Warning: Use of undefined constant MYSQL_ASSOC - assumed 'MYSQL_ASSOC' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/webvol26/7o/fcrdddvaqtvgk8y/morgonbladet.nu/public_html/classes/adodb/drivers/adodb-mysql.inc.php on line 745
Konservatism och Paleolibertarianism - Morgonbladet

Konservatism och Paleolibertarianism
I denna krönika redogör Nikodemus för grundtankarna i konservatismen och jämför den med paleolibertarianismen.
Konservatism och Paleolibertarianism
Publicerades 2015-06-22

Frånvaron av mod i Västerlandet, är nog det som allra först faller en utifrån kommande besökare  i ögonen. Civilisationen i Väst har tappat modet. Det gäller Väst som helhet och i samma grad de enskilda staterna och deras styrande elit, alla de politiska partierna och inte minst FN.

 

Aleksandr Solzjenitsyn, En kluven värld. Tal vid Harvard University 1978. Texten finns på hemsidan Liberty Haven under rubriken A Divided World

 

                                             

Konservatismen


Jag kan ofta uppleva en förtvivlan över språkets begränsningar att förklara konservatismen. Till att börja med så skulle de flesta klassiska konservativa helst inte vilja sätta en ism på sin politiska åskådning överhuvudtaget.

 

Konservatismen är, skulle de mena, ingen politisk ideologi, utan ett synsätt som vill basera sig på historia och beprövad erfarenhet i förening med sunda värderingar snarare än på stora politiska idéer om människa och samhälle.

 

Men denna beskrivning räcker givetvis inte eftersom det finns så många olika grenar inom vad som idag kallas konservativt tänkande. Sverige har framförallt influerats av anglosaxisk och amerikansk konservatism, men det finns även rika franska, spanska och tyska bidrag.

 

Dock finns det, som med alla idéer, sunda och osunda former av konservativt tänkande. Det klassiskt konservativa försvaret för familj, kristen personalism och värderingar som bejakar livet och alla människors lika värde kan ställas mot mer radikalkonservativa åsikter som eftersträvar en auktoritär stat eller som i andra avseenden värderar individer olika och företräder en diskrimineringspolitik.

 

Det senare bör med andra ord undvikas och det är viktigt att betona detta redan inledningsvis.

 

Om vi skall göra en historisk tillbakablick på konservatismens födelse kan vi förslagsvis se tillbaka på den franska revolutionen, stormningen av Bastiljen och massmorden utförda i namnet av frihet, jämlikhet och broderskap.

 

Vi kan gå tillbaka till kontrarevolutionen i Vendée där franska arbetare, bönder och adel gjorde en konservativ kontrarevolution mot jakobinernas skräckvälde i namnet av deras kristna tro och lojalitet till den franska kronan.

 

Det var också i Vendée som det första politiska massmordet ägde rum i modern tid efter att jakobinen Robespierre (som politiskt inspirerade marxismen-leninismen) beordrade att allt människoliv, ja även kvinnor och barn, skulle mördas i republikens namn och deras döda kroppar doneras till den moderna läkarvetenskapen. Detta skedde också.

 

Om detta således ger en glimt av den politiska sidan av den första konservativa vågen i Europa och hur den brutalt slogs ned, är det lika viktigt att förstå vad de tidiga franska konservativa kontrarevolutionärerna var för. Var fanns deras lojaliteter? Vad hade de för värderingar?

 

På ett nationellt plan försvarade de, som redan nämnts, monarkin och katolicismen men kanske mer intressant är att de på ett europeiskt plan försvarade det Europa en gång grundats på tre symboliska kullarna Akropolis, Capitolium och Golgatha, d.v.s. på den grekiska filosofin och vetenskapstraditionen (Akropolis), på den romerska rätten (Capitolium) och på den kristna tron och sedesläran (Golgatha).

 

En gemensam nämnare för de tre var dessutom tron på Logos som på grekiska betyder förnuft, ordningssammanhang och grund, det vill säga tron på att det finns en förklaring till världen som vi kan studera och få kunskap om, ett förnuft, en vishet och en ordning på vilken vi bygger samhället, lagarna och politiken.

 

Denna vishet bakom världen kunde utforskas via vetenskap och få en ontologisk förklaring via teologin och filosofin. Genom visheten och logiken trodde romarna att man kunde komma fram till vad som var juridiskt rätt och fel och formulera detta i lagar.

 

Kristendomen förkunnade i sin tur att Logos, som även betyder Ordet och i teologin anspelar på Guds vishet, hade blivit människa i Jesus Kristus och blivit en del av människans historia och till det inkarnerade Logos ära byggde grekerna det arkitektoniska mästerverket Hagia Sofia, den Höga Vishetens katedral i Konstantinopel, som invaderades av osmanerna 1453.

 

Geografiskt kom det vi känner som Europa att växa fram genom en utdragen kamp mot muslimska invasionsarméer vilka vid upprepade tillfällen invaderade Europa i både väster och öster. Inte endast Europas kulturella gränser formades i dessa strider utan även dess geografiska.

 

Det finns givetvis flera bottnar i detta som rör en konservativ men också frihetlig analys. Ingen fransk konung kunde drömma om att kontrollera hela befolkningens inkomster och hålla sig med den statistik som senare kom att känneteckna de stater vi har i Västvärlden idag.

 

Under den franska revolutionen föddes den moderna medborgarskapstanken och individer som tidigare främst associerat sig med sina lokala gemenskaper, arbetskooperativ och familjeätter skulle nu plötsligt bli individuella medborgarei (citoyen) underordnade en och samma nationalstat.

 

I medborgarskapstanken fanns inte enbart löften om lika fri- och rättigheter utan även en potential till en ny form av kontroll, disciplinering och förtryck av människan. Analogt hade Nils Dacke i Sverige inte i första hand en identitet med nationalstaten Sverige och centralmakten i Stockholm, utan med sin lokala socken som han levde i och verkade.

 

Den moderna staten som kom att spridas över Europa efter 1789 har också, med vissa undantag från Schweiz decentraliserade maktfördelning, kommit att bli alltmer totalitär, kontrollerande och övervakande.

 

Evolutionen från 1789 med mellanlandning på sina håll i kommunistiska statsbildningar till dagens senmoderna värdegrundsdemokrati har varit en studie i olika totalitära praktiker som velat skapa det nya samhället och den nya, moderna, människan. Människor i Frankrike och Sverige idag har förklarats vara världsmedborgare och i namnet av världsmedborgarskapet har också det lokala, differentierade och personliga nedvärderats.

 

Vad döljer sig då bakom de stora moderna ideologier som föds med den franska revolutionen? Filosofen Eric Voegelin ser de politiska ideologierna och den moderna vetenskapens födelse som en renässans för den antika gnosticismen där det är människan som frälser sig själv och frigör sig från Gud, kyrka och auktoriteter.

 

I synnerhet hos filosofen René Descartes finner vi den gnostiska föreställningen om att människans mentala natur är åtskild naturen och världen. De politiska ideologerna vill frälsa människan genom människan och skapa en ny gnosticism, kunskap, där människan introniserar sig själv i tillvarons centrum i namnet av religionen och kulten av människan, det vill säga någon form av sekulariserad humanism och på humanismen grundad politisk ideologi som t.ex. socialismen. Den moderna människans födelse går därför av nödvändighet parallellt med sekulariseringen av den europeiska kulturen.  

 

Den svenske konservative författaren Tage Lindbom skulle å sin sida beskriva den moderna människans födelse som en födelse av den endimensionella människan som i brist på en vertikal relation till Gud och det högre-än-mänskliga har förpassats till en endimensionell och vegetativ tillvaro i ständig jakt efter bedövningsmedel i form av underhållning, sensualitet och världsliga förnöjelser.

 

Och när människan förlorar den vertikala dimensionen, fortsätter Lindbom, blir hon förpassad till endimensionella och egalitära värden där hon ständigt blickar på andra människor och söker nivellera värden och differenser.

 

Alla skall ha lika och helst skall alla också vara lika. Det räcker således inte med den kristet-humanistiska grundtanken att alla människor och oavsett deras tro, sexualitet, genus (socialt kön), biologiskt kön, ideologi och kulturellt ursprung är lika värda och värda respekt och tolerans för sina olikheter. 

 

Men alla är inte lika och det är väl tur det? I dagens Sverige har det snedvridna jämlikhetsidealet gått så långt som att man ser det som en orättvisa att vissa föräldrar läser böcker för sina barn eftersom det inte skulle vara rättvist (ur en egalitär synvinkel) för de barn vars föräldrar inte ger dem sådana möjligheter. Därmed så motverkar detta jämlikhetsideal alla människors lika värde.

 

Man kan här ganska lätt utkristallisera vad som är konservativa och moderna ådror som löper genom den europeiska historien och som även är en konflikt mellan vad Augustinus skulle kalla Guds stad och världens stad, men också en konflikt där det lokala ställs mot det universella, det unikt personliga mot det allmänmänskliga och naturliga rättigheter ställs mot politiska och kulturella krav på likriktning och egalitär nivellering av hierarkier.

 

Det är av denna anledning som de nordiska och anglikanska kyrkorna i små men tydliga steg har anpassat tron och moralen till den moderna världens moraliska och politiska förväntningar på en "tämjd kristendom".

 

De kristna har tills nu kunnat retirera till sina kyrkor och friskolor, men i takt med värdegrundsdemokratins gradvisa övergång till en mjukt totalitär stat så kommer dessa reträttplatser att ifrågasättas alltmer och krav ställas som utmanar traditionella värden och lojaliteter.

 

Vad är det då som brukar vara karaktäristiskt för den moderata konservatism som jag här ser som ett positivt komplement till debatten i Sverige idag?

 

Det är den konservatism som värnar den lilla människan i hennes gemenskaper, som tror på decentralisering av politisk makt, som ser familjen som en omistlig del av det goda samhället, som inte är rädd för att försvara allas lika värde och utsträcka denna princip även till de ofödda, som betonar valfrihet, som bejakar det egna kristna och västerländska kulturarvet och som vill ha en konsekvensanalys av stora politiska reformer.

 

Det är samtidigt en konservatism som förmår att integrera de bästa sidorna av moderniteten, vetenskapen och av den postmoderna betoningen på pluralism och mångfald. För en konservativ kristen står med andra ord inte tro i konflikt med vetenskap utan de betraktas som komplementära.

 

Likaså står inte värderingen av det egna kulturarvet i konflikt med den postmoderna attraktionen av mångfald utan ses som just mångfaldens förutsättning. Konservatismen är positiv till den kultur och de traditioner som växer fram nerifrån och upp, från individerna själva i deras sammanhang och med rätta motståndare till de kulturella omvälvningar som forceras ovanifrån och ner, från staten och statens politiker och byråkrater.   

 

Konservativa tänkare som Alasdair MacIntyre, Charles Taylor, Roger Scruton, Irving Babbit, Russel Kirk och Lord Acton kan med fördel läsas jämsides traditionalister som Tage Lindbom (philosophia perennis), Seraphim Rose (kristendom), Aldous Huxley (philosophia perennis) och Ananda Coomaraswamy (philosophia perennis).

 

En författare som Ernst Jünger (och jag tänker då på efterkrigslitteraturen) är mycket givande för oss som inspireras av mer frihetlig konservatism.

 

Vilka teoretiska hörnstenar har då den moderna kristna konservatismen? Som jag ser det det så är det ifråga om rättigheter en klassisk naturrättsteori som erkänner att alla människor har rätt till liv, frihet och egendom, samt rätten att lämnas ifred. Ifråga om antropologi är det den kristna personalismen och personalistiska bidrag från andra traditioner.

 

Ifråga om ekonomi så föreslår jag den Österrikiska ekonomiska skolan som ju utgår från det klassiska arvet från de kristna naturrättsfilosoferna och vänder sig emot det moderna Centralbankssytemet med dess fiatekonomi. Epistemologiskt handlar det om att åter balansera dianoia (rationalitet) med noesis (intuition) och jag får återkomma om det i en senare krönika. 

 


Paleolibertarianismen

 

Allting gott i den västerländska civilisationen, från individuell frihet till konst, har vi tack vare kristendomen.

  • Murray Rothbard


Det är från religionen vi fått vår moral, och traditionen som inte bara gett oss vår civilisation utan även våra liv.

  • FA. Hayek

 

Själv har jag under flera års tid genomgått en politisk omprövning från politisk konservatism där jag till sist landat i en libertariansk politisk teori och idag är särskilt inspirerad av den Österrikiska ekonomiska skolan och Ludwig von Mises.

 

Denna teoribildning inom libertarianismen har genom skolans mer framträdande namn differentierat sig från den så kallade nyliberalismen i flera viktiga avseenden. Den har gått längre i sin analys av mänskligt handlande och förståelse för konjunkturcykler i ekonomin, varit mer radikal i kritiken av statsmakten och centralbankssystemet och i kulturell mening varit positivt inställd till kristendomen och värdekonservatismen i kulturen.

 

Under januari månad 1990 publicerade Lew Rockwell det paleolibertarianska manifestet Liberty Magazine. Manifestet är ett konsekvent försvar för äganderätten, en kritik av staten och statlig intervention i samhället och ekonomin, ett starkt försvar för individens frihet och ett positivt erkännande av de naturliga auktoriteter som kommer till uttryck i familjen, i kyrkan och andra förmedlade institutioner vilka är nödvändiga för ett fritt och moraliskt samhälle.  

 

Paleolobertarianismen grundas på icke-våldsprincipen som säger att individer skall lämnas ifred och tolereras att göra vad de vill om och endast om de inte tvingar eller bedrar någon annan individ.

 

Varje människa äger sig själv, sin egendom, sitt arbete och sitt eget liv och ingen annan, inte heller någon stat, har mer rätt att skydda individen än individen själv.

 

Följaktligen ser vi här hur en frihetlig politisk lösning och ett sunt ekonomiskt synsätt kan förenas med de bästa av de värden och traditioner som bär upp samhället i kulturen. Faktum är att vi paleolibertarianer ser att de förutsätter varandra. Kyrkan och individen behöver frihet och människan behöver kyrkan och familjen.

 

Istället för dagens stat som möjliggör gemenskapernas undergång och den sociala atomismen, är det just gemenskaperna som skall skydda individen och garantera friheten i samhället.

 

Där den amerikanska konservativa högern sökt differentiera sig från den trojanska hästen i den konservativa rörelsen d.v.s. de nykonservativa (vilka inte är konservativa överhuvudtaget i någon politisk mening) och kallar sig paleokonservativa är paleolibertarianer liberaler i klassisk mening.

  

Exempel på paleolibertarianska och paleokonservativa hemsidor:

 

Paleolibertarianska:

 

http://www.mises.se/

https://www.lewrockwell.com/

http://propertyandfreedom.org/

http://mises.com/

 

Paleokonservativa:

 

http://takimag.com/#axzz3dY6U73rH

https://www.chroniclesmagazine.org/

http://www.theamericanconservative.com/author/paul-gottfried/


                           
Annons:


”Barnmoderska!”- ett livgivande yrke
Gullan Malmquist reflekterar över barnmorskeyrket

Kristna Värdepartiet
Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen
Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen
Strandhälls EU är ett steg mot Europas förenta stater


En krönika av Adam Salomonsson
1 maj 2019
1 maj 2019
Manifestationen som tappat sitt syfte

Target Africa
Människorättskämpen Obianuju Ekeocha gör upp med modern kolonialism i boken Target Africa.


Kristna Värdepartiet
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter Lukas Berggrens artikel


Partiet som tar kvinnornas parti
Kristna Värdepartiet är ett parti som står upp för kvinnors rättigheter, skriver en grupp kvinnliga partimedlemmar.

Kristna Värdepartiet
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter de tre pingstprofilernas debattartikel om varför de anser att man bör rösta på KD.
Kristna Värdepartiet
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Kristna Värdepartiets Lars Borgström ifrågasätter Liberalernas kollektivbestraffning av religiösa friskolor.

Om Pride och människovärdet
Människovärdesprincipen gäller för alla. Men människans förutsättningar gäller också för alla. När ”HBTQ”-rörelsen vänder sig mot dessa motverkar den människovärdet.


Livets marsch i Linköping
På nationaldagen marscherade ett femtiotal personer för livet.

Israel firades på Öckerö
Med anledning av staten Israels 70-årsfirande hölls en samling på Öckerö den 21 april


Det enda partiet som står upp för de ofödda
Kristna Värdepartiet är det enda partiet som verkligen står upp för de ofödda, menar Annette Westöö.

Kulturens tystnad
Om den svenska kulturen och dess relation till kommunismen.


Skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag krävs mot våldet i skolan. En trygg skolmiljö är grundläggande för barnens psykiska välbefinnande, skriver Lars Borgström och Annette Westöö, talespersoner för Kristna Värdepartiet.
Kristna Värdepartiet
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Debattartikel av Mats Selander, ordförande för Kristna Värdepartiet

Inrikes
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Bechir Rabani, känd från organisationen Megafonerna, avled plötsligt tidigt på fredagsmorgonen under mystiska omständigheter.


Inrikes
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Robert Aschberg med ett tydligt kommunistiskt förflutet har hyllats i medier som “trolljägare” och flitig “antirasist”. Men vilka motiv och krafter ligger egentligen bakom hans arbete?

Inrikes - Intervju
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Intervju med aktören för en av Sveriges mest aktiva alternativmediasajter.


Nyheter - Norden
Islamistiska regler i danska skolor
Islamistiska regler i danska skolor
Två före detta lärare vid skolan Nord-Vest beskrev hur barnen på skolan talade om danskar i termer som "de och vi". I en poesitävling komponerade flera barn dikter som beskrev deras önskan att klå upp och bryta benen och händerna på de "danska svinen".

Hälsa och hållbar utveckling
Lars Bern redogör för vad han anser vara de verkliga miljöproblemen till skillnad från klimathysterin.


Ledare
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Jämställdhetsdebatten i Sverige väljer selektivt ut fakta som ger en falsk bild av att ojämnställdhet bara är till männens fördel.

Utrikes - Mellanöstern
Tel Aviv – vegan capital of the world
Tel Aviv – vegan capital of the world
Med 400 veganska och vegetariska restauranger gör Tel Aviv namn för sig som “vegan capital of the world”.


Analys - Ekonomi - Per Bylund
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Per Bylund analyserar påståendet om Kinas fantastiska tillväxt.

Åsikt -Insändare
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Inte en enda kommentar har lagts ut på någon av de 31 inläggen av Josef Svenberg (mp) på Ekot, men ändå lämnade jag en kommentar. Märk väl en rumsren fast kritisk kommentar.


Utrikes
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Azerbajdzjan, Georgien och Turkiet lägger en 826 km lång järnvägsförbindelse på sina territorier. Frågan är hur kineserna ska lösa frågan med hur de ska komma över eller under den 300 km långa sträckningen över Kaspiska havet.

Ryska revolutionen 100 år
7 november 1917 inträffade ryska revolutionen, en händelse som mer än någon annan fullföljde konsekvenserna av människans förkastande av Gud, då den i stället överlämnade makten till egenmäktiga människor. Vi ser dess mönster och inflytande tydligt hos oss än idag.


Reformationen och musiken - inte bara församlingen
Idag är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser, vilket inledde reformationen. Ofta har församlingens nyvunna roll tolkats som något av ett lekmannaideal eller ett slags likställande av roller. Luther vill dock samtidigt behålla expertis på olika områden; ett av dem var musikens.

Intervju: Peter Ahlman från The Last Reformation Sweden
I Kristna kretsar så är de både älskade och hatade. Vissa kristna anser att de är den rörelse som är mest bibeltrogna, medans andra anser att de håller på med villolärar. Vi har intervjuat personen bakom The Last Reformation Sweden.


Krönika - Lars Bern
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Lars Bern kommenterar de senaste skandalerna inom vänstern och media.

odtülüler dershanesi ankara kız yurdu yurt kızılay dershaneler