket inledde reformationen. Ofta har församlingens nyvunna roll tolkats som något av ett lekmannaideal eller ett slags likställande av roller. Luther vill dock samtidigt behålla expertis på olika områden; ett av dem var musikens.

Intervju: Peter Ahlman från The Last Reformation Sweden
I Kristna kretsar så är de både älskade och hatade. Vissa kristna anser att de är den rörelse som är mest bibeltrogna, medans andra anser att de håller på med villolärar. Vi har intervjuat personen bakom The Last Reformation Sweden.


Krönika - Lars Bern
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Lars Bern kommenterar de senaste skandalerna inom vänstern och media.

odtülüler dershanesi ankara kız yurdu yurt kızılay dershaneler