Warning: Use of undefined constant MYSQL_ASSOC - assumed 'MYSQL_ASSOC' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/webvol26/7o/fcrdddvaqtvgk8y/morgonbladet.nu/public_html/classes/adodb/drivers/adodb-mysql.inc.php on line 745
Granskning: Amerikanska missiler i Polen svar på existentiellt hot - Morgonbladet

Granskning: Amerikanska missiler i Polen svar på existentiellt hot
Kongressen och Pentagon är eniga om att cyberkrig utgör ett dödligt hot mot Amerika. Missilbaser i Polen skall skydda USA och Västeuropa.
Granskning: Amerikanska missiler i Polen svar på existentiellt hot
Publicerades 2015-06-08 © Jeremy Gibbs


Putin har proklamerat att Ryssland tar sig rätten till förebyggande anfall med kärnvapen vad gäller kärnvapenanvändning mot angränsande stater, redan innan han uttalade sig om uppgraderingen av surface-to-surface missilen Iskander-M. Putin kände sig kanske tvingad att proklamera detta efter George W Bush’s taktlösa proklamering om att USA tog sig rätten till förebyggande anfall.


President Obama upphävde i september 2009 George W Bush’s deklaration med en egen anti-deklaration, men Putin har ännu inte gått ut och avsagt sig Rysslands rätt till förebyggande kärnvapenanfall. Bush avsåg, när han proklamerade USA:s rätt till förebyggande kärnvapenanfall, skurkstater som Iran och Nordkorea.


Den 26 juni 2013 kunde man läsa följande konklusion på LIGNET Worldwide Intelligence + Forecasting (LIGNET = Langley Intelligence Group Network = CIA):


Borde USA slå till mot Nordkorea för att förebygga en EMP Attack?

I ett tal på Capitol Hill den 14 juni varnade James Woolsey, en erfaren utrikespolitisk expert som var chef för CIA from 1993-1995, för att Nordkorea sannolikt redan har ett kärnvapen konstruerat enkom för att avge en så  kraftig elektromagnetisk puls (EMP) att om den användes i en attack mot USA skulle den hota framtiden för den amerikanska civilisationen. Frågan är: vad gör USA åt saken?


Man kan tycka att det är överdrivet. Men begrunda att när Amerika 1962 provsprängde en atombomb i exoatmosfären 1 445 km från Hawaii så slocknade trafikljusen och gatubelysningen på ön. Amerikanarna räknar med att för att slå ut all elektronik i USA så måste man detonera en atombomb på 483 km höjd över USA. På 50 km höjd skulle en kärnladdning påverka ett halvt dussin stater, räknar man med. Och det är ett rimligt antagande, men delar av vissa av de mer perifera staterna skulle inte påverkas.


USA:s fokus på hackning skymmer "existentiellt hot" med EMP attacker

En ny studie av Pentagons försvarsvetenskapskommitté drar slutsatsen att  cyberkrig utgör ett så allvarligt "existentiellt hot" att USA borde vara berett att vedergälla en en fullskalig cyberattack med kärnvapen. Åtminstone 33 länder utvecklar förmåga till cyberattack och -försvar och integrerar denna nya dimension av krigsföring i sina militärorganisationer, enligt en FN-studie. (LIGNET 12 juli 2013)


Det är inte någon marginaliserad grupp som har kommit fram till ovanstående som avhandlar cyberattacker mot USA. Fem tvåpartikommissioner (Dem. och Rep.) samt oberoende myndighetsstudier har kommit till slutsatsen att Nukleär elektromagnetisk pulse (NEMP) är ett dödligt hot mot Amerika. Att Amerika då inte skulle svara med kärnvapen om de är beredda att göra det vid en cyberattack förefaller osannolikt. Det är i alla fall mer troligt med en vedergällningsattack än att Amerika skulle genomföra ett förebyggande anfall.


Medvedev hotade i ett tal i november 2011 med att Ryssland kunde tänkas lämna START-avtalet från 2010. Samtidigt sade han att han hade beordrat försvarsministern att omedelbart försätta ”radarvarningsstationen för missilattacker i Kaliningrad i stridsberedskap” och ”de nya strategiska ballistiska missiler som beställts av de strategiska robotstridskrafterna och flottan kommer att utrustas med avancerade system för penetration av missilförsvar och nya mycket effektiva stridsspetsar”, samt “om de nämnda åtgärderna visar sig otillräckliga kommer den Ryska federationen att placera ut moderna offensiva vapensystem i landets västra och södra delar”.


Barrack Obama har tidigare antytt i september 2009 att han skulle revidera förslaget om en missilbas i Polen, men någon har tydligen lyckats övertala honom att fullfölja Bushs planer. Det var dock inte ett giltigt argument som Russia Today framförde, att USA har så många missilbaser på andra platser som skulle klara av att slå ut de iranska missilerna, eftersom de iranska missilerna torde storcirkelnavigera över nordligare breddgrader för att nå USA.


Det kan även bli så att amerikanerna kommer att tvingas skjuta ned iranska kärnvapenmissiler över ryskt luftrum. Interkontinentala kärnvapenmissiler har höga paraboliska kastbanor och flyger i 6 km/s. En ballistisk robot med endast en kinetisk verkan kan inte lätt styras i sin paraboliska kastbana mot ett mål på högsta altitud som färdas kanske så mycket som 45 grader i motmedlets färdriktning i 17,647 gånger ljudhastigheten mot en amerikansk mångmiljonstad. [1] Amerikanerna sade själva att de hade tekniska svårigheter med den tilltänkta missilskölden i Europa.


Intressant är att Putin inte har nämnt någonting om att amerikanska antikärnvapenmissiler i framtiden kan komma att skjuta ned sina mål över Baltikum eller Ryssland för att från Polen genskjuta eventuella iranska missiler mot London. Antagligen måste man skjuta ned en iransk ballistisk missil med målet London över centrala Sverige eller Norge, från exempelvis Rumänien eller Bulgarien. Om kärnvapenmissilen tar vägen över Barents hav mot New York så måste den skjutas ned ungefär över Grönland. Oavsett om måltavlan är London eller New York så storcirkelnavigerar den över centrala delar av Ryssland.

Det är nog så att den amerikanska missilbasen måste förläggas i Tjeckien eller södra Polen, och att en amerikansk (EKV) därefter fångar upp en iransk kärnvapenmissil med målet New York över Grönland. Om inte kärnvapenmissilen tar vägen över Nordsjön med målet London, vilket i förekommande fall gör det möjligt att skjuta ned kärnvapenmissilen över Baltikum eller Ryssland. Kraften från två mer eller mindre frontalt kolliderande missiler tar delvis ut varandra. Plutonium kan komma att spridas över stora ytor, om och när den iranska missilen skjuts ned i sin bana på väg mot London, om uranet inte brinner upp i atmosfären. Eventuella missiler måste i alla fall upptäckas tidigt via satelliter med bl.a. IR-sensorer om man ska hinna skjuta ned dem i tid.


Sensorerna för en antikärnvapenmissil som avfyras från Polen och som ska användas mot mål över Grönlandsområdet måste ha enastående prestanda, man vet ju inte ens vilken eller vilka amerikanska städer som är måltavlan och att då jaga ikapp kärnvapenmissilen i cirka 30 graders vinkel blir inte lätt att åstadkomma. EKV:n måste programmeras före start. Man måste först veta vilken höjd som kärnvapenmissilen flyger på och i vilket skede den är i sin projektilbana så att man vet exakt var man ska fånga upp den, och i exakt vilken riktning den flyger.


Amerikanarna har  mindre än sex minuters förvarning och förberedelsetid om både den iranska missilen och den som skall genskjuta den har en marschhastighet på 17,647 gånger ludhastigheten och den amerikanska missilbasen ligger i södra Polen medan den iranska ligger i Mashhad. För exemplets skull tar jag avstamp i Mashhad då kärnvapenmissilen måste storcirkelnavigera på grund av Corioliseffekten. Då skjuts missilen uppskattningsvis ned någonstans över Grönlands ostkust eller över Norra ishavet. 17,647 gånger ljudhastigheten innebär att missilen flyger i 6 km per sekund eller 360,3 km per minut eller 21 618 km/h. Tiden det tar för en strategisk ballistisk ICBM-robot att över Arktis gå från ryskt territorium till USA (eller det omvända) är cirka 30 minuter.


De system som varit aktuella för den europeiska missilskölden har varit Ground-Based Midcourse Defense (GMD) med en typ av Ground-Based Interceptor (GBI) kallad CE-II, samt en landbaserad version av SM-3. SM-3 är med ABM mått mätt en ganska liten pjäs på cirka 1500 kg (jämfört med det 30-tal CE-I och CE-II som finns i kontinentala USA vilka är på 12,7 ton), och med block IIA som är under utveckling så kan denna nå sitt mål på en höjd av 900 km, 1500 km från avfyrningsplatsen med en flygtid på cirka 10 minuter. Denna prestanda är inte tillräcklig för att från Polen genskjuta en robot avfyrad från västra Ryssland mot mål i östra USA. En genskjutning av en iransk robot med SM-3 kommer inte att ske över Norra ishavet, det faller helt utanför robotens prestanda.


Däremot finns det kanske fortfarande möjlighet att skjuta ned iranska missiler som har en projektilbana över norra Europa, och då skjuta ned dem över Baltikum eller Ryssland. SM-3 och CE-II har enbart en kinetisk verkan mot målet.[2] CE-II interceptorn kräver assistans av markradar eller sensorer baserade i rymden mot mera komplexa och sofistikerade måltavlor. CE-II interceptorn har en Exo-Atmospheric Kill Vehicle (EKV).

Jag skulle bli förvånad om funktionen i de amerikanska GBI-missilernas styrsystem skulle "låsas" så att de inte går att använda över Ryssland, för amerikanerna har varit motvilliga att utfärda legalt bindande försäkringar om detta trots att de framhäver att missilförsvaret inte är riktat mot Ryssland. USA känner sig tvunget att möta det nukleära hotet från Iran på ovanstående sätt.


För Polens (och Rumäniens alt. Tjeckiens alt. Bulgariens, alt. Norges) och Turkiets del  gäller det att bedöma om det positiva med USA:s närvaro med deras missilförsvarssköld och/eller invisningsradar väger upp det negativa med ryska officiella militära företrädares och Putins utspel om förebyggande anfall. Medvedev sade i samma inslag i Russia Today i November 2011 också: "Jag har beordrat försvarsmakten att utarbeta åtgärder för att vid behov sätta data från missilförsvarssystem och fjärrmanövreringssystem ur stånd. Dessa åtgärder kommer att vara adekvata, effektiva och kostnadseffektiva," vilket enligt min tolkning kan översättas till att Ryssland kommer att svara på hot genom att bekämpa uppskjutningsanläggningar och markstationer samt genom störoperationer mot kommunikationslänken mellan mark och satellit. Det kan Ryssland inte göra utan att sluka Ukraina och helst även Slovakien.


Men han menar ju att aktionen ska vara "adekvat" och ”kostnadseffektiv”. Menar karln att han även har tänkt sig att obstruera USA:s navigationssatelliter på 20 000 till 25 000 km höjd med motmedelssystem så att eventuella utplacerade amerikanska CE-II robotar i Polen inte skulle gå att använda över Ryssland? CE-II interceptorn behöver styrning från satellitsensorer och markradar.


Vad det gäller GNSS-system så är GNSS-mottagarna lätta att störa med enkla medel. Den genomsnittliga satellitens sändareffekt ligger på mellan 50 och 300 milliwatt. Men att knuffa bort satelliterna från deras banor på 20 000-25 000 km över jordytan är inte enkelt eller kostnadseffektivt. För att kunna störa CE-II robotarnas markbaserade GNSS-mottagare måste Putin som sagt erövra hela Ukraina och Slovakien. Ibland kan det vara bättre att störa än att försöka slå ut ett mål med air-to-surfacemissiler eller surface-to-surfacemissiler, eftersom det finns motmedel typ surface-to-airmissiler eller avancerade lasersystem som kan verka mot de två förstnämnda typerna av missiler. Eller ännu hellre kan man försöka med att göra både och.


Ryssland och Kina uttalade sig i mars 2013 gemensamt om att de skall koordinera sin reaktion på USA:s planer att utöka sitt missilförsvar i Asien-Stilla havet regionen. Uttalandet följer på USA:s nyliga proklamerande den 16 mars 2013 genom försvarsminister Chuck Hagel, att de skall lägga ned byggandet av missilförsvarssköldens fjärde fas i Europa till fördel för en missilförsvarssköld i Alaska, som skulle ge amerikanerna täckning för att motstå ett Nordkoreanskt kärnvapenmissilangrepp.


USA ska dessutom placera ut 14 interceptors i Alaska år 2017 och installera en radarstation i Japan för tidigt spårande av nordkoreanska missiler, för att bemöta Nordkoreas upprepade hot om att avfyra kärnvapenmissiler mot USA. Beijing och Moskvas argument mot den Stillahavsbaserade amerikanska missilskölden är att den skulle underminera Kinas och Rysslands egna militära strategier i Stilla havet, vilket skulle rubba den globala strategiska balansen (i regionerna). Sagt av vice utrikesminister Cheng Guoping i Beijing.


Det går undan i internationell storpolitik och förhållanden hinner snabbt bli inaktuella. En av anledningarna till att amerikenarna lägger ned fas 4, med andra ord den interkontinentala missilskölden i Europa, är de tekniska svårigheterna. I Obama’s USA handlar det även om pengarna som projektet skulle kosta. Det här är andra gången som Barrack Obama reviderar förslaget om en missilbas i Europa.


Den 3 april 2013 tillkännagav USA att de ska placera ut ett missilförsvarssystem på den lilla amerikanska ön Guam i ögruppen Marianerna längst söderut knappt 2 800 km ostsydost Taiwan, som försvar mot nordkoreanska interkontinentala ballistiska nukleära missiler.


Den 28 mars 2013 flög två B-2 Spirit 20 800 km från Whiteman Airforce base i Missouri till Sydkorea och släppte dummie MOP (Massive Ordnance Penetrator = Bunkerbusters med 61 meters djupverkan) på Jik Do övningsfält. Det var första gången som B-2:or flög över den koreanska halvön. Nordkorea protesterade mot den årliga gemensamma sydkoreansk-amerikanska övningen och hotade Sydkorea och USA med en kärnvapenattack, som vi alla känner till.


Roger M. Klang

 


 

[1] Om man förutsatte att USA vore beredda att offra en försvarlig del av sina LEO-satelliter på grund av EMP-effekten, i utbyte mot att rädda en amerikansk storstad, så hade en kärnladdad anti-kärnvapenmissil måst detonera så nära inpå kärnvapenmissilen som 500 m. Lyckligtvis så har den amerikanska antikärnvapenmissilen CE-II:s EKV (Exo Atmosfärisk Kill Vehicle) endast en kinetisk verkan.

[2] Robotar som verkar med kinetisk energi förses ofta med en verkansdel bestående av utfällbara stänger och styrs så att de får en direktträff med kärnvapenmissilen. CE-II missilerna är normalt baserade i USA. CE-II kan genskjuta även genom att flyga över kärnvapenmissilen och knuffa ned den från dess bana bakifrån. Man kan läsa följande på nätet (Wikipedia): ”Den 30 April 2014 lade Government Accountability Office fram en report som säger att systemet kanske inte kommer i funktion den närmaste framtiden eftersom 'dess utveckling var bristfällig'. Den säger att GBI missilen'kan genskjuta ett enkelt mål på ett begränsat sätt'.” Med begränsat sätt menar de sannolikt att vinkeln inte får vara för stor vare sig för träff rakt framifrån eller bakifrån från sidan.


                           
Annons:


”Barnmoderska!”- ett livgivande yrke
Gullan Malmquist reflekterar över barnmorskeyrket

Kristna Värdepartiet
Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen
Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen
Strandhälls EU är ett steg mot Europas förenta stater


En krönika av Adam Salomonsson
1 maj 2019
1 maj 2019
Manifestationen som tappat sitt syfte

Target Africa
Människorättskämpen Obianuju Ekeocha gör upp med modern kolonialism i boken Target Africa.


Kristna Värdepartiet
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter Lukas Berggrens artikel


Partiet som tar kvinnornas parti
Kristna Värdepartiet är ett parti som står upp för kvinnors rättigheter, skriver en grupp kvinnliga partimedlemmar.

Kristna Värdepartiet
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter de tre pingstprofilernas debattartikel om varför de anser att man bör rösta på KD.
Kristna Värdepartiet
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Kristna Värdepartiets Lars Borgström ifrågasätter Liberalernas kollektivbestraffning av religiösa friskolor.

Om Pride och människovärdet
Människovärdesprincipen gäller för alla. Men människans förutsättningar gäller också för alla. När ”HBTQ”-rörelsen vänder sig mot dessa motverkar den människovärdet.


Livets marsch i Linköping
På nationaldagen marscherade ett femtiotal personer för livet.

Israel firades på Öckerö
Med anledning av staten Israels 70-årsfirande hölls en samling på Öckerö den 21 april


Det enda partiet som står upp för de ofödda
Kristna Värdepartiet är det enda partiet som verkligen står upp för de ofödda, menar Annette Westöö.

Kulturens tystnad
Om den svenska kulturen och dess relation till kommunismen.


Skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag krävs mot våldet i skolan. En trygg skolmiljö är grundläggande för barnens psykiska välbefinnande, skriver Lars Borgström och Annette Westöö, talespersoner för Kristna Värdepartiet.
Kristna Värdepartiet
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Debattartikel av Mats Selander, ordförande för Kristna Värdepartiet

Inrikes
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Bechir Rabani, känd från organisationen Megafonerna, avled plötsligt tidigt på fredagsmorgonen under mystiska omständigheter.


Inrikes
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Robert Aschberg med ett tydligt kommunistiskt förflutet har hyllats i medier som “trolljägare” och flitig “antirasist”. Men vilka motiv och krafter ligger egentligen bakom hans arbete?

Inrikes - Intervju
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Intervju med aktören för en av Sveriges mest aktiva alternativmediasajter.


Nyheter - Norden
Islamistiska regler i danska skolor
Islamistiska regler i danska skolor
Två före detta lärare vid skolan Nord-Vest beskrev hur barnen på skolan talade om danskar i termer som "de och vi". I en poesitävling komponerade flera barn dikter som beskrev deras önskan att klå upp och bryta benen och händerna på de "danska svinen".

Hälsa och hållbar utveckling
Lars Bern redogör för vad han anser vara de verkliga miljöproblemen till skillnad från klimathysterin.


Ledare
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Jämställdhetsdebatten i Sverige väljer selektivt ut fakta som ger en falsk bild av att ojämnställdhet bara är till männens fördel.

Utrikes - Mellanöstern
Tel Aviv – vegan capital of the world
Tel Aviv – vegan capital of the world
Med 400 veganska och vegetariska restauranger gör Tel Aviv namn för sig som “vegan capital of the world”.


Analys - Ekonomi - Per Bylund
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Per Bylund analyserar påståendet om Kinas fantastiska tillväxt.

Åsikt -Insändare
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Inte en enda kommentar har lagts ut på någon av de 31 inläggen av Josef Svenberg (mp) på Ekot, men ändå lämnade jag en kommentar. Märk väl en rumsren fast kritisk kommentar.


Utrikes
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Azerbajdzjan, Georgien och Turkiet lägger en 826 km lång järnvägsförbindelse på sina territorier. Frågan är hur kineserna ska lösa frågan med hur de ska komma över eller under den 300 km långa sträckningen över Kaspiska havet.

Ryska revolutionen 100 år
7 november 1917 inträffade ryska revolutionen, en händelse som mer än någon annan fullföljde konsekvenserna av människans förkastande av Gud, då den i stället överlämnade makten till egenmäktiga människor. Vi ser dess mönster och inflytande tydligt hos oss än idag.


Reformationen och musiken - inte bara församlingen
Idag är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser, vilket inledde reformationen. Ofta har församlingens nyvunna roll tolkats som något av ett lekmannaideal eller ett slags likställande av roller. Luther vill dock samtidigt behålla expertis på olika områden; ett av dem var musikens.

Intervju: Peter Ahlman från The Last Reformation Sweden
I Kristna kretsar så är de både älskade och hatade. Vissa kristna anser att de är den rörelse som är mest bibeltrogna, medans andra anser att de håller på med villolärar. Vi har intervjuat personen bakom The Last Reformation Sweden.


Krönika - Lars Bern
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Lars Bern kommenterar de senaste skandalerna inom vänstern och media.

odtülüler dershanesi ankara kız yurdu yurt kızılay dershaneler